ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:فهرست

سرفصل دروس

دروس کارشناسی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

شماره عنوان درستعداد واحدگروه متولی
۴۰۳۴۷آداب فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۰۲آز VLSI۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۱آز اتوماسیون صنعتی۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۰۲آز سخت‌افزار۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۸آز سیستم‌های عامل۱گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۶آز شبکه‌های کامپیوتری۱گروه فناوری اطلاعات
۴۰۲۰۳آز طراحی سیستم‌‏های دیجیتال۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۰۶آز مدارهای منطقی۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۰۳آز معماری کامپیوتر۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۴آز مهندسی نرم‌افزار۱گروه نرم‌افزار
۴۰۴۰۹آزمایشگاه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۱۸۱آمار و احتمال مهندسی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۲۲۱ارائه مطالب علمی و فنی۲کمیته آموزش
۴۰۴۴۲امنیت داده و شبکه۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۳۴۳انتقال داده‌ها۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۶۳اندازه‌گیری و کنترل کامپیوتری۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۷۵ایجاد چابک نرم‌افزار۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۲۴بازیابی پیشرفته اطلاعات۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۲۹برنامه‌سازی موبایل۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۹برنامه‌سازی وب۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۴۴برنامه‌سازی پیشرفته۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۳۸تجارت الکترونیکی۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۱۸تحلیل و طراحی سیستم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۸۲جبر خطی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۳۲رایانش چند‌هسته‌ای۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۵۱۳ريزپردازنده۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۱۱زبان تخصصی کامپیوتر۲کمیته آموزش
۴۰۴۸۳زبان‌های توصیف سخت‌افزار۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۹۵زیست‌شناسی سلولی و مولکولی۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۱۲۶ساختار و زبان كامپيوتر۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۵۴ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۱۱۵ساختمان‌های گسسته۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۵۳سیستم‌های بی‌درنگ۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۲۴سیستم‌های عامل۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۶۲سیستم‌های نهفته۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۴۲سیستم‌های چندرسانه‌ای۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۲۴۲سیگنال‌ها و سیستم‌ها۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۴۳شبکه‌های کامپیوتری۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۶۳۴شبیه‌سازی کامپیوتری۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۳۵۳طراحی VLSI۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۵۴طراحی الگوریتم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۶۴طراحی زبان‌های برنامه‌سازی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۲۳طراحی سیستم‌های دیجیتال۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۸۴طراحی شیءگرای سیستم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۸۴طراحی پایگاه داده‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۴طراحی کامپایلرها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۶۷فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۱۵۳مبانی برنامه‌سازی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۱۵۳مبانی برنامه‌سازی (پایتون)۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۴۴مبانی بینايی سه‌بعدی کامپیوتری۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۱۲۴مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۱۵محاسبات عددی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۱۲مدارهای منطقی۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۱۲مدارهای منطقی پیشرفته۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۳۳مدارهای واسط۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۴۸مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی فا۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۲۸مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۳۲۳معماری کامپیوتر۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۹۴مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۷۴مهندسی نرم‌افزار۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۷۸مهندسی کاربرد۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۵۶نظریه بازی‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۵نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۵۵نظریه محاسبات۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۷هوش مصنوعی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۷۶۰پروژه مهندسی کامپیوتر۳کمیته آموزش
۴۰۴۹۶ژنتیک و تکامل۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۵۰کارآموزی مهندسی کامپیوتر۰کمیته آموزش
۴۰۱۰۸کارگاه کامپیوتر۱گروه نرم‌افزار
۴۰۴۴۷گرافیک کامپیوتری۳گروه هوش مصنوعی

