برنامه:سالیانه

برنامه‌ی سالیانه‌ی ارائه‌ی دروس

برنامه‌ی سالیانه‌ی ارائه‌ی دروس دانشکده در جدول زیر قابل مشاهده است. توجه کنید که برنامه‌ی آخرین سال نهایی نبوده و ممکن است با توجه به شرایط تغییراتی در آن صورت پذیرد.

سال تحصیلی برنامه
‎۱۳۹۹–۱۴۰۰ مشاهده‌‌ی برنامه
‎ ۱۳۹۸–۱۳۹۹ مشاهده‌‌ی برنامه
برنامه/سالیانه.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/02 10:07 توسط حمید ضرابی زاده