ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۷۱۲

پردازش ویدئوی رقمی

Digital Video Processing

شماره درس: ۴۰۷۱۲ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از اين درس، آشنایی دانش‌جویان با مفاهیم پردازش ویدئوی رقمی و پیش‌نیازهای آن است.به صورت خلاصه اهداف زیر در این درس پیگیری می‌شود: تشکیل و نمایش ویدئو، تحلیل سری فوريه سيگنال‌های ويديوئی، خواص سامانه بينائی چشم انسان، نمونه‌برداری و تغيير نرخ سيگنال‌های ويديوئی، مدل‌سازی ويديو، تخمين حرکت، ناحیه‌بندی ویدئو، ردیابی حرکت، پردازش دنباله‌های دودیدی و چنددیدی، سامانه‌های استاندارد ويديوئی، تنظیم خطا در ارتباطات ويديوئی، جاری‌سازی اطلاعات ويديوئی برروی اينترنت و شبکه‌های بی‌سيم، یادگیری ژرف در پردازش ویدئو.

ریز مواد

 1. مقدمه
  • سیلابس
  • انگیزه‌ها
  • سرفصل‌های اصلی درس
 2. تشکیل، درک، و نمایش ویدئو
  • درک رنگ و خصوصیات آن
  • تهیه و نمایش ویدئو
  • جاروب ویدئوی آنالوگ
  • سامانه ویدئوی رنگی آنالوگ
  • ویدئوی رقمی
 3. تحلیل سری فوريه سيگنال‌های ويديوئی
  • سیگنال‌ها و سیستم‌های چندبعدی در فضای پیوسته
  • سیگنال‌ها و سیستم‌های چندبعدی در فضای گسسته
  • مشخصات سیگنال‌های ویدیوئی در میدان فرکانس
  • پاسخ فرکانسی سامانه بينائی انسان
 4. نمونه‌برداری سيگنال‌های ويديوئی
  • تئوری شبکه
  • نمونه‌برداری برروی شبکه
  • نمونه‌برداری سیگنال‌های ویدیوئی
  • عملیات پالایش در قطعات دوربین و نمایش
 5. تغيير نرخ نمونه‌برداری سيگنال‌های ويديوئی
  • تبدیل سیگنال‌های نمونه‌برداری شده روی شبکه‌های متقاوت
  • تبدیل نرخ نمونه‌برداری سیگنا‌ل‌های ویدیوئی
 6. مدل‌سازی سيگنال‌های ويديوئی
  • مدل دوربین
  • مدل روشنائی
  • مدل شیء
  • مدل صحنه
  • مدل‌های حرکت دوبعدی
 7. ‌ تخمين حرکت دوبعدی
 8. شار نوری
 9. روش‌شناسی کلی
 10. تخمین حرکت پیکسل‌گرا
 11. تطابق بلوکی
 12. تطابق بلوکی انعطاف‌پذیر
 13. تخمین حرکت مش‌گرا
 14. تخمین حرکت کلی
 15. تخمین حرکت ناحیه‌گرا
 16. تخمین حرکت چنددقتی
 17. ناحیه‌بندی ویدئو
  • آشکارسازی تغییر صحنه
  • آشکارسازی تغییر زمانی-مکانی
  • ناحیه‌بندی حرکت
  • تحمین و ناحیه‌بندی هم‌زمان حرکت
  • ناحیه‌بندی معنائی شیء
 18. ردیابی حرکت
  • ردیابی شیء صلب
  • ردیابی شیء بندبند
  • فیلتر کالمن
  • فیلتر پاره‌ای
 19. روش‌های بنیادین فشرده‌سازی ويديوئی
  • بررسی اجمالی سامانه‌های ویدیوئی
  • تئوری احتمالات و اطلاعات
  • تئوری اطلاعات فشرده‌سازی منشاء
  • فشرده‌سازی دودوئی
  • چندی‌سازی عددی
  • چندی‌سازی برداری
 20. فشرده‌سازی ويديوئی موج‌گرا
  • فشرده‌سازی فضای تبدیل بلوک‌گرا
  • فشرده‌سازی پیش‌بینانه
  • فشرده‌سازی با استفاده از پیش‌بینی زمانی و فشرده‌سازی فضای تبدیل
 21. فشرده‌سازی ويديوئی محتوائی
  • فشرده‌سازی ویدیوئی ناحیه‌گرا
  • فشرده‌سازی ویدیوئی شیء‌گرا
  • فشرده‌سازی ویدیوئی دانش‌گرا
  • فشرده‌سازی ویدیوئی معنائی
  • سامانه‌های ویدیوئی لایه‌ای
 22. فشرده‌سازی ويديوئی مقیاس‌پذیر
  • حالت‌های بنیانی مقیاس‌پذیری
  • مقیاس‌پذیری شیء‌گرا
  • مقیاس‌پذیری در فضای موجک
 23. پردازش دنباله‌های دودیدی و چنددیدی
  • درک عمق
  • قاعده تصویر دودیدی
  • تخمین اختلاف
  • دید ساختگی میانی
  • فشرده‌سازی دنباله دودیدی
 24. استانداردهای ويديو
  • متعارف‌سازی
  • ویدئوی تلفنی با H.261 و H.263
  • استانداردهای سامانه‌های ارتباطات دیداری
  • سامانه‌های ویدیوئی مشتری‌مدار با MPEG-1
  • تلویزیون رقمی با MPEG-2
  • فشرده‌سازی اشیاء دیداری-شنیداری با MPEG-4
  • فشرده‌سازی پیشرفته ویدیوئی با H.264
  • نحو جریان بیت ویدیوئی
  • توصیف محتوای چندرسانه‌ای با MPEG-7
  • چارچوب چندرسانه‌ای برای توزیع و مصرف با MPEG-21
 25. تنظیم خطا در ارتباطات ويديوئی
  • انگیزه‌ها و بررسی اجمالی رویکردها
  • کاربردهای ویدیوئی و شبکه‌های ارتباطاتی نوعی
  • فشرده‌سازی خطا در سطح حمل
  • فشرده‌سازی مقاوم در برابر خطا
  • گیرنده دارای اختقای خطا
  • تنظیم خطا با فرستنده-گیرنده متعامل
  • افزار مقاومت در برابر خطا در H.263 و MPEG-4
 26. جاری‌سازی اطلاعات ويديوئی برروی اينترنت و شبکه‌های بی‌سيم
  • ساختار سامانه‌های جاری‌سازی ویدئو
  • تنظیم کیفی لایه کاربرد برای جاری‌سازی ویدئو
  • خدمت‌رسانی توزیع‌شده پیوسته رسانه
  • خدمت‌رسانی جاری‌سازی
  • هم‌زمان‌سازی رسانه
  • قواعد جاری‌سازی ویدئو
  • جاری‌سازی ویدئو برروی شبکه‌های بی‌سيم
 27. یادگیری ژرف در پردازش ويديو
  • شبکه‌های عصبی و پس‌انتشار
  • معماری‌های CNN: ایده‌های جدید، مزایا، و معابب
  • شبکه‌های عصبی ژرف مکانی-زمانی
  • آموزش شبکه‌های عصبی ژرف با جریان تنسور