دروس تحصیلات تکمیلی

شماره عنوان درستعداد واحدگرایش
۴۰۴۸۵آداب در علم داده۱علم داده
۴۰۸۲۸آزمون نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۷۵۳آزمون‌پذیری۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۰۲.۳آمار در ابعاد بالا۳؟
۴۰۶۷۲ارتباطات روی تراشه۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۲۴ارزیابی کارایی کامپیوترها۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۸۰۱.۲اصول برنامه‌نویسی مقیاس‌پذیر۳علم داده
۴۰۴۸۶اصول و تکنیک‌ها در علم داده۳علم داده
۴۰۵۵۴الگوریتم‌های بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۶۸۵الگوریتم‌های تصادفی۳نرم‌افزار
۴۰۸۳۴الگوریتم‌های تقریبی۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۶الگوریتم‌های داده‌های حجیم۳نرم‌افزار
۴۰۷۶۵الگوریتم‌های پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۸۷الگوها در مهندسی نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۸۱۷امنیت شبکه پیشرفته۳رایانش امن
۴۰۷۴۹امنیت و اعتماد سخت‌افزاری۳معماری کامپیوتر، رایانش امن
۴۰۸۰۱.۳امنیت و حریم خصوصی داده۳؟
۴۰۸۱۶امنیت و حریم خصوصی در یادگیری ماشین۳رایانش امن
۴۰۷۳۴امنیت پایگاه داده‌ها۳رایانش امن
۴۰۹۵۱.۳انفورماتیک پزشکی۳بیوانفورماتیک
۴۰۸۳۳بازشناسی گفتار۳هوش مصنوعی
۴۰۶۳۷برنامه‌ریزی در هوش مصنوعی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۸۵بهینه‌سازی ترکیبیاتی۳نرم‌افزار
۴۰۸۳۷بهینه‌سازی محدب۳هوش مصنوعی
۴۰۶۸۷بینایی ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۶۱۶بینایی پیشرفته سه‌بعدی کامپیوتر۳هوش مصنوعی
۴۰۵۵۳بیوانفورماتیک ساختاری۳بیوانفورماتیک
۴۰۶۷۶تئوری اطلاعات و کدینگ۳هوش مصنوعی
۴۰۸۰۲.۱تحلیل آماری داده‌ها۳علم داده
۴۰۸۰۲.۷تحلیل داده‌ای متنی۳؟
۴۰۵۵۵تحلیل داده‌های حجیم زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۸۰۳.۳تحلیل داده‌های سلامت۳؟
۴۰۸۰۳.۲تحلیل داده‌های مالی۳علم داده
۴۰۸۰۱.۶تحلیل داده‌های مکانی۳؟
۴۰۸۰۳.۴تحلیل داده‌های کسب‌وکارها۳؟
۴۰۸۰۲.۴تحلیل داده‌‌های چند‌رسانه‌ای مقیاس بزرگ۳؟
۴۰۸۰۲.۲تحلیل سری‌های زمانی۳؟
۴۰۹۵۱.۲تحلیل شبکه‌های زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۷۴۶توسعه امن نرم‌افزار۳رایانش امن
۴۰۷۴۵توصیف و وارسی برنامه‌ها۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۴تولید برنامه از توصیف رسمی۳نرم‌افزار
۴۰۶۷۹تکامل نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۵۷۱.۳داده پایگاه‌های بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۷۹۵.۲داده‌ساختارهای پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۱۴داده‌کاوی۳نرم‌افزار
۴۰۶۶۵درستی‌یابی سیستم‌های واکنشی۳نرم‌افزار
۴۰۸۲۰رمزنگاری کاربردی۳رایانش امن
۴۰۵۱۶روباتیک۳هوش‌مصنوعی
۴۰۸۰۱.۸روش‌های تصادفی و احتمالاتی۳علم داده
۴۰۶۷۸روش‌های صوری در امینت اطلاعات۳رایانش امن
۴۰۷۲۲ريزپردازنده پیشرفته۳معماری کامپیوتر
۴۰۵۵۷ریاضیات و آمار پیشرفته زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۴۸۷زیرساخت‌های پردازشی داده۳علم داده
۴۰۵۷۱.۱زیست‌شناسی تکاملی محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۱زیست‌شناسی سامانه‌ای محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۸۴۳.۱سامانه های رایا-فیزیکی۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۰۱.۵سامانه‌های تحلیل تعاملی داده۳؟
۴۰۶۸۳سامانه‌های پیشرفته ذخیره‌سازی داده۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۰۳.۵سیستم‌های توصیه‌گر۳؟
۴۰۵۳۳سیستم‌های عامل پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۸۰۱.۴سیستم‌های موازی و توزیع‌شده۳؟
۴۰۸۱۵سیستم‌های نرم‌افزاری امن۳رایانش امن
۴۰۸۷۷.۱سیستم‌های نهفته تحت شبکه۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۵۴۸سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‎‌گیری۳نرم‌افزار
۴۰۶۴۲شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی۳نرم‌افزار
۴۰۶۲۸شبکه‌های بی‌سیم۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۸۱۹شبکه‌های داده‌ای سیار۳؟
۴۰۶۳۹شبکه‌های دینامیکی پیچیده۳هوش مصنوعی
