ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۷۶۸

مدل‌های گرافیکی احتمالی

Probabilistic Graphical Models

شماره درس: ۴۰۷۶۸ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

مدل‌های گرافی احتمالی، چارچوب محاسباتی کلی برای استنتاج و يادگيری در شرايط نايقينی (uncertainty) فراهم می‌آورند. در اين مدل‌ها برای نمايش وابستگی‌های شرطی بين متغيرهای تصادفی از يک گراف استفاده شده و توزيع توام مجموعه‌ی متغيرهای تصادفی از اين طريق مشخص می‌شود. در اين درس، برای معرفی مدل‌های گرافی احتمالی سه جنبه‌ موردتوجه قرار می‌گيرد: بازنمایی در اين مدل‌ها (شبکه‌های بيزين و ميدان‌های تصادفی مارکوف)؛ يادگيری (پارامترها و ساختار) اين مدل‌ها از روی داده‌ها؛ انجام استنتاج (با روش‌های دقيق و تقريبی) جهت استفاده از مدل‌های گرافی احتمالی برای تصميم‌گيری در شرايط نايقينی. در شروع اين درس لازم است دانشجويان آشنایی با مباحث آمار و احتمال و همچنين مقدمات يادگيری ماشين داشته باشند.

ریز مواد

 1. معرفی مدل‌های گرافی (برای نمايش دانش احتمالی)
  • مدل‌های گرافی جهت‌دار: شبکه‌ی بيزين (Bayesian Networks)
  • مدل‌های گرافی بدون جهت‌: ميدان‌های تصادفی مارکوف (Markov Random Fields)
  • ديدگاهی واحد برای مدل‌های گرافی جهت‌دار و بدون‌جهت
 2. استنتاج دقيق در مدل‌های گرافی
  • الگوريتم حذف متغير (Variable Elimination)
  • انتشار اعتقاد (Belief Propagation) يا انتقال پيام (Message Passing)
  • گراف‌های عامل (Factor Graphs) و الگوريتم جمع-ضرب (Product-Sum)
  • تخمين MAP: الگوريتم بيشينه-ضرب (Product-Max)
  • الگوريتم درخت اتصال (Junction Tree)
 3. يادگيری مدل‌های گرافی
  • يادگيری مدل‌های جهت‌دار کاملاً مشاهده شده
  • يادگيری مدل‌های بدون‌جهت کاملاً مشاهده شده
  • الگوريتم EM برای يادگيری مدل‌های گرافی نيمه مشاهده شده
  • يادگيری ساختار مدل‌های گرافی
 4. مدل‌های گرافی مشهور
  • خانواده نمايي (Exponential Family)
  • مدل‌های گرافی گاوسی
  • مدل‌های Ising (يا MRF دوبه‌دو)
  • ميدان تصادفی شرطی (CRF)
  • مدل‌های زمانی و مدل‌های حالت-فضا
  • مدل مخفی مارکوف (HMM)
  • سامانه‌ خطی پويا (LDS)
  • فيلتر کالمن (Kalman Filter)
 5. استنتاج تقريبی رویکرد قطعی
  • انتشار اعتقاد حلقه‌ای (Loopy Belief Propagation)
  • استنتاج وردشی (Variational Inference)
  • تقريب ميدان ميانگين (Mean-Field)
  • تخمين چگالی مفروض
  • روش‌های وردشی ساختاردار (structured)
 6. استنتاج تقريبی رویکرد تصادفی
  • نمونه‌برداری رد (Rejection Sampling)
  • نمونه‌برداری اهميت (Importance Sampling)
  • زنجيره‌ی مارکوف مونت کارلو (MCMC)
  • الگوريتم متروپليس-هيستينگز (Metropolis Hastings)
  • نمونه‌برداری گيبس (Gibbs)

ارزیابی

 • تمرين: ۱۵٪
 • ميان‌ترم: ۳۰٪
 • پايان‌ترم: ۴۰٪
 • پروژه يا کار تحقيقاتی: ۱۵٪

مراجع

 1. D. Koller and N. Friedman, “Probabilistic Graphical Models: Principles and Techniques”, MIT Press, 2009.
 2. M. Wainwright and M.I. Jordan, “Graphical Models, Exponential Families, and Variational Inference”, Foundations and Trends in Machine Learning, vol. 1, pp. 1-305, 2008.
 3. M.I. Jordan, “An Introduction to Probabilistic Graphical Models”, In preparation.
 4. C.M. Bishop, “Pattern Recognition and Machine Learning”, Springer, 2006.
 5. K.P. Murphy, “Machine Learning: A Probabilistic Perspective”, MIT Press, 2012.
درس/۴۰۷۶۸.txt · آخرین ویرایش: 2022/12/20 13:52 توسط محمد حسین رهبان