برنامه:دکترای_شبکه_های_کامپیوتری

مقررات اخذ دروس در دوره‌ی دکترای شبکه‌های کامپیوتری

دانشجوی دکترای گرایش شبکه‌های کامپیوتری باید در حداقل پنج درس نمره‌ی قبولی کسب نماید. چهار درس باید از جدول زیر باشند و یک درس می‌تواند مطابق نظر استاد راهنما از دروس دیگر دانشکده یا دانشکده‌های دیگر باشد.

دروس گرایش شبکه‌های کامپیوتری

ردیف شماره درس تعداد واحد نام درس (فارسی) نام درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۶۹۳ ۳ شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته Advanced Computer Networks
۲ ۴۰۸۲۴ ۳ ارزیابی کارایی کامپیوترها Computer Performance Evaluation
۴۰۶۵۷ ۳ مدل‌سازی و تحلیل شبکه‌های کامپیوتری Computer Networks Modeling and Analysis
۳ ۴۰۶۶۱ ۳ نظریه سیستم‌های توزیع‌شده Theory of Distributed Systems
۴۰۵۳۳ ۳ سیستم‌های عامل پیشرفته Advanced Operating Systems
۴ ۴۰۷۱۸ ۳ امنیت شبکه پیشرفته Advanced Network Security
۵ ۴۰۶۶۱ ۳ شبکه‌های بی سیم Wireless Networks
۶ ۴۰۶۹۵ ۳ فرآیندهای تصادفی Stochastic Processing
۷ ۴۰۶۶۵ ۳ درستی‌یابی سیستم‌های واکنشی Reactive Systems Verification
۸ ۴۰۶۵۶ ۳ مدیریت شبکه‌های کامپیوتری Computer Networks Management
۹ ۴۰۶۷۶ ۳ تئوری اطلاعات و کدینگ Information Theory and Coding
۱۰ ۴۰۶۳۸ ۳ سامانه‌های پیشرفته ذخیره‌سازی داده Advanced Storage Systems
۱۱ ۴۰۷۴۱ ۳ رایانش سبز Green Computing
۱۲ ۴۰۸۳۷ ۳ بهینه‌سازی محدب Convex Optimization

* از هر ردیف حداکثر یک درس اخذ شود.

آخرین ویرایش: ۱۳۹۸/۶/۱۳

برنامه/دکترای_شبکه_های_کامپیوتری.txt · آخرین ویرایش: 2021/12/29 18:20 توسط حمید ضرابی زاده