برنامه:کارشناسی_ارشد_هوش_مصنوعی

برنامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - گرایش هوش مصنوعی

برای ورودی‌های ۱۳۹۶ به بعد

(مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ گروه هوش مصنوعی)

 • طول دوره: طول دوره دو سال‌ می‌باشد.
 • تاریخ ارائه عنوان پروژه کارشناسی ارشد حداکثر در پایان نیم‌سال دوم و قبل از شروع نیم‌سال سوم‌ می‌باشد.
 • تعداد کل واحدهای دوره پژوهش محور ۲۹ واحد و دوره آموزش محور ۳۲ واحد است:
  • الف: دروس اصلی ۹ واحد
  • ب: دروس اختیاری ۱۲ واحد (۲۱ واحد برای دانشجویان آموزش محور)
  • پ: سمینار ۲ واحد
  • ت: پروژه ۶ واحد (صفر واحد برای دانشجویان آموزش محور)
 • دروس اختیاری دانشجو می‌تواند از مجموعه دروس اصلی یا اختیاری گروه اخذ شود. در صورتی که دانشجو آموزش محور باشد، ‌ می‌بایستی ۳ درس سه واحدی از مجموعه دروس اصلی یا اختیاری به جای پروژه‌ی ۶ واحدی بگذراند. استاد راهنمای دانشجو تا قبل از انتخاب و تصویب پروژه مدیر گروه بوده و پس از تصویب تعریف پروژه استاد راهنمای پروژه مسئول تایید و راهنمایی دانشجو در اخذ واحدهای درسی‌ می‌باشد.
 • در صورتی که گذراندن واحدهای جبرانی برای دانشجو ضروری باشد، ‌ می‌بایستی از جدول زیر حداکثر تا پایان نیم‌سال اول تحصیل با تائید گروه انتخاب واحد نماید. اخذ ۸ واحد جبرانی یا بیشتر امکان افزایش حداکثر یک نیم‌سال تحصیلی را به سنوات تحصیلی دانشجو فراهم می‌کند. حداقل نمره قبولی درس جبرانی ۱۲ است.
ردیف شماره درس تعداد واحد نام درس (فارسی) نام درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۲۴۲ ۳ سیگنال‌ها و سیستم‌ها Signals and systems
۲ ۴۰۴۱۷ ۳ هوش مصنوعی Artificial Intelligence
۳ ۴۰۳۵۴ ۳ طراحی الگوریتم‌ها Design of Algorithms
۴ ۲۲۰۳۵ ۳ ریاضیات مهندسی Engineering Mathematics
۴۰۲۸۲ ۳ جبر خطی Linear Algebra

* از هر ردیف حداکثر یک درس اخذ شود.

جدول تعداد واحدها و مشخصات آنها در گرایش هوش مصنوعی به شرح زیر است:

الف: دروس اصلی

اخذ حداقل ۳ درس (۹ واحد) از دروس جدول زیر ضروری است. (دانشجویان نمی‌توانند دروسی را که قبلاً در دوره کارشناسی گرفته‌اند دوباره اخذ نمایند.)

ردیف شماره درس تعداد واحد نام درس (فارسی) نام درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۶۳۷ ۳ برنامه‌ریزی در هوش مصنوعی Planning in Artificial Intelligence
۳ هوش مصنوعی پیشرفته Advanced Artificial Intelligence
۲ ۴۰۷۱۷ ۳ یادگیری ماشین Machine Learning
۳ ۴۰۹۳۳ ۳ پردازش تصویر Image Processing
۴ ۴۰۶۹۵ ۳ فرآیندهای تصادفی Stochastic Processes
۵ ۴۰۹۶۷ ۳ پردازش گفتار Speech Processing
۴۰۶۷۷ ۳ پردازش زبان طبیعی Natural Language Processing
۶ ۴۰۷۶۳ ۳ پردازش علائم دیجیتال Digital Signal Processing

* از هر ردیف حداکثر یک درس به عنوان درس اصلی محاسبه می‌شود.

ب: دروس اختیاری

ردیف شماره درس تعداد واحد نام درس (فارسی) نام درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۶۸۷ ۳ بینایی ماشین Machine Vision
۲ ۴۰۷۱۸ ۳ نظریه یادگیری ماشین Machine Learning Theory
۳ ۴۰۷۶۸ ۳ مدل‌های احتمالاتی گرافی Probabilistic Graphical Models
۴ ۴۰۷۱۹ ۳ یادگیری ژرف Deep Learning
۵ ۴۰۷۷۷ ۳ هوش محاسباتی Computational Intelligence
۶ ۴۰۷۹۳ ۳ پردازش پیشرفته علائم دیجیتال Advanced Digital Signal Processing
۷ ۴۰۵۱۶ ۳ روباتیک Robotics
۸ ۴۰۸۳۳ ۳ بازشناسی گفتار Speech Recognition
۹ ۴۰۸۲۳ ۳ پردازش پیشرفته تصویر Advanced Image Processing
۱۰ ۴۰۷۱۲ ۳ پردازش سیگنال‌های ویدئویی Video Signal Processing
۱۱ ۳ بهسازی گفتار Speech Enhancement
۱۲ ۴۰۸۳۵ ۳ نظریه الگوریتمی بازی‌ها Algorithmic Game Theory
۱۳ ۴۰۶۲۷ ۳ هوش مصنوعی توزیع شده Distributed Artificial Intelligence
۱۴ ۴۰۶۳۹ ۳ شبکه‌های دینامیکی پیچیده Complex Dynamical Networks
۱۵ ۴۰۹۵۷ ۳ مفاهیم پیشرفته در هوش مصنوعی Advanced Topics in Artificial Intelligence
۱۶ ۴۰۷۲۹ ۳ یادگیری ماشین آماری Statistical Machine Learning
۱۷ ۴۰۶۱۶ ۳ بینایی پیشرفته سه‌بعدی کامپیوتر Advanced 3D Computer Vision
۱۸ ۴۰۸۳۷ ۳ بهینه‌سازی محدب Convex Optimization
۱۹ ۴۰۶۷۶ ۳ نظریه اطلاعات و کدینگ Information Theory and Coding
۲۰ ۳ یک درس از گرایش‌های دیگر دانشکده یا دانشکده‌های دیگر با تصویب استاد راهنما و مدیر گروه
ردیف شماره درس تعداد واحد نام درس (فارسی) نام درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۹۰۰ ۲ سمینار کارشناسی ارشد M.S.Seminar
۲ ۴۰۶۸۰ ۶ پایان نامه کارشناسی ارشد M.S.Thesis
 • جمع کل واحدها برای دانشجویان پژوهش‌محور: ۲۹ واحد = ۹ واحد اصلی + ۱۲ واحد اختیاری + ۲ واحد سمینار + ۶ واحد پروژه
 • جمع کل واحدها برای دانشجویان آموزش‌محور: ۳۲ واحد = ۹ واحد اصلی + ۲۱ واحد اختیاری + ۲ واحد سمینار

تبصره: اخذ دو درس «داده‌کاوی» و «یادگیری ماشین» در طول دوره مجاز نیست و در صورت اخذ هر دو درس توسط دانشجو، یکی از آن‌ها زائد محسوب می‌شود.

برنامه/کارشناسی_ارشد_هوش_مصنوعی.txt · آخرین ویرایش: 2022/02/21 15:02 توسط حمید ضرابی زاده