ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۶۸۶

الگوریتم‌های داده‌های حجیم

Massive Data Algorithms

شماره درس: ۴۰۶۸۶ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

با افزایش چشمگیر حجم داده‌های ارزشمند و محدودیت پردازشی و ظرفیتی حافظه‌های سریع، نیاز به طراحی داده‌ساختارها و الگوریتم‌های ویژه برای داده‌های حجیم روزبه‌روز محسوس‌تر می‌شود. در این درس، مدل‌های رایج برای داده‌های حجیم مطرح و برای برخی مسائل پایه‌ای، الگوریتم‌های بهینه ارائه می‌شود

ریز مواد

 • Cache-aware Models (۱۰ جلسه)
  • معرفی مدل‌
  • الگوریتم‌های مرتب‌سازی و کران پایین آن
  • داده‌ساختارهای جست‌وجو: Persistent B-tree،Weighted B-tree ،B-tree و Buffer tree
  • داده‌ساختارهای هندسی: Priority search tree ،Interval tree ،Range tree و KD-tree
  • یک نمونه الگوریتم جاروب
  • الگوریتم‌های گراف: DFS ،BFS ،Algorithms on trees ،List ranking و MST
 • Cache-oblivious Models (۲ جلسه)
  • معرفی مدل
  • مرتب‌سازی
  • داده‌ساختارهای جست‌وجو
  • ضرب ماتریس‌ها
 • Streaming Models (۱۰ جلسه)
  • معرفی مدل
  • پیدا کردن اعداد با تکرار زیاد
  • پیدا کردن تعداد اعداد متمایز
  • معرفی تکنیک sketching
  • بررسی مسائل پایه‌ای گراف
  • بررسی مسائل هندسی و معرفی core-sets
  • خوشه‌بندی
  • نظریه ارتباطات و حد پایین
 • Sublinear Algorithms (۲ جلسه)
  • معرفی مدل
  • محاسبه میانگین درجه‌ی گراف
  • اشتراک دو گوژ محدب

ارزیابی

 • آزمون: آزمون‌های میان ترم و پایان ترم (۱۴ نمره)
 • ارائه و گزارش پژوهشی (۳ نمره).
 • تمرین تئوری (۳ نمره)

مراجع

 1. ‎L‎. ‎Arge. External memory geometric data structures. Lecture notes‎, ‎2005‎.
 2. A. Chakrabarti and D. College. Data streams ‎algorithms. Lecture notes‎, ‎2011‎.
 3. A. Czumaj and C. Sohler. Sublinear-time algorithms. Lecture notes.
 4. Erik Demaine. Cache oblivious algorithms and data structures. Lecture notes‎.
 5. ‎U‎. ‎Meyer‎, ‎P‎. ‎Sanders‎, ‎and J‎. ‎Sibeyn. Algorithms for memory hierarchies. Lecture notes‎, ‎‎2003‎.
 6. ‎Norbert Zeh. I/O efficient graph algorithms‎. ‎Lecture notes‎.
درس/۴۰۶۸۶.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 01:59 (ویرایش خارجی)