کارکنان دانشکده

دفتر دانشکده

نام تلفن اتاق
آرزو اسماعیلی ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۸۶ ‏ ۶۰۴
شهناز محمدی ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۸۶ ۶۰۴

آموزش

نام تلفن اتاق
عصمت حسینی ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۰۶ ۶۱۷

تحصیلات تکمیلی

نام تلفن اتاق
ناهید لشکریان ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۱۲ ۶۰۳
مهرپویا ضیائی ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۱۰ ۶۰۲

پژوهش و بین‌الملل

نام تلفن اتاق
مظهری فرزانه ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۰۸ ۶۲۵

فناوری اطلاعات

نام تلفن اتاق
مرجان نیک‌بین ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۴۱ ۳۰۱
محسن طالب ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۲۳ ۳۰۱

آزمایشگاه‌های آموزشی

نام تلفن اتاق
عباس امانی ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۰۵, ۶۶۳۵ ۱۰۴

پشتیبانی

نام تلفن اتاق
امیر حسنیان ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۴۴ ۶۱۹
اسحاق عسگری ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۱۳ ۶۰۲
نادر اصغرزاده ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۰۴ ۶۲۰