ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۸۳۳

بازشناسی گفتار

Speech Recognition

شماره درس: ۴۰۸۳۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا با مفاهیم مطرح در بازشناسی گفتار و ابزارهای مورد استفاده به صورت کلاسیک و نیز ابزارهای جدید برای بازشناسی گفتار می‌باشد. در ابتدا مقدماتی در مورد تولید و درک گفتار و نیز واج‌شناسی تکلمی و صوتی ارائه می‌شود. سپس روش‌های پیش‌پردازش سیگنال گفتاری به منظور بازشناسی گفتار اعم از فیلتر بانک‌های مختلف و روش‌های مرسوم دیگر مورد بحث قرار می‌گیرد. معیارهای مختلف مقایسه الگو، روش پیچش زمانی پویا، مدل پنهان مارکوف و روش‌های آموزش و بازشناسی با آن نیز مطرح می‌شود. سپس وظایف سامانه‌های بازشناسی در سه بخش بازشناسی کلمات گسسته، کلمات متصل و گفتار پیوسته مورد بحث قرار می‌گیرد و نیز ساختار شبکه‌های عصبی ژرف و نحوه کاربرد و نتایج حاصل از آنها در بازشناسی گفتار پیوسته مطرح می‌گردد.

ریز مواد

 1. مقدمات
  • مقدمه اي بر بازشناسي گفتار
  • توليد گفتار، اكوستيك-فونتيك، مدل گويايي
  • درك گفتار، مدل‌هاي گوش، مدل‌هاي شنيداري
  • خواندن طيف‌نگار (spectrogram)
 2. پيش‌پردازش گفتار
  • بانک فيلترها
  • چندي سازي برداري
  • ضرايب پيشگويي خطي
  • ضرايب مل كپسترال
 3. مقايسه الگو
  • انواع معيارهاي فاصله
  • فواصل کپسترال
  • فواصل درستنمايي
  • فواصل باند بحراني
  • ويژگيهاي پويا در معيارهاي فاصله
 4. پيچش زماني پويا
  • ترازبندي و هنجارسازي زماني
  • ملاحظات برنامه‌ريزي پويا
  • محدوديت‌هاