ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۶۳۹

شبکه‌های دینامیکی پیچیده

Complex Dynamical Networks

شماره درس: ۴۰۶۳۹ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: آمار و احتمال مهندسی هم‌نیاز: –

اهداف درس

در این درس کلیات شبکه های پیچیده بررسی میشود. ابتدا به صورت خلاصه مفاهیم اصلی تیوری گراف که برای تحلیل شبکه های پیچیده نیز کارایی دارند مورد بررسی قرار میگیرد. سپس، مدلهای مختلف برای ایجاد ساختار شبکه که خواصی شبیه به شبکه های واقعی داشته باشند، بررسی می شود.  در ادامه درس، نحوه تکامل پدیده های دینامیکی بر روی شبکه تدریس میشود. چندین مدل شناخته شده در زمینه پخش اطلاعات بر روی شبکه ها بررسی شده و روشهای موجود برای بیشینه کردن تاثیر در شبکه ها مطالعه می گردد. در انتها، روشهای استخراج ساختارهای گروهی در شبکه ها بررسی میگردد.

ریز مواد

 1. مقدمه اي بر تئوري شبکه هاي پيچيده
 2. اندازه گيري شبکه
 3. شاخصهاي اندازه گيري شبکه ها
  • کوتاهترین مسیرها
  • ضریب کلاسترینگ
  • پل
  • ایجاد یال
  • همسان بودن
 4. تحليل طيف شبکه
 5. ساختارmotifها در شبکه ها
 6. اندازه گيري مرکزيت در شبکه ها
 7. ساختار سلسله مراتبي و خوشه بندي شبکه ها
 8. Walk تصادفي و شبکه هاي تصادفي
 9. شبکه هاي small-world
 10. شبکه هاي scale-free
 11. تکامل شبکه ها
 12. جستجو در شبکه ها
 13. شبکه هاي علامت دار
 14. هم ارزي اجتماعي
 15. ديناميک اجتماعي
 16. همکاري در شبکه ها
 17. قوام و قابليت اطمينان در شبکه ها
 18. رفتار آبشاري در شبکه ها
 19. انتشار اطلاعات در شبکه ها
 20. انتشار اپيدمي در شبکه ها
 21. مقدمه اي بر سيستمهاي ديناميکي
 22. سنکروني و همگامی در شبکه ها

مراجع

 1. Newman, M., A.-L. Barabasi, et al. (2006). The structure and dynamics of networks, Princeton University Press.
 2. Osipov, G. V., J. Kurths, et al. (2007). Synchronization in Oscillatory Networks, Springer.
 3. Albert, R. and A.-L. Barabasi (2002). "Statistical mechanics of complex networks." Reviews of Modern Physics 74(1): 47-97.
 4. Boccaletti, S., V. Latora, et al. (2006). "Complex networks: structure and dynamics." Physics Reports 424: 175-308.
 5. Newman, M. E. J. (2003). "The structure and function of complex networks." SIAM Review 45(2): 167-256.
درس/۴۰۶۳۹.txt · آخرین ویرایش: 2020/12/16 09:00 توسط محمد حسین رهبان