ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:فهرست

سرفصل دروس

دروس کارشناسی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

شمارهعنوان درستعداد واحدگروه متولی
۴۰۱۰۸کارگاه کامپیوتر۱گروه نرم‌افزار
۴۰۲۱۲مدارهای منطقی۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۱۶آز شبکه‌های کامپیوتری۱گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۷۸مهندسی کاربرد۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۴۳شبکه‌های کامپیوتری۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۴۲امنیت داده و شبکه۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۶۲سیستم‌های نهفته۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۱آز اتوماسیون صنعتی۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۲آز VLSI۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۸۱آمار و احتمال مهندسی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۲۸۲جبر خطی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۵۰کارآموزی مهندسی کامپیوتر۰کمیته آموزش
۴۰۴۶۷فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۷۶۰پروژه مهندسی کامپیوتر۳کمیته آموزش
۴۰۱۰۲آز سخت‌افزار۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۹آزمایشگاه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۹۵زیست‌شناسی سلولی و مولکولی۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۹۶ژنتیک و تکامل۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۶۳اندازه‌گیری و کنترل کامپیوتری۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۴۳انتقال داده‌ها۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۳۴۲سیستم‌های چندرسانه‌ای۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۳۴۷آداب فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۲۸مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۴۸مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی فا۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۶۳۴شبیه‌سازی کامپیوتری۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۳۸تجارت الکترونیکی۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۱۰۳آز معماری کامپیوتر۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۲۶ساختار و زبان كامپيوتر۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۰۳آز طراحی سیستم‌‏های دیجیتال۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۰۶آز مدارهای منطقی۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۲۳طراحی سیستم‌های دیجیتال۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۱۲مدارهای منطقی پیشرفته۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۵۳سیستم‌های بی‌درنگ۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۵۱۳ريزپردازنده۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۳۲رایانش چند‌هسته‌ای۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۸۳زبان‌های توصیف سخت‌افزار۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۵۳طراحی VLSI۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۳۳مدارهای واسط۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۲۳معماری کامپیوتر۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۱۵ساختمان‌های گسسته۳گروه نرم‌افزار
۴۰۱۵۳مبانی برنامه‌سازی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۱۵محاسبات عددی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۲۱ارائه مطالب علمی و فنی۲کمیته آموزش
۴۰۲۴۲سیگنال‌ها و سیستم‌ها۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۲۴۴برنامه‌سازی پیشرفته۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۵۴ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۴۴مبانی بینايی سه‌بعدی کامپیوتری۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۳۶۴طراحی زبان‌های برنامه‌سازی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۸۴طراحی پایگاه داده‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۰۴آز مهندسی نرم‌افزار۱گروه نرم‌افزار
۴۰۴۰۸آز سیستم‌های عامل۱گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۵نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۸تحلیل و طراحی سیستم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۹برنامه‌سازی وب۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۲۴سیستم‌های عامل۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۲۹برنامه‌سازی موبایل۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۵۵نظریه محاسبات۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۵۶نظریه بازی‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۷۴مهندسی نرم‌افزار۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۷۵ایجاد چابک نرم‌افزار۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۸۴طراحی شیءگرای سیستم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۱۱زبان تخصصی کامپیوتر۲کمیته آموزش
۴۰۳۵۴طراحی الگوریتم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۲۴بازیابی پیشرفته اطلاعات۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۱۴طراحی کامپایلرها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۷هوش مصنوعی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۱۲۴مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۹۴مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۱۵۳مبانی برنامه‌سازی (پایتون)۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۴۷گرافیک کامپیوتری۳گروه هوش مصنوعی

دروس تحصیلات تکمیلی

شمارهعنوان درستعداد واحد گرایش
۴۰۸۰۱.۳امنیت و حریم خصوصی داده۳؟
۴۰۸۰۱.۴سیستم‌های موازی و توزیع‌شده۳؟
۴۰۸۰۱.۵سامانه‌های تحلیل تعاملی داده۳؟
۴۰۸۰۱.۶تحلیل داده‌های مکانی۳؟
۴۰۸۰۲.۲تحلیل سری‌های زمانی۳؟
۴۰۸۰۲.۳آمار در ابعاد بالا۳؟
۴۰۸۰۲.۴تحلیل داده‌‌های چند‌رسانه‌ای مقیاس بزرگ۳؟
۴۰۸۰۲.۵یادگیری ماشین مقیاس‌پذیر۳؟
۴۰۸۰۲.۶مبانی علم داده۳؟
۴۰۸۰۲.۷تحلیل داده‌ای متنی۳؟
۴۰۸۰۳.۱علم داده در مهندسی نرم‌افزار۳؟
۴۰۸۰۳.۴تحلیل داده‌های کسب‌وکارها۳؟
۴۰۸۰۳.۵سیستم‌های توصیه‌گر۳؟
۴۰۸۰۳.۳تحلیل داده‌های سلامت۳؟
۴۰۸۱۹شبکه‌های داده‌ای سیار۳؟
۴۰۵۵۰یادگیری ماشین برای بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۴الگوریتم‌های بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۶فرآیندهای تصادفی در بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۱زیست‌شناسی سامانه‌ای محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۳بیوانفورماتیک ساختاری۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۲ژنومیکس محاسباتتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۵تحلیل داده‌های حجیم زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۷۱.۲طراحی محاسباتی دارو۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۷ریاضیات و آمار پیشرفته زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۷۱.۳داده پایگاه‌های بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۱شبیه‌سازی سامانه‌های چندلایه زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۴شیمی علوم زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۷۱.۱زیست‌شناسی تکاملی محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۲تحلیل شبکه‌های زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۳انفورماتیک پزشکی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۷۱مفاهیم پیشرفته در بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱مباحث ویژه در بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۵پردازش هوشمند تصاویر زیست-پزشکی۳بیوانفورماتیک
۴۰۶۷۵نظریه رمزنگاری۳رایانش امن
۴۰۶۷۸روش‌های صوری در امینت اطلاعات۳رایانش امن
۴۰۷۴۴مهندسی رمزنگاری۳رایانش امن
۴۰۸۱۶امنیت و حریم خصوصی در یادگیری ماشین۳رایانش امن
۴۰۸۲۰رمزنگاری کاربردی۳رایانش امن
۴۰۸۱۵سیستم‌های نرم‌افزاری امن۳رایانش امن
۴۰۷۳۴امنیت پایگاه داده‌ها۳رایانش امن
۴۰۷۴۶توسعه امن نرم‌افزار۳رایانش امن
۴۰۸۲۱کشف شواهد دیجیتال۳رایانش امن
۴۰۸۱۷امنیت شبکه پیشرفته۳رایانش امن
۴۰۸۷۶مدیریت و مهندسی امنیت اطلاعات۳رایانش امن
۴۰۶۲۶مخابرات سیار۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۲۸شبکه‌های بی‌سیم۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۵۷مدل‌سازی و تحلیل شبکه‌های کامپیوتری۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۹۳شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۸۷۷مفاهیم پیشرفته در شبکه‌های کامپیوتری۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۸۲۴ارزیابی کارایی کامپیوترها۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۸۷۷.۱سیستم‌های نهفته تحت شبکه۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۴۸۶اصول و تکنیک‌ها در علم داده۳علم داده
۴۰۴۸۷زیرساخت‌های پردازشی داده۳علم داده
۴۰۸۰۱.۷محاسبات ابری و لبه۳علم داده
۴۰۸۰۱.۸روش‌های تصادفی و احتمالاتی۳علم داده
۴۰۸۰۲.۱تحلیل آماری داده‌ها۳علم داده
۴۰۸۰۳.۲تحلیل داده‌های مالی۳علم داده
۴۰۸۰۱.۱معماری سیستم‌های کلان‌داده۳علم داده
۴۰۴۸۵آداب در علم داده۱علم داده
۴۰۸۰۱.۲اصول برنامه‌نویسی مقیاس‌پذیر۳علم داده
۴۰۶۴۸پردازش قابل بازپیکربندی۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۷۲ارتباطات روی تراشه۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۸۳سامانه‌های پیشرفته ذخیره‌سازی داده۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۴۳مدارهای حسابی۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۵۳آزمون‌پذیری۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۲۲ريزپردازنده پیشرفته۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۸۳طراحی مدارات مجتمع بسیار فشرده پیشرفته۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۵۷طراحی سامانه بر تراشه۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۲۳معماری پیشرفته کامپیوتر۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۴۳.۱سامانه های رایا-فیزیکی۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۳۲طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیر اشکال۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۲۷طراحی سیستم‌های دیجیتال کم‌توان۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۴۳طراحی الکترونیکی در سطح سیستم۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۴۹امنیت و اعتماد سخت‌افزاری۳معماری کامپیوتر، رایانش امن
۴۰۵۳۳سیستم‌های عامل پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۵۴۸سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‎‌گیری۳نرم‌افزار
۴۰۶۳۶معماری سازمانی فناوری اطلاعات۳نرم‌افزار
۴۰۶۴۲شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی۳نرم‌افزار
۴۰۶۴۷پردازش موازی۳نرم‌افزار
۴۰۶۶۱نظریه سیستم‌های توزیع‌شده۳نرم‌افزار
۴۰۶۶۵درستی‌یابی سیستم‌های واکنشی۳نرم‌افزار
۴۰۶۷۹تکامل نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۴تولید برنامه از توصیف رسمی۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۶الگوریتم‌های داده‌های حجیم۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۸مهندسی نیازمندی‌های نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۶۹۴وب معنایی۳نرم‌افزار
۴۰۷۲۴متدولوژی‌های ایجاد نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۷۴۵توصیف و وارسی برنامه‌ها۳نرم‌افزار
۴۰۷۷۵نظریه پیچیدگی۳نرم‌افزار
۴۰۷۸۵بهینه‌سازی ترکیبیاتی۳نرم‌افزار
۴۰۷۸۷الگوها در مهندسی نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۹۳۸طراحی پايگاه داده‌ها ۲۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۵الگوریتم‌های تصادفی۳نرم‌افزار
۴۰۹۲۴مهندسی نرم‌افزار ۲۳نرم‌افزار
۴۰۸۳۵نظریه‌ الگوریتمی بازی‌ها۳نرم‌افزار
۴۰۶۴۶معماری نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۷۳۵هندسه محاسباتی۳نرم‌افزار
۴۰۸۳۴الگوریتم‌های تقریبی۳نرم‌افزار
۴۰۸۲۸آزمون نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۲داده‌ساختارهای پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۱هندسه محاسباتی پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۳نظریه محاسبات پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۶۵الگوریتم‌های پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۱۴داده‌کاوی۳نرم‌افزار
۴۰۷۱۷یادگیری ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۸نظریه یادگیری ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۶۹۵فرآیندهای تصادفی۳هوش مصنوعی
۴۰۶۱۶بینایی پیشرفته سه‌بعدی کامپیوتر۳هوش مصنوعی
۴۰۶۸۷بینایی ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۷۷۷هوش محاسباتی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۲پردازش ویدئوی رقمی۳هوش مصنوعی
۴۰۹۳۳پردازش تصویر رقمی۳هوش مصنوعی
۴۰۸۳۷بهینه‌سازی محدب۳هوش مصنوعی
۴۰۸۳۳بازشناسی گفتار۳هوش مصنوعی
۴۰۹۶۷پردازش گفتار۳هوش مصنوعی
۴۰۶۷۶تئوری اطلاعات و کدینگ۳هوش مصنوعی
۴۰۶۷۷پردازش زبان طبیعی۳هوش مصنوعی
۴۰۹۵۷مفاهیم پیشرفته در هوش مصنوعی۳هوش مصنوعی
۴۰۶۳۷برنامه‌ریزی در هوش مصنوعی۳هوش مصنوعی
۴۰۹۵۹يادگيری ماشین پیشرفته۳هوش مصنوعی
۴۰۶۳۹شبکه‌های دینامیکی پیچیده۳هوش مصنوعی
۴۰۷۲۹یادگیری ماشین آماری۳هوش مصنوعی
۴۰۷۶۸مدل‌های گرافیکی احتمالی۳هوش مصنوعی
۴۰۹۵۷.۲یادگیری تقویتی۳هوش مصنوعی
۴۰۹۵۷.۱هوش مصنوعی پیشرفته۳هوش مصنوعی
۴۰۹۵۹.۲مباحث پیشرفته در يادگیری ژرف۳هوش‌ مصنوعی
۴۰۷۹۳پردازش علائم ديجيتال پیشرفته۳هوش‌مصنوعی
۴۰۷۶۳پردازش علائم دیجیتال۳هوش‌مصنوعی
۴۰۷۱۹یادگیری ژرف۳هوش‌مصنوعی
۴۰۹۳۵هوش‌مصنوعی پیشرفته۳هوش‌مصنوعی
۴۰۶۲۷هوش‌مصنوعی توزیع شده۳هوش‌مصنوعی
۴۰۵۱۶روباتیک۳هوش‌مصنوعی

افزودن درس

درس/فهرست.txt · آخرین ویرایش: 2022/01/13 20:50 توسط حمید ضرابی زاده