هیئت رئیسه دانشکده

دکتر ضرابی زاده
۱۴۰۱/۹/۱ (۲ سال)
معاون آموزشی معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی معاون دانشجویی
دکتر آبام
۱۴۰۱/۸/۵ (۲ سال)
دکتر حسابی
۱۴۰۱/۹/۱ (۲ سال)
دکتر حبیبی
۱۴۰۱/۹/۱ (۲ سال)
دکتر جعفری
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۲ سال)
دکتر اجلالی
۱۳۹۹/۶/۲۵ (۲ سال)
معاون آموزشی معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی معاون دانشجویی
دکتر آبام
۱۳۹۹/۸/۵ (۲ سال)
دکتر میریان
۱۳۹۹/۷/۱۰ (۲ سال)
دکتر خرازی
۱۳۹۸/۱/۳۱ (۲ سال)
دکتر جعفری
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ (۲ سال)
دکتر اجلالی
۱۳۹۷/۶/۲۵ (۲ سال)
معاون آموزشی معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی معاون دانشجویی
دکتر ضرابی زاده
۱۳۹۷/۷/۹ (۲ سال)
دکتر میریان
۱۳۹۷/۷/۱۰ (۲ سال)
دکتر خرازی
۱۳۹۸/۱/۳۱ (۲ سال)
دکتر بیات
۱۳۹۷/۷/۲۳ (۲ سال)
دکتر جعفری
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ (۲ سال)
دکتر صامتی
۱۳۹۵/۶/۲۵ (۲ سال)
معاون آموزشی معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی معاون دانشجویی
دکتر ایزدی
۱۳۹۵/۷/۱۰ (۲ سال)
دکتر میریان
۱۳۹۵/۷/۱۰ (۲ سال)
دکتر بیات
۱۳۹۵/۷/۲۳ (۲ سال)
دکتر اجلالی
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ (۲ سال)
دکتر میریان
۱۳۹۶/۷/۲۵ (۲ سال)
دکتر گودرزی
۱۳۹۶/۷/۲۵ (۲ سال)
دکتر صامتی
۱۳۹۳/۶/۲۵ (۲ سال)
معاون آموزشی معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی معاون دانشجویی
دکتر ایزدی
۱۳۹۳/۷/۱۰ (۲ سال)
دکتر میریان
۱۳۹۳/۷/۱۰ (۲ سال)
دکتر اجلالی
۱۳۹۳/۷/۲۳ (۲ سال)
دکتر حبیبی
۱۳۹۱/۶/۲۵ (۲ سال)
معاون آموزشی معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی معاون دانشجویی
دکتر حسابی
۱۳۹۱/۷/۱۰ (۲ سال)
دکتر میریان
۱۳۹۱/۷/۱۰ (۲ سال)
دکتر کسائی
۱۳۹۱/۷/۱۰ (۲ سال)
دکتر حبیبی
۱۳۸۹/۶/۲۵ (۲ سال)
معاون آموزشی معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی معاون دانشجویی
دکتر بیگی
۱۳۸۹/۷/۵ (۲ سال)
دکتر سربازی‌آزاد
۱۳۸۹/۷/۵ (۲ سال)
دکتر میریان
۱۳۸۹/۷/۵ (۲ سال)
دکتر منظوری
۱۳۸۹/۷/۵ (۲ سال)
دکتر حسابی
۱۳۸۷/۶/۲۳ (۲ سال)
معاون آموزشی معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی معاون دانشجویی
دکتر بیگی
۱۳۸۷/۷/۳ (۲ سال)
دکتر جهانگیر
۱۳۸۷/۷/۳ (۲ سال)
دکتر حبیبی
۱۳۸۷/۷/۳ (۲ سال)
دکتر اجلالی
۱۳۸۷/۷/۳ (۲ سال)
دکتر حسابی
۱۳۸۵/۶/۲۳ (۲ سال)
معاون آموزشی معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی معاون دانشجویی
دکتر قاسم ثانی
