ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۷۲۲

ريزپردازنده پیشرفته

Advanced Microprocessor

شماره درس: ۴۰۷۲۲ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از اين درس، آشنایی دانش‌جویان با …

ریز مواد

 1. مروري براجزاي اصلي و ريزمعماري ريزپردازنده هاي پيشرفته و معماري مجموعه دستورالعمل (ISA) آنها
 2. پردازنده هاي ابر عددي (Superscalar)
  • اجراي خارج از ترتيب و زمانبندي و تخصيص پوياي منابع (Dynamic scheduling)
  • بررسي مخاطرات (Hazard) و روش هاي رفع آن
  • الگوريتم Scoreboarding و Tomasulo
  • بررسي اجزاي مختلف ريزپردازنده هاي اير عددي
 3. تكنيكهاي مختلف اجراي حدس و گماني
  • انواع روش هاي پيش بيني انشعاب
  • اجراي مسندي (Predicated)
  • دسترسي گماني به حافظه
  • حدس دستورات و داده هاي بعدي
 4. تمهيدات پياده سازي همروندي
  • هم پردازنده ها (Coprocessor)
  • داوري در چندپردازنده ها
  • تكنيك ها و قراردادهاي رعايت همساني (Consistency) در سلسله مراتب حافظه و حافظه هاي نهان محلي
 5. اجراي چندريسماني (Multi threading)
  • مرور انواع چندريسماني
  • بررسي نمونه هاي واقعي چند ريسماني
 6. گذرگا ه هاي I/O در پردازنده هاي پيشرفته
  • نيازهاي I/O در پردانده هاي پيشرفته
  • بررسي انواع گذرگاه¬های سریع و قراردادها (پروتکل¬های)ي رتباطی I/O در ریزپردازنده¬ها و معماری¬های پر سرعت امروزی

ارزیابی

 • امتحان میان ترم (حدوداً %30 تا 35%)
 • متحان آخر ترم (35%~)
 • تمرین¬ها (5%)
 • پروژه¬های کشف یا تحلیل ریزمعماری و یا اجرای هدفمند چندریسمانی (بين 25% تا 30%)

مراجع

1- J. P. Shen, M. H. Lipasti, "Modern Processor Design, Fundamentals of Superscalar Processors ", Waveland Press, 2013.

2- A. González, F. Latorre and G. Magklis, “Processor Microarchitecture, An Implementation Perspective,” Morgan Claypool Publishers, 2011.

3- J. Silc, B. Robic, Th. Ungerer, "Processor Architecture: From Dataflow to Superscalar and Beyond", Springer, 1999.

4- W. Stallings, “Computer Organization and Architecture, Designing for Performance,” 11th Edition, Pearson, 2019.

5- T. Shanley, "Pentium Pro Processor System Architecture", Addison-Wesley, 1996.

6- R. Budruk, D. Anderson, T. Shanley, "PCI Express System Architecture", Addison-Wesley, 2003.

7- B. B. Brey, “The Intel Microprocessors, Architecture, Programming, and Interfacing,” 8th Edition, Pearson Prentice Hall, 2009.

8- Several papers from literature.

درس/۴۰۷۲۲.txt · آخرین ویرایش: 2022/12/31 09:52 توسط سمیه کوهی