مدیران گروه‌های آموزشی

گروه نرم‌افزار

شماره مدیر گروه نرم‌افزار تاریخ شروع طول دوره
۱۲ دکتر فضلی ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۲ سال
۱۱ دکتر حبیبی ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۲ سال
۱۰ دکتر رامسین ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۲ سال
۹ دکتر حبیبی ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ ۴ سال (۲ دوره)
۸ دکتر موقر ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ ۲ سال
۷ دکتر رامسین ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ ۲ سال
۶ دکتر قدسی ۱۳۸۵/۰۷/۱۲ ۴ سال (۲ دوره)
۵ دکتر موقر ۱۳۸۱/۱۱/۰۷ ۴ سال (۲ دوره)
۴ دکتر جلیلی ۱۳۷۹/۰۷/۲۴ ۲ سال
۳ دکتر موقر ۱۳۷۷/۰۹/۰۲ ۲ سال
۲ دکتر قدسی ۱۳۷۶/۱۰/۲۸ ۱ سال
۱ دکتر صحت نیاکی ۱۳۷۴/۰۹/۱۲ ۲ سال (۲ دوره ۱ ساله)

گروه معماری کامپیوتر

شماره مدیر گروه معماری کامپیوتر تاریخ شروع طول دوره
۱۱ دکتر اجلالی ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۲ سال
۱۰ دکتر کوهی ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۲ سال
۹ دکتر جهانگیر ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ ۴ سال (۲ دوره)
۸ دکتر حسابی ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ ۲ سال
۷ دکتر اجلالی ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ ۴ سال (۲ دوره)
۶ دکتر میرعمادی ۱۳۸۸/۰۶/۰۳ ۲ سال
۵ دکتر جهانگیر ۱۳۸۶/۰۵/۰۷ ۲ سال
۴ دکتر منظوری ۱۳۸۵/۰۷/۱۲ ۲ سال
۳ دکتر جهانگیر ۱۳۸۱/۱۱/۰۷ ۴ سال (۲ دوره)
۲ دکتر منظوری ۱۳۷۷/۰۹/۰۲ ۴ سال (۲ دوره)
۱ دکتر جهانگیر ۱۳۷۴/۰۹/۱۲ ۳ سال (۲ دوره)

گروه هوش مصنوعی

شماره مدیر گروه هوش مصنوعی تاریخ شروع طول دوره
۱۰ دکتر رهبان ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۲ سال
۹ دکتر بیگی ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۲ سال
۸ دکتر صامتی ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۲ سال
۷ دکتر بیگی ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ ۴ سال (۲ دوره)
۶ دکتر صامتی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ ۲ سال
۵ دکتر قاسم ثانی ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ ۲ سال
۴ دکتر صامتی ۱۳۸۶/۰۷/۱۵ ۴ سال (۲ دوره)
۳ دکتر باقری ۱۳۸۵/۰۷/۱۲ ۲ سال
۲ دکتر جم‌زاد ۱۳۷۹/۰۷/۲۴ ۴ سال (۲ دوره)
۱ دکتر قاسم ثانی ۱۳۷۷/۰۹/۰۲ ۲ سال

گروه شبکه و امنیت

شماره مدیر گروه شبکه و امنیت تاریخ شروع طول دوره
۹ دکتر جلیلی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۲ سال
۸ دکتر امینی ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۲ سال
۷ دکتر حیدرنوری ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۲ سال
۶ دکتر جلیلی ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۲ سال
۵ دکتر همت‌یار ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ ۴ سال (۲ دوره)
۴ دکتر ربیعی ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ ۴ سال (۲ دوره)
۳ دکتر جلیلی ۱۳۸۷/۰۷/۲۹ ۲ سال
۲ دکتر حبیبی ۱۳۸۵/۰۷/۱۲ ۲ سال
۱ دکتر ربیعی ۱۳۸۱/۱۱/۰۷ ۴ سال (۲ دوره)

* نام این گروه در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۸ با تصویب شورای دانشکده از «فناوری اطلاعات» به «شبکه و امنیت» تغییر یافت.