ارزیابی

 • امتحان پایان‌ترم ۴۰ درصد
 • امتحان میان‌ترم ۱۵ درصد
 • کوئیز ۱۰ درصد
 • تکالیف ۱۵ درصد
 • پروژه نهایی ۱۵ درصد
 • گزارش پروژه ۲/۵ درصد
 • ارایه پروژه ۲/۵ درصد

مراجع

 1. . Video Processing & Communications, by Yao Wang, Jom Ostermann, & Ya-Oin Zhang. Prentice Hall, 1st Edition, 2001, ISBN: 0130175471. [SUT: TK 5105 .2 .W36 2001].
 2. . The Essential Guide to Video Processing, by Alan C. Bovik, Academic Press Elsevier Inc., 2009, ISBN: 978-0-12-374456-2.
 3. . Digital Video Processing, by A. Murat Tekalp, Prentice Hall, 1995, ISBN: 0-13-190075-7.
 4. . Probability, Random Variables, & Stochastic Processes, by Athanasios Papoulis, McGraw-Hill, 991 [SUT: QA 273 .P2 199].
 5. . Probability, Random Variables, & Random Signal Principles, by Peyton Z. Peebles, JR., McGraw-Hill, 3rd Edition, 1993, ISBN: 0-07-112782-8.
درس/۴۰۷۱۲.txt · آخرین ویرایش: 2021/04/21 09:33 توسط محمد حسین رهبان