ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۶۷۲

ارتباطات روی تراشه

On-Chip Communications

شماره درس: ۴۰۶۷۲ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از اين درس، آشنایی دانش‌جویان با …

ریز مواد

 • مقدمه
  • روند طراحی سيستم‌های روی تراشه
  • پيچيدگی ارتباطات بين پردازنده‌ای در سيستم‌های روی تراشه
  • فهرست مطالب درس
 • ارتباطات روی تراشه مبتنی بر گذرگاه
  • نحوه‌ی انتقال داده توسط گذرگاه‌ها
  • انواع همبندی‌های متداول برای گذرگاه‌ها
  • پياده‌سازی فيزيکی گذرگاه‌ها
 • شبکه‌ی روی تراشه
  • همبندی
  • مکانيزمهای سوئيچينگ
  • الگوريتم مسيريابی
  • کنترل جريان داده
  • کيفيت سرويس
  • مشکلات مطرح در طراحی شبکه‌های روی تراشه
 • آزمون پذيری و تحمل‌پذيری خطا در شبکه‌ی روی تراشه
  • روش‌های آزمون و مدل‌سازی خطا در شبکه‌های روی تراشه
  • کدهای کنترل خطا در شبکه‌ی روی تراشه
  • روش‌های ترکيبی پيشگيری از نويز همشنوايی و کدهای کنترل خطا
 • انرژی و توان مصرفی در اتصالات روی تراشه
  • مفهوم توان و انرژی
  • تکنيک‌های کاهش توان و انرژی در شبکه‌ی روی تراشه
  • مدل‌سازی توان
  • بده-بستان انرژی و قابليت اطمينان
  • تکنيک‌های کدينگ برای کاهش توان
  • تکنيک‌های کدينگ برای کاهش توان و نويز هم‌شنوايی
 • معماری‌های سه بعدی برای ارتباطات روی تراشه
  • مجتمع سازی سه بعدی
  • مزايا و محدوديت‌های مجتمع سازی سه بعدی
  • همبندی‌های سه بعدی برای شبکه‌های روی تراشه
  • شبکه‌های سه بعدی بی سيم روی تراشه
 • فناوری‌های نو ظهور برای ارتباطات روی تراشه‌ای
  • اتصالات نوری
  • اتصالات بیسيم/RF
  • اتصالات کربن نانو تيوب
 • فناوری نوری سيليکونی
  • مقدمه
  • موج‌برهای SOI
  • ضريب انعکاس در موج‌بر نوری
  • عوامل مؤثر در تلفات موج‌برهای نوری
  • روش‌های مدولاسيون نوری داده در سیيليکون
  • مزايا و معايب فناوری سيليکون نوری
 • ارتباطات نوری در سطح تراشه
  • مزايا و محدوديت‌های تکنولوژی سيليکونی نوری در شبکه‌ی روی تراشه
  • سوئيچ‌های نوری
  • شبکه‌های روی تراشه ترکيبی الکتريکی/نوری
  • مسيريابی طول موج
  • شبکه‌ی تمام نوری
  • مشکلات و محدوديت‌های پيش روی شبکه‌ی های نوری روی تراشه

ارزیابی

 • پروژه: ۴ نمره
 • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۶ نمره

مراجع

• De Micheli, Giovanni, and Luca Benini. Networks on chips: technology and tools. Morgan Kaufmann, 2006.

• Pasricha, Sudeep, and Nikil Dutt. On-chip communication architectures: system on chip interconnect. Morgan Kaufmann, 2010.

• Gebali, Fayez, Haytham Elmiligi, and Mohamed Watheq El-Kharashi, Networks-on-chips: Theory and Practice. CRC Press, 2011.

• Jantsch, Axel, and Hannu Tenhunen. Networks on Chip. Springer, 2006.

• Pavesi, Lorenzo, and Gérard Guillot. Optical Interconnects: The Silicon Approach, Springer, 2006.

• Reed, Graham T., and Andrew P. Knights. Silicon photonics: An Introduction. Wiley, 2004.

درس/۴۰۶۷۲.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 01:59 (ویرایش خارجی)