۱۳۸۵/۷/۲ (۲ سال)
دکتر سربازی‌آزاد
۱۳۸۵/۷/۲ (۲ سال)
دکتر حبیبی
۱۳۸۵/۷/۲ (۲ سال)
دکتر کسائی
۱۳۸۵/۷/۲ (۲ سال)
دکتر باقری
۱۳۸۳/۶/۲۶ (۲ سال)
معاون آموزشی معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی معاون دانشجویی
دکتر حسابی
۱۳۸۳/۷/۶ (۲ سال)
دکتر موقر
۱۳۸۳/۷/۶ (۲ سال)
دکتر میرعمادی
۱۳۸۳/۷/۱ (۲ سال)
دکتر کسائی
۱۳۸۳/۷/۶ (۲ سال)
دکتر باقری
۱۳۸۱/۶/۲۶ (۲ سال)
معاون آموزشی معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی معاون دانشجویی
دکتر حسابی
۱۳۸۱/۶/۲۷ (۲ سال)
دکتر موقر
۱۳۸۱/۶/۲۷ (۲ سال)
دکتر میرعمادی
۱۳۸۱/۶/۲۷ (۲ سال)
دکتر همت‌یار
۱۳۸۱/۶/۲۷ (۲ سال)
دکتر میرعمادی
۱۳۷۹/۶/۲۱ (۲ سال)
معاون آموزشی معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی معاون دانشجویی
دکتر رامسین
۱۳۷۹/۰۷/۱۸ (۲ سال)
دکتر جهانگیر
۱۳۷۹/۰۷/۱۸ (۲ سال)
دکتر میریان
۱۳۷۹/۰۷/۱۸ (۲ سال)
دکتر همت‌یار
۱۳۸۰/۷/۱ (۱ سال)
دکتر باقری
۱۳۸۰/۰۷/۲۱ (۲ سال)
دکتر میرعمادی
۱۳۷۷/۶/۲۱ (۲ سال)
معاون آموزشی معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی معاون دانشجویی
دکتر حسابی
۱۳۷۷/۶/۳۱ (۲ سال)
دکتر قدسی
۱۳۷۷/۶/۳۱ (۲ سال)
دکتر جلیلی
۱۳۷۷/۶/۳۱ (۲ سال)
دکتر همت‌یار
۱۳۷۸/۶/۲۹ (۲ سال)
دکتر قاسم ثانی
۱۳۷۵/۷/۲۱ (۲ سال)
معاون آموزشی معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی معاون دانشجویی
دکتر میرعمادی
۱۳۷۵/۱۰/۱۲ (۲ سال)
دکتر جهانگیر
۱۳۷۵/۹/۷ (۲ سال)
دکتر جلیلی
۱۳۷۵/۹/۷ (۲ سال)
دکتر قدسی
۱۳۷۳/۱۲/۱ (۲ سال)
معاون آموزشی معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی معاون دانشجویی
دکتر قاسم ثانی
۱۳۷۳/۱۲/۲۵ (۲ سال)
دکتر موقر
۱۳۷۳/۱۲/۲۵ (۲ سال)
دکتر فهیمی
۱۳۷۳/۱۲/۲۵ (۲ سال)
دکتر جهانگیر
۱۳۷۱/۱۱/۲۷ (۲ سال)
معاون آموزشی معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی معاون دانشجویی
دکتر قلی‌زاده
۱۳۷۲/۱/۲۴ (۲ سال)
دکتر قدسی
۱۳۷۲/۷/۱ (۲ سال)
دکتر باقری
۱۳۷۳/۱/۱۶ (۱ سال)
دکتر جهانگیر
۱۳۶۹/۱۱/۲۷ (۲ سال)
معاون آموزشی معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی معاون دانشجویی
دکتر قلی‌زاده
۱۳۶۹/۱۲/۲۷ (۲ سال)
مهندس معینی
۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹
معاون آموزشی معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی معاون دانشجویی
دکتر جهانگیر
۱۳۶۸/۱۲/۲۶
مهندس انصاری
۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶
معاون آموزشی معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی معاون دانشجویی
دکتر صحت نیاکی
۱۳۶۶/۸/۱۶ تا ۱۳۶۷/۵/۱