ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۷۴۳

مدارهای حسابی

Computer Arithmetic Circuits

شماره درس: ۴۰۷۴۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از اين درس، آشنایی دانش‌جویان با …

ریز مواد

 1. مقدمه اي بر مدارات و الگوريتم هاي حسابي و انواع روش هاي متعارف و غير متعارف نمايش
 2. تسريع عمل جمع
  • Carry ripple
  • Carry lookahead
  • Carry-skip
  • Carry-select and conditional sum
  • Self-timed carry-completion-sensing adders
  • Manchester
 3. جمع چند عملوندي
  • Carry save adders
  • Counters, compressors
  • Wallace tree
 4. ضرب كننده ها
  • الگوريتم جمع و جابجايي
  • كدگذاري بوت
  • ضرب آرايه اي
  • الگوريتم و مدار Baugh-Wooley
  • ضرب پيمانه اي
 5. تقسيم
  • روش بازگشتي (اعاده كننده: تفريق و جابجايي)
  • روش بدون اعاده
  • تقسيم به كمك ضرب
  • تقسيم آرايه¬اي
  • تقسيم در مبناهاي بزرگتر از 2
  • الگوريتم SRT
  • نمودار P-D
 6. محاسبه توابع لگاريتميك، نمايي ومثلثاتي
  • روش نيوتن رافسون
  • روش سري¬هاي بازگشتي
  • پردازنده (تعميم يافته Cordic)
 7. حساب مميز شناور
  • نمايش مميز شناور
  • انواع روش¬هاي گردكردن و برآورد و تحليل خطاي آن
  • استاندارد IEEE 754
  • جمع مميز شناور
  • ضرب مميز شناور
  • تقسيم مميز شناور
 8. حساب پيمانه¬اي (سيستم نمايش باقي¬مانده¬اي)
  • نمايش اعداد و روش تبديل
  • جمع، ضرب و معكوس¬گيري
 9. مباحث پيشرفته
  • حساب در رمزنگاري
  • حساب دهدهي
  • حساب "تنبلانه"
  • حساب تحمل¬پذير اشكال

ارزیابی

 • امتحان ميان¬ترم (حدوداً %30 تا 35%)
 • امتحان پايان¬ترم (35%~)
 • تمرين (5%)
 • پروژه (بين 25% تا 30%)

مراجع

1- Koren I., Computer Arithmetic Algorithms, Second Edition, A. K. Peters, Natick, MA, 2002.

2- B. Parhami, Computer Arithmetic: Algorithms and Hardware Designs, 2nd edition, Oxford University Press, New York, 2010.

3- Hwang K., Computer Arithmetic: Principles, Architecture and Design, Wiley, 1979

4- Cavanagh J., Digital Computer Arithmetic, Design and implementation, McGraw Hill, 1984

درس/۴۰۷۴۳.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 01:59 (ویرایش خارجی)