ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۷۷۷

هوش محاسباتی

Computational Intelligence

شماره درس: ۴۰۷۷۷ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هوش محاسباتي زيرشاخه اي از هوش مصنوعي است که به بررسي مکانيزم هاي تطبيقي مي پردازد که قابليت رفتارهاي هوشمند را در محيط هاي پويا و پيچيده فراهم مي سازد. اين مکانيزم ها شامل پاراديم هايي از هوش مصنوعي هستند که داراي قابليت يادگيري، تعميم، انتزاع، کشف و انجمني را فراهم مي سازند. هوش محاسباتي شامل مجموعه وسيعي از روشها از قبيل پردازش تکاملي، هوش جمعي، سيستم هاي ايمني مصنوعي، شبکه هاي عصبي و سيستم هاي فازي مي باشند. اين درس تنها به بررسي روشهاي فرا مکاشفه اي مبتني بر جمعيت مي پردازد.

ریز مواد

 1. مقدمه اي بر هوش محاسباتي و مرور کلي بر روشهاي آن
 2. پردازش تکاملي(Evolutionary Computation)
  • الگوريتم هاي تکاملي(Evolutionary Algorithms)
  • الگوريتم هاي ژنتيکي (Genetic Algorithms)
  • برنامه ريزي تکاملي (Evolutionary Programming )
  • استراتژي هاي تکاملي (Evolution Strategies)
  • برنامه ريزي ژنتيکي (Genetic Programming) و نسخه هاي مختلف آن از قبيل برنامه ريزي ژنتيکي خطي و کارتزين
  • الگوريتم هاي تکاملي ترکيبي (Hybrid Evolutionary Algorithms )
  • الگوريتم هاي فرهنگي (Cultural Algorithms )
  • الگوريتم هاي تکامل تفاضلي (Differential Evolution)
  • يادگيري سامانه دسته بند (Learning Classifier Systems) و توسعه هاي آن از قبيل ZCS و XCS
  • مباني نظري الگوريتم هاي تکاملي از قبيل طرحواره ها (Schema)
  • تنظيم و کنترل پارامترهاي الگوريتم هاي تکاملي
  • حل مسائل ارضاء قيود توسط الگوريتم هاي تکاملي
  • هم تکاملي (Co-evolution)
  • مسئله پيوند، مدلسازي احتمالاتي والگوريتم هاي بهينه سازي بيزي
  • بهينه سازي چند قله اي و چند هدفه
  • الگوريتمهاي تکاملي موازي
 3. جستجوي هارموني، مباني نظري و کاربردهاي آن
 4. هوش جمعي (Swarm Intelligence)
  • الگوريتم هاي بهينه سازي مبتني بر ذرات (Particle Swarm Optimization) و نسخه هاي آن
  • الگوريتم مورچگان (Ant Algorithms) و نسخه هاي مختلف آن
  • شبکه مورچگان
  • الگوريتم هاي مبتني بر زندگي زنبور عسل
  • مباني نظري الگوريتم هاي هوش جمعي و بررسي همگرايي آنها
  • کاربردهاي مختلفي از الگوريتم هاي بهينه سازي ذرات و الگوريتم مورچگان
 5. سيستم ايمني مصنوعي (Artificial Immunity System)
  • سيستم ايمني طبيعي
  • سيستم ايمني مصنوعي
  • شبکه هاي ايمني مصنوعي
 1. اشاره اي به روشهاي ديگر جستجوي مکاشفه اي از قبيل جستجوي Tabu
 2. سنتز پديده هاي طبيعي
  • زندگي مصنوعي
  • هندسه فراکتالی (Fractal Geometry)
 3. محاسبات با مواد طبيعي
  • محاسبات مولکولي و مبتني بر DNA
  • محاسبات کوانتومي

مراجع

 1. A. P. Engelbrecht, Computational Intelligence: An Introduction, John Wiley & Sons, 2007.
 2. A. E. Eiben and J. E. Smith, Introduction to Evolutionary Computing, Springer Verlag, 2003.
 3. M. Dorigo and T. Stutzle, Ant Colony Optimization, MIT Press, 2004.
 4. J. Kennedy, R. C. Eberhart, and Y. Shi, Swarm Intelligence, Morgan Kaufmann Publishers, 2001.
 5. L. N. de Castro, “Fundamentals of Natural Computing: An Overview”, Physics of Life Reviews, Vol. 4, No. 1, pp. 1-36, 2007.
 6. L. N. de Castro, Fundamentals of Natural Computing: Basic Concepts, Algorithms, and Applications, Chapman & Hall/CRC Computer and Information Sciences, 2006.
درس/۴۰۷۷۷.txt · آخرین ویرایش: 2021/01/18 08:53 توسط حمید بیگی