مسئولین دانشکده

هیئت رئیسه

رئیس دانشکده دکتر ضرابی زاده
معاون آموزشی دکتر آبام
معاون تحصیلات تکمیلی دکتر حسابی
معاون پژوهشی دکتر حبیبی
معاون دانش‌جویی دکتر جعفری

مدیران گروه‌ها

مدیر گروه نرم‌افزار دکتر فضلی
مدیر گروه معماری کامپیوتر دکتر اجلالی
مدیر گروه هوش مصنوعی دکتر رهبان
مدیر گروه فناوری اطلاعات دکتر امینی

مدیران آموزشی

مسئول تطبیق دکتر آبام
مسئول دوره کوآپ دکتر خرازی
مسئول کارآموزی دکتر سلیمانی
مدیر آموزش‌های تخصصی دکتر آبام
مدیر دروس برنامه‌سازی دکتر فضلی

اساتید ناظر پروژه‌های کارشناسی

گروه نرم‌افزار دکتر فضلی
گروه معماری کامپیوتر دکتر کوهی
گروه هوش مصنوعی دکتر رهبان
گروه فناوری اطلاعات دکتر همت‌یار

سایر مسئولیت‌ها

دبیر شورای دانشکده دکتر انصاری
دبیر کمیته جذب دکتر صامتی
مدیر برنامه‌ریزی راهبردی دکتر جهانگیر
مسئول فناوری اطلاعات دکتر صفائی