ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۵۵۵

تحلیل داده‌های حجیم زیستی

Massive Biological Data Analysis

شماره درس: ۴۰۵۵۵ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از اين درس، آشنایی دانش‌جویان با الگوریتم‌های موجود برای تحلیل داده‌های حجیم زیستی است. این موارد شامل آماده‌سازی کتابخانه، توالی‌یابی‌های دنا و رنا، تحلیل برهم‌کنش دنا و پروتئین و روش‌های تک‌سلولی است.

ریز مواد

 1. آماده سازی کتابخانه
  • تکنیکهای موجود
  • محاسبه پیچیدگی کتابخانه
 2. توالی یابی دنا
  • برهم نهی تمام ژنوم
  • برهم نهی تمام اگزون
  • phase کردن
 3. توالی یابی رنا
  • نرمالیزه کردن بیان
  • یافتن ژنهای تفریقی
  • یافتن شبکه‌های تنظیمی بیان ژن
 4. تحلیل برهم کنش دنا و پروتئین
  • روشهای نرمالیزه کردن داده
  • ChIP-Seq
  • ATAC-Seq
  • یافتن متیفها
 5. روشهای تک سلولی

مراجع

درس/۴۰۵۵۵.txt · آخرین ویرایش: 2021/01/13 08:03 توسط محمد حسین رهبان