برنامه:کارشناسی_مهندسی_کامپیوتر

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

دوره‌ی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دوره‌ای به طول ۴ سال و مشتمل بر ۱۴۰ واحد به شرح زیر است:

دروس  تعداد واحد
دروس عمومی ۲۰
دروس پایه ۲۵
دروس اصلی ۶۱
دروس تخصصی ۲۱
دروس اختیاری ۱۳
مجموع ۱۴۰

جداول دروس دوره‌ در زیر آمده است و به طور خلاصه در چارت دوره کارشناسی قابل مشاهده است.

دروس عمومی

کد درس  عنوان درس تعداد واحد پیش‌نیاز / همنیاز
۳۱۱۱۹ آشنایی با ادبیات فارسی ۳
۳۱۱۲۳ زبان خارجی  ۳
۳۰۰۰۳ تربیت بدنی ۱
۳۰۰۰۴ ورزش ۱ ۱ تربیت بدنی 
۳۷۵۱۴ دانش خانواده و جمعیت ۰
۳۷۴۴۵ اندیشه اسلامی ۱ ۲
۳۷۴۴۶ اندیشه اسلامی ۲ ۲ اندیشه اسلامی ۱
۳۷۴۴۷ انسان در اسلام
۳۷۴۴۸ حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام
۳۷۱۲۳ اخلاق اسلامی ۲
۳۷۱۲۶ فلسفه اخلاق
۳۷۱۲۷ آیین زندگی
۳۷۱۲۸ عرفان عملی در اسلام
۳۷۶۲۶ انقلاب اسلامی ایران ۲
۳۷۶۲۷ آشنایی با قانون اساسی
۳۷۶۲۸ اندیشه سیاسی امام
۳۷۶۳۴ آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس
۳۷۶۱۸ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  ۲
۳۷۶۲۰ تاریخ تحلیلی صدر اسلام
۳۷۶۱۲ تاریخ اسلام 
۳۷۶۲۲ تاریخ امامت
۳۷۴۸۹ تفسیر موضوعی قرآن ۲
۳۷۴۹۰ تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه
واحدهای موردنیاز ۲۰

دروس پایه

کد درس  عنوان درس تعداد واحد پیش‌نیاز / همنیاز
۲۲۰۱۵ ریاضی عمومی ۱ ۴
۲۲۰۱۶ ریاضی عمومی ۲ ۴ ریاضی عمومی ۱
۲۲۰۳۴ معادلات دیفرانسیل ۳ ریاضی عمومی ۲ (هم‌نیاز)
۲۴۰۱۱ فیزیک ۱ ۳
۲۴۰۱۲ فیزیک ۲ ۳ فیزیک ۱
۲۴۰۰۲ آز فیزیک ۲ ۱ فیزیک ۲ (هم‌نیاز)
۳۳۰۱۸ کارگاه عمومی  ۱
۴۰۱۵۳ مبانی برنامه‌سازی ۳
۴۰۱۸۱ آمار و احتمال مهندسی ۳ ریاضی عمومی ۱
واحدهای موردنیاز ۲۵

دروس اصلی

کد درس   عنوان درس تعداد واحد پیش‌نیاز / همنیاز
۴۰۱۰۸ کارگاه کامپیوتر ۱
۴۰۱۱۵ ساختمان‌های گسسته ۳
۴۰۲۱۲ مدارهای منطقی ۳
۴۰۲۴۴ برنامه‌سازی پیشرفته ۳ مبانی برنامه‌سازی
۴۰۲۵۴ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها ۳ ساختمان‌های گسسته، برنامه‌سازی پیشرفته (هم‌نیاز)
۴۰۱۲۴ مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی ۳ فیزیک ۲
۴۰۱۲۶ ساختار و زبان كامپيوتر ۳ مبانی برنامه‌سازی، مدارهای منطقی
۴۰۲۱۱ زبان تخصصی کامپیوتر ۲ زبان خارجی
۴۰۲۰۶ آز مدارهای منطقی ۱ مدارهای منطقی
۴۰۳۲۳ معماری کامپیوتر ۳ ساختار و زبان کامپیوتر
۴۰۲۲۳ طراحی سیستم‌های دیجیتال ۳ ساختار و زبان کامپیوتر
۴۰۲۰۳ آز طراحی سیستم‌‏های دیجیتال ۱ آز مدارهای منطقی، طراحی سیستم‌های دیجیتال (هم‌نیاز)
۴۰۴۱۴ طراحی کامپایلرها ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
۴۰۴۱۷ هوش مصنوعی ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها، آمار و احتمال مهندسی
۴۰۲۸۲ جبر خطی1) ۳ ریاضی عمومی ۲
۴۰۲۲۱ ارائه مطالب علمی و فنی ۲ زبان تخصصی کامپیوتر
۴۰۳۸۴ طراحی پایگاه داده‌ها ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
۴۰۴۲۴ سیستم‌های عامل ۳ معماری کامپیوتر
۴۰۱۰۳ آز معماری کامپیوتر ۱ معماری کامپیوتر، آز مدارهای منطقی
۴۰۴۱۸ تحلیل و طراحی سیستم‌ها ۳ ارائه مطالب علمی و فنی، طراحی پایگاه داده‌ها
۴۰۴۴۳ شبکه‌های کامپیوتری ۳ آمار و احتمال مهندسی، سیستم‌های عامل (هم‌نیاز)
۴۰۴۱۶ آز شبکه‌های کامپیوتری ۱ شبکه‌های کامپیوتری (هم‌نیاز)
۴۰۴۰۸ آز سیستم‌های عامل ۱ سیستم‌های عامل
۴۰۴۴۱ امنیت داده و شبکه ۳ شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۴۵۰ کارآموزی مهندسی کامپیوتر ۰ ارائه مطالب علمی و فنی
۴۰۷۶۰ پروژه مهندسی کامپیوتر ۳ ارائه مطالب علمی و فنی
واحدهای موردنیاز ۶۱

دروس تخصصی

کد درس   عنوان درس تعداد واحد پیش‌نیاز / همنیاز
۴۰۲۴۲ سیگنال‌ها و سیستم‌ها ۳ مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
۴۰۳۲۴ بازیابی پیشرفته اطلاعات ۳ طراحی الگوریتم‌ها
۴۰۳۴۳ انتقال داده‌ها ۳ سیگنال‌ها و سیستم‌ها
۴۰۳۴۷ آداب فناوری اطلاعات ۳
۴۰۳۵۳ طراحی VLSI ۳ طراحی سیستم‌های دیجیتال، مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
۴۰۳۵۴ طراحی الگوریتم‌ها ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
۴۰۳۶۴ طراحی زبان‌های برنامه‌سازی ۳ برنامه‌سازی پیشرفته
۴۰۴۱۵ نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
۴۰۴۲۸ مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات ۳
۴۰۴۵۳ سیستم‌های بی‌درنگ ۳ سیستم‌های عامل (هم‌نیاز)
۴۰۴۶۲ سیستم‌های نهفته ۳ معماری کامپیوتر
۴۰۴۷۴ مهندسی نرم‌افزار ۳ تحلیل و طراحی سیستم‌ها
۴۰۴۸۴ طراحی شیءگرای سیستم‌ها ۳ تحلیل و طراحی سیستم‌ها
۴۰۶۳۴ شبیه‌سازی کامپیوتری ۳ آمار و احتمال مهندسی
واحدهای موردنیاز ۲۱

دروس اختیاری

کد درس   عنوان درس تعداد واحد پیش‌نیاز / همنیاز
۴۰۲۱۵ محاسبات عددی ۳ معادلات دیفرانسیل
۴۰۳۴۲ سیستم‌های چندرسانه‌ای ۳ سیگنال‌ها و سیستم‌ها
۴۰۳۴۴ مبانی بینايی سه‌بعدی کامپیوتری ۳ جبر خطی یا ریاضی مهندسی
۴۰۴۱۲ مدارهای منطقی پیشرفته ۳ مدارهای منطقی
۴۰۴۱۹ برنامه‌سازی وب ۳ برنامه‌سازی پیشرفته
۴۰۴۲۹ برنامه‌سازی موبایل ۳ برنامه‌سازی پیشرفته
۴۰۴۳۲ رایانش چند‌هسته‌ای ۳ برنامه‌سازی پیشرفته، معماری کامپیوتر
۴۰۴۳۳ مدارهای واسط ۳ معماری کامپیوتر
۴۰۴۳۸ تجارت الکترونیکی ۳ مهندسی کاربرد
۴۰۴۴۷ گرافیک کامپیوتری ۳ طراحی الگوریتم‌ها (هم‌نیاز)
۴۰۴۴۸ مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی فا ۳ مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات
۴۰۴۵۵ نظریه محاسبات ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
۴۰۴۵۶ نظریه بازی‌ها ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها، آمار و احتمال مهندسی
۴۰۴۶۳ اندازه‌گیری و کنترل کامپیوتری ۳ مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
۴۰۴۶۷ فناوری اطلاعات ۳
۴۰۴۷۵ ایجاد چابک نرم‌افزار ۳ تحلیل و طراحی سیستم‌ها
۴۰۴۷۸ مهندسی کاربرد ۳ تحلیل و طراحی سیستم‌ها (هم‌نیاز)
۴۰۴۸۳ زبان‌های توصیف سخت‌افزار ۳ طراحی سیستم‌های دیجیتال، معماری کامپیوتر
۴۰۴۹۴ مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها، آمار و احتمال مهندسی
۴۰۷۱۷ یادگیری ماشین ۳ آمار و احتمال مهندسی، جبر خطی
۴۰۸۲۸ آزمون نرم‌افزار ۳ تحلیل و طراحی سیستم‌ها
۴۰۱۰۲ آز سخت‌افزار ۱ آز معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۱ آز اتوماسیون صنعتی ۱ اندازه‌گیری و کنترل کامپیوتری
۴۰۴۰۲ آز VLSI ۱ طراحی VLSI (هم‌نیاز)
۴۰۴۰۴ آز مهندسی نرم‌افزار ۱ مهندسی نرم‌افزار (هم‌نیاز)
۴۰۲۲۲ مفاهیم پیشرفته کامپیوتر ۳
۴۰۳۲۷ مفاهیم پیشرفته کامپیوتر ۲ ۳
یک درس از دانشکده‌های دیگر2) ۳
یک درس ارشد مهندسی کامپیوتر ۳
هر یک از دروس جدول تخصصی ۳
واحدهای موردنیاز 3) ۱۳

پیوندها

1)
درس جبر خطی با درس ریاضی مهندسی قابل تطبیق است. در صورت اخذ هر دو درس ریاضی مهندسی و جبر خطی، درس ریاضی مهندسی به عنوان درس اصلی و درس جبر خطی به عنوان درس اختیاری محاسبه می‌شود.
2)
درس اختیاری خارج از دانشکده باید حتما از دانشکده‌ها (و نه مراکز) دانشگاه اخذ شود. دروس گروه فلسفه‌ی علم نیز به عنوان درس اختیاری خارج از دانشکده قابل تطبیق است.
3)
اخذ حداقل ۱۳ واحد شامل چهار درس سه واحدی و ۱ درس یک واحدی از جدول دروس اختیاری الزامی است.
برنامه/کارشناسی_مهندسی_کامپیوتر.txt · آخرین ویرایش: 2023/02/03 14:33 توسط حمید ضرابی زاده