۴۰۶۹۳شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۹۵۱.۱شبیه‌سازی سامانه‌های چندلایه زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۴شیمی علوم زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۸۴۳طراحی الکترونیکی در سطح سیستم۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۵۷طراحی سامانه بر تراشه۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۳۲طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیر اشکال۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۲۷طراحی سیستم‌های دیجیتال کم‌توان۳معماری کامپیوتر
۴۰۵۷۱.۲طراحی محاسباتی دارو۳بیوانفورماتیک
۴۰۷۸۳طراحی مدارات مجتمع بسیار فشرده پیشرفته۳معماری کامپیوتر
۴۰۹۳۸طراحی پايگاه داده‌ها ۲۳نرم‌افزار
۴۰۸۰۳.۱علم داده در مهندسی نرم‌افزار۳؟
۴۰۶۹۵فرآیندهای تصادفی۳هوش مصنوعی
۴۰۵۵۶فرآیندهای تصادفی در بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱مباحث ویژه در بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۹.۲مباحث پیشرفته در يادگیری ژرف۳هوش‌ مصنوعی
۴۰۸۰۲.۶مبانی علم داده۳؟
۴۰۷۲۴متدولوژی‌های ایجاد نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۸۰۱.۷محاسبات ابری و لبه۳علم داده
۴۰۶۲۶مخابرات سیار۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۷۴۳مدارهای حسابی۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۵۷مدل‌سازی و تحلیل شبکه‌های کامپیوتری۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۷۶۸مدل‌های گرافیکی احتمالی۳هوش مصنوعی
۴۰۸۷۶مدیریت و مهندسی امنیت اطلاعات۳رایانش امن
۴۰۶۳۶معماری سازمانی فناوری اطلاعات۳نرم‌افزار
۴۰۸۰۱.۱معماری سیستم‌های کلان‌داده۳علم داده
۴۰۶۴۶معماری نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۷۲۳معماری پیشرفته کامپیوتر۳معماری کامپیوتر
۴۰۵۷۱مفاهیم پیشرفته در بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۸۷۷مفاهیم پیشرفته در شبکه‌های کامپیوتری۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۹۵۷مفاهیم پیشرفته در هوش مصنوعی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۴۴مهندسی رمزنگاری۳رایانش امن
۴۰۹۲۴مهندسی نرم‌افزار ۲۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۸مهندسی نیازمندی‌های نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۶۷۵نظریه رمزنگاری۳رایانش امن
۴۰۶۶۱نظریه سیستم‌های توزیع‌شده۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۳نظریه محاسبات پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۷۵نظریه پیچیدگی۳نرم‌افزار
۴۰۷۱۸نظریه یادگیری ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۸۳۵نظریه‌ الگوریتمی بازی‌ها۳نرم‌افزار
۴۰۷۳۵هندسه محاسباتی۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۱هندسه محاسباتی پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۷۷هوش محاسباتی۳هوش مصنوعی
۴۰۹۵۷.۱هوش مصنوعی پیشرفته۳هوش مصنوعی
۴۰۶۲۷هوش‌مصنوعی توزیع شده۳هوش‌مصنوعی
۴۰۹۳۵هوش‌مصنوعی پیشرفته۳هوش‌مصنوعی
۴۰۶۹۴وب معنایی۳نرم‌افزار
۴۰۹۵۹يادگيری ماشین پیشرفته۳هوش مصنوعی
۴۰۹۳۳پردازش تصویر رقمی۳هوش مصنوعی
۴۰۶۷۷پردازش زبان طبیعی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۹۳پردازش علائم ديجيتال پیشرفته۳هوش‌مصنوعی
۴۰۷۶۳پردازش علائم دیجیتال۳هوش‌مصنوعی
۴۰۶۴۸پردازش قابل بازپیکربندی۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۴۷پردازش موازی۳نرم‌افزار
۴۰۹۵۱.۵پردازش هوشمند تصاویر زیست-پزشکی۳بیوانفورماتیک
۴۰۷۱۲پردازش ویدئوی رقمی۳هوش مصنوعی
۴۰۹۶۷پردازش گفتار۳هوش مصنوعی
۴۰۵۵۲ژنومیکس محاسباتتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۸۲۱کشف شواهد دیجیتال۳رایانش امن
۴۰۹۵۷.۲یادگیری تقویتی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۷یادگیری ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۷۲۹یادگیری ماشین آماری۳هوش مصنوعی
۴۰۵۵۰یادگیری ماشین برای بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۸۰۲.۵یادگیری ماشین مقیاس‌پذیر۳؟
۴۰۷۱۹یادگیری ژرف۳هوش‌مصنوعی

افزودن درس

درس/فهرست.txt · آخرین ویرایش: 2022/01/13 20:50 توسط حمید ضرابی زاده