درس:۴۰۵۷۱

مفاهیم پیشرفته در بیوانفورماتیک

Advanced Topics in Bioinformatics

شماره درس: ۴۰۵۷۱ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از اين درس، ارایه مفاهیم نو و پیشرفته در حوزه بیوانفورماتیک است. موضوع این درس بسته به زمان تعیین می‌شود.

درس/۴۰۵۷۱.txt · آخرین ویرایش: 2021/06/29 15:01 توسط محمد حسین رهبان