برنامه:دکترای_رایانش_امن

مقررات اخذ دروس در دوره‌ی دکترای رایانش امن

دانشجوی دکترای گرایش رایانش امن باید در حداقل پنج درس نمره‌ی قبولی کسب نماید. چهار درس باید از جدول زیر باشند و یک درس می‌تواند مطابق نظر استاد راهنما از دروس دیگر دانشکده یا دانشکده‌های دیگر باشد.

دروس گرایش رایانش امن

ردیف شماره درس تعداد واحد نام درس (فارسی) نام درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۷۱۸ ۳ امنیت شبکه پیشرفته Advanced Network Security
۲ ۴۰۷۳۴ ۳ امنیت پایگاه داده‌ها Advanced Database Security
۳ ۴۰۸۲۰ ۳ رمزنگاری کاربردی Applied Cryptography
۴۰۷۴۴ ۳ مهندسی رمزنگاری Cryptography Engineering
۴ ۴۰۶۷۵ ۳ نظریه رمزنگاری Cryptography Theory
۵ ۴۰۶۷۸ ۳ روش‌های صوری در امنیت اطلاعات Formal Methods for Information Security
۶ ۳ سامانه‌های نرم‌افزاری امن Secure Software Systems
۴۰۷۴۶ ۳ توسعه امن نرم‌افزار Secure Software Development
۷ ۴۰۷۴۹ ۳ امنیت و اعتماد سخت‌افزاری Hardware Security and Trust
۸ ۴۰۸۲۴ ۳ ارزیابی کارایی کامپیوترها Computer Performance Evaluation
۹ ۴۰۷۱۷ ۳ یادگیری ماشین Machine Learning
۴۰۷۱۹ ۳ یادگیری ژرف Deep Learning
۴۰۷۱۴ ۳ داده‌کاوی Data Mining
۱۰ ۴۰۶۹۳ ۳ شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته Advanced Computer Networks
۱۱ ۴۰۶۶۵ ۳ درستی‌یابی سیستم‌های واکنشی Reactive Systems Verification

* از هر ردیف حداکثر یک درس اخذ شود.

آخرین ویرایش: ۱۳۹۸/۶/۱۳

برنامه/دکترای_رایانش_امن.txt · آخرین ویرایش: 2020/06/12 18:12 توسط حمید ضرابی زاده