ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:فهرست

سرفصل دروس

دروس کارشناسی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

شمارهعنوان درستعداد واحدگروه متولی
۴۰۱۰۲آز سخت‌افزار۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۰۳آز معماری کامپیوتر۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۰۸کارگاه کامپیوتر۱گروه نرم‌افزار
۴۰۱۱۵ساختمان‌های گسسته۳گروه نرم‌افزار
۴۰۱۲۴مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۲۶ساختار و زبان كامپيوتر۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۵۳مبانی برنامه‌سازی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۱۸۱آمار و احتمال مهندسی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۲۰۳آز طراحی سیستم‌‏های دیجیتال۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۰۶آز مدارهای منطقی۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۱۱زبان تخصصی کامپیوتر۲کمیته آموزش
۴۰۲۱۲مدارهای منطقی۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۱۵محاسبات عددی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۲۱ارائه مطالب علمی و فنی۲کمیته آموزش
۴۰۲۲۳طراحی سیستم‌های دیجیتال۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۴۲سیگنال‌ها و سیستم‌ها۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۲۴۴برنامه‌سازی پیشرفته۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۵۴ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۸۲جبر خطی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۳۲۳معماری کامپیوتر۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۲۴بازیابی پیشرفته اطلاعات۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۳۴۲سیستم‌های چندرسانه‌ای۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۳۴۳انتقال داده‌ها۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۳۴۴مبانی بینايی سه‌بعدی کامپیوتری۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۳۴۷آداب فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۳۵۳طراحی VLSI۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۵۴طراحی الگوریتم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۶۴طراحی زبان‌های برنامه‌سازی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۸۴طراحی پایگاه داده‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۰۱آز اتوماسیون صنعتی۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۲آز VLSI۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۴آز مهندسی نرم‌افزار۱گروه نرم‌افزار
۴۰۴۰۸آز سیستم‌های عامل۱گروه نرم‌افزار
۴۰۴۰۹آزمایشگاه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۱۲مدارهای منطقی پیشرفته۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۱۴طراحی کامپایلرها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۵نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۶آز شبکه‌های کامپیوتری۱گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۱۷هوش مصنوعی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۱۸تحلیل و طراحی سیستم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۹برنامه‌سازی وب۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۲۴سیستم‌های عامل۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۲۸مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۲۹برنامه‌سازی موبایل۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۳۲رایانش چند‌هسته‌ای۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۳۳مدارهای واسط۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۳۸تجارت الکترونیکی۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۴۲امنیت داده و شبکه۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۴۳شبکه‌های کامپیوتری۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۴۷گرافیک کامپیوتری۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۴۸مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی فا۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۵۰کارآموزی مهندسی کامپیوتر۰کمیته آموزش
۴۰۴۵۳سیستم‌های بی‌درنگ۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۵۵نظریه محاسبات۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۵۶نظریه بازی‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۶۲سیستم‌های نهفته۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۶۳اندازه‌گیری و کنترل کامپیوتری۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۶۷فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۷۴مهندسی نرم‌افزار۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۷۵ایجاد چابک نرم‌افزار۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۷۸مهندسی کاربرد۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۸۳زبان‌های توصیف سخت‌افزار۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۸۴طراحی شیءگرای سیستم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۹۴مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۹۵زیست‌شناسی سلولی و مولکولی۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۹۶ژنتیک و تکامل۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۵۱۳ريزپردازنده۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۶۳۴شبیه‌سازی کامپیوتری۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۷۶۰پروژه مهندسی کامپیوتر۳کمیته آموزش

دروس تحصیلات تکمیلی

شمارهعنوان درستعداد واحدگرایش
۴۰۵۱۶روباتیک۳هوش‌مصنوعی
۴۰۵۳۳سیستم‌های عامل پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۵۴۸سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‎‌گیری۳نرم‌افزار
۴۰۵۵۰یادگیری ماشین برای بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۱زیست‌شناسی سامانه‌ای محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۲ژنومیکس محاسباتتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۳بیوانفورماتیک ساختاری۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۴الگوریتم‌های بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۵تحلیل داده‌های حجیم زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۶فرآیندهای تصادفی در بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۷ریاضیات و آمار پیشرفته زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۷۱مفاهیم پیشرفته در بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۷۱.۱زیست‌شناسی تکاملی محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۷۱.۲طراحی محاسباتی دارو۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۷۱.۳داده پایگاه‌های بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۶۱۶بینایی پیشرفته سه‌بعدی کامپیوتر۳هوش مصنوعی
۴۰۶۲۶مخابرات سیار۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۲۸شبکه‌های بی‌سیم۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۳۶معماری سازمانی فناوری اطلاعات۳نرم‌افزار
۴۰۶۳۷برنامه‌ریزی در هوش مصنوعی۳هوش مصنوعی
۴۰۶۳۹شبکه‌های دینامیکی پیچیده۳هوش مصنوعی
۴۰۶۴۲شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی۳نرم‌افزار
۴۰۶۴۶معماری نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۶۴۷پردازش موازی۳نرم‌افزار
۴۰۶۴۸پردازش قابل بازپیکربندی۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۵۶مدیریت شبکه‌های کامپیوتری۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۵۷مدل‌سازی و تحلیل شبکه‌های کامپیوتری۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۶۱نظریه سیستم‌های توزیع‌شده۳نرم‌افزار
۴۰۶۶۵درستی‌یابی سیستم‌های واکنشی۳نرم‌افزار
۴۰۶۷۲ارتباطات روی تراشه۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۷۵نظریه رمزنگاری۳رایانش امن
۴۰۶۷۶تئوری اطلاعات و کدینگ۳هوش مصنوعی
۴۰۶۷۷پردازش زبان طبیعی۳هوش مصنوعی
۴۰۶۷۸روش های صوری در امینت اطلاعات۳رایانش امن
۴۰۶۷۹تکامل نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۳سامانه‌های پیشرفته ذخیره‌سازی داده۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۸۴تولید برنامه از توصیف رسمی۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۵الگوریتم‌های تصادفی۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۶الگوریتم‌های داده‌های حجیم۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۷بینایی ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۶۸۸مهندسی نیازمندی‌های نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۶۹۳شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۹۴وب معنایی۳نرم‌افزار
۴۰۶۹۵فرآیندهای تصادفی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۲پردازش ویدئوی رقمی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۴داده‌کاوی۳نرم‌افزار
۴۰۷۱۷یادگیری ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۸نظریه یادگیری ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۹یادگیری ژرف۳هوش‌مصنوعی
۴۰۷۲۲ريزپردازنده پیشرفته۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۲۳معماری پیشرفته کامپیوتر۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۲۴متدولوژی‌های ایجاد نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۷۳۴امنیت پایگاه داده‌ها۳رایانش امن
۴۰۷۳۵هندسه محاسباتی۳نرم‌افزار
۴۰۷۴۳مدارهای حسابی۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۴۵توصیف و وارسی برنامه‌ها۳نرم‌افزار
۴۰۷۵۳آزمون‌پذیری۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۶۳پردازش علائم دیجیتال۳هوش‌مصنوعی
۴۰۷۶۵الگوریتم‌های پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۶۸مدل‌های گرافیکی احتمالی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۷۵نظریه پیچیدگی۳نرم‌افزار
۴۰۷۷۷هوش محاسباتی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۸۵بهینه‌سازی ترکیبیاتی۳نرم‌افزار
۴۰۷۸۷الگوها در مهندسی نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۳پردازش علائم ديجيتال پیشرفته۳هوش‌مصنوعی
۴۰۸۱۷امینت شبکه پیشرفته۳رایانش امن
۴۰۸۲۴ارزیابی کارایی کامپیوترها۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۸۲۸آزمون نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۸۳۳بازشناسی گفتار۳هوش مصنوعی
۴۰۸۳۴الگوریتم‌های تقریبی۳نرم‌افزار
۴۰۸۳۵نظریه‌ الگوریتمی بازی‌ها۳نرم‌افزار
۴۰۸۳۷بهینه‌سازی محدب۳هوش مصنوعی
۴۰۹۲۴مهندسی نرم‌افزار ۲۳نرم‌افزار
۴۰۹۳۳پردازش تصویر رقمی۳هوش مصنوعی
۴۰۹۳۵هوش‌مصنوعی پیشرفته۳هوش‌مصنوعی
۴۰۹۳۸طراحی پايگاه داده‌ها ۲۳نرم‌افزار
۴۰۹۵۱مباحث ویژه در بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱-۱پردازش هوشمند تصاویر زیست-پزشکی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۱شبیه‌سازی سامانه‌های چندلایه زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۲تحلیل شبکه‌های زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۳انفورماتیک پزشکی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۴شیمی علوم زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۷مفاهیم پیشرفته در هوش مصنوعی۳هوش مصنوعی
۴۰۹۵۹يادگيری ماشین پیشرفته۳هوش مصنوعی
۴۰۹۶۷پردازش گفتار۳هوش مصنوعی

افزودن درس

درس/فهرست.txt · آخرین ویرایش: 2022/01/13 20:50 توسط حمید ضرابی زاده