درس:۴۰۵۵۰

یادگیری ماشین برای بیوانفورماتیک

Machine Learning for Bioinformatics

شماره درس: ۴۰۵۵۰ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: هم‌نیاز: –

اهداف درس

با توجه به افزایش حجم و پیچیدگی داده ها در بیوانفورماتیک، استفاده از روش های نوین تحلیل داده، که قابلیت یادگیری و کشف الگوهای موجود در داده را دارند، اجتناب ناپذیر است. هدف از این درس آشنایی با مفاهیم و روش های یادگیری ماشین از نقطه نظر کاربردی و با تاکید روی حل مسائل بیوانفورماتیک است. به صورت خاص، دانشجو با گذراندن این درس مهارت اعمال روش های یادگیری برای حل چالش های موجود در بیوانفورماتیک، به تناسب نوع مسئله و داده ها را کسب می کند.

ریز مواد

 • مفاهیم مقدماتی (۳ جلسه)
  • معنای یادگیری و انواع مسئله های یادگیری
  • ارزیابی یک سیستم یادگیر (داده های آموزش، تست، ارزیابی)، معیار صحت و دقت
  • 
قدرت تعمیم، بیش برازش و اعتبار سنجی متقابل k-fold cross validation
  • محدودیت های یادگیری (نرخ خطای بیز)
  • روش های بهینه سازی (نزول گرادیان)
  • مصالحه سوگیری/واریانس (bias/variance trade-off)
  • روش های مقدماتی (مانند Naive Bayes ،k-NN، خطی و پرسپترون)
 • مسئله دسته بندی (۷ جلسه)
  • ماشین بردار پشتیبان (support vector machine)
  • روش های یادگیری جمعی (ensemble learning)
  • شبکه های چند لایه پرسپترون و پیچشی (convolutional neural networks)
 • مسئله کاهش ابعاد (۶ جلسه)
  • تحلیل مولفه اساسی (principal component analysis) و فاکتورگیری ماتریس (matrix factorization)
  • روش های انتخاب متغیر (variable selection)
  • خود کد کننده ها (autoencoders)
  • روش tSNE
  • روش های تعبیه (embedding)
 • خوشه‌بندی (۳ جلسه)
  • روش k-means و روش های سلسله مراتبی (hierarchical)
  • بیشینه سازی امید ریاضی (expectation maximization) و مدل ترکیبی گوسی (Gaussian Mixture Model)
 • تحلیل داده های متوالی (۵ جلسه)
  • مدل مخفی مارکوف (Hidden Markov Models)
  • شبکه های ژرف بازگشتی (recurrent neural networks) و شبکه های transformer

مراجع

 1. H. Daumé III, A Course in Machine Learning, Self-published, 2017.
 2. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, 2nd Edition, Springer, 2006
 3. I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, Deep Learning, MIT Press, 2016
درس/۴۰۵۵۰.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 01:59 (ویرایش خارجی)