برنامه:کارشناسی_ارشد_رایانش_امن

برنامه دروس کارشناسی ارشد رایانش امن

مقررات عمومی دوره

 • دانشجویان باید در مدت دو سال کل واحدهای آموزشی و پژوهشی لازم را بگذرانند.
 • تعداد کل واحدهای آموزشی و پژوهشی لازم برای دانشجویان پژوهش‌محور حداقل ۲۹ واحد و به‌شرح زیر است:
  • دروس گروه ۱ (اجباری): ۱۵ واحد (از دروس جدول ۱)
  • دروس گروه ۲ (اختیاری): ۶ واحد (از دروس جدول ۲)
  • سمینار: ۲ واحد
  • پروژه: ۶ واحد
 • تعداد کل واحدهای آموزشی و پژوهشی لازم برای دانشجویان آموزش‌محور حداقل ۳۲ واحد و به شرح زیر است:
  • دروس گروه ۱ (اجباری): ۱۵ واحد (از دروس جدول ۱)
  • دروس گروه ۲ (اختیاری): ۱۵ واحد (از دروس جدول ۲)
  • سمینار: ۲ واحد
 • دانشجویان می‌توانند براساس علاقه فردی و با توجه به ظرفیت پذیرش دانشجو توسط اساتید، پروژه کارشناسی‌ارشد خود را تحت راهنمایی یکی از اساتید انجام دهند.
 • گرفتن درس اختیاری خارج از گرایش منوط به کسب مجوز از استاد راهنما و مدیر گروه فناوری اطلاعات است.
 • استاد راهنمای دانشجویان پژوهش‌محور تا قبل از انتخاب و تصویب پروژه، مدیر گروه بوده، وپس از آن، استاد راهنمای پروژه خواهد بود.
 • استاد راهنمای دانشجویان آموزش‌محور در تمامی طول دوره مدیر گروه است.
 • در صورت نیاز، مدیر گروه می‌تواند در زمان ثبت‌نام اولیه دانشجو، حداکثر ۴ درس از دروس جبرانی مندرج در جدول۳ را تعیین کند تا دانشجو در نیمسال‌های اول و دوم خود اخذ کند. اگر تعداد دروس جبرانی تعیین‌شده برای دانشجو بیش از ۲ درس باشد، یک نیمسال به مدت تحصیل دانشجو اضافه خواهد شد. ضمناً نمره قبولی در دروس جبرانی ۱۲ است.

جدول ۱. دروس گروه ۱ (اجباری)

ردیف شماره درس تعداد واحد نام درس (فارسی) نام درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۸۲۰ ۳ رمزنگاری کاربردی Applied Cryptography
۴۰۷۴۴ ۳ مهندسی رمزنگاری Cryptography Engineering
۲ ۴۰۶۷۵ ۳ نظریه رمزنگاری Cryptography Theory
۳ ۴۰۸۱۷ ۳ امنیت شبکه پیشرفته Advanced Network Security
۴ ۴۰۷۳۴ ۳ امنیت پایگاه داده‌ها Data Base Security
۵ ۴۰۷۴۹ ۳ امنیت و اعتماد سخت‌افزاری Hardware Security and Trust
۶ ۴۰۶۷۸ ۳ روش‌های صوری در امنیت اطلاعات Formal Methods for Information Security
۷ ۳ سامانه‌های نرم‌افزاری امن Secure Software Systems

* از هر ردیف حداکثر یک درس اخذ شود.

جدول ۲. دروس گروه ۲ (اختیاری)

ردیف شماره درس تعداد واحد نام درس (فارسی) نام درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۷۴۶ ۳ توسعه امن نرم‌افزار Secure Software Development
۲ ۳ ریاضیات رمزنگاری Cryptography Mathematics
۳ ۳ کشف شواهد و ادله الکترونیکی
۴ ۴۰۶۷۶ ۳ تئوری اطلاعات و کدینگ Information Theory and Coding
۵ ۴۰۸۳۵ ۳ نظریه الگوریتمی بازی‌ها Algorithmic Game Theory
۶ ۴۰۷۷۵ ۳ نظریه پیچیدگی Complexity Theory
۷ ۴۰۶۶۵ ۳ درستی‌یابی سیستم‌های واکنشی Reactive Systems Verification
۸ ۴۰۷۱۷ ۳ یادگیری ماشین Machine Learning
۹ ۳ مباحث پیشرفته در رایانش امن Advanced Topics in Secure Computing
۱۰ یک درس از گرایش‌های دیگر دانشکده یا دانشکده‌های دیگر با تأیید استاد راهنما و مدیرگروه

جدول ۳. دروس جبرانی

ردیف شماره درس تعداد واحد نام درس (فارسی) نام درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۴۲۴ ۳ سیستم‌های عامل Operating Systems
۲ ۴۰۴۴۳ ۳ شبکه‌های کامپیوتری Computer Networks
۳ ۴۰۳۸۴ ۳ طراحی پایگاه داده‌ها Database Design
۴ ۴۰۴۴۱ ۳ امنیت داده و شبکه Data and Network Security
۳ مبانی رایانش امن Fundamentals of Secure Computing
۵ ۴۰۴۷۴ ۳ مهندسی نرم‌افزار Software Engineering
۴۰۴۱۸ ۳ تحلیل و طراحی سیستم‌ها Systems Analysis and Design

* از هر ردیف حداکثر یک درس اخذ شود.

برنامه/کارشناسی_ارشد_رایانش_امن.txt · آخرین ویرایش: 2020/03/27 05:38 توسط حمید ضرابی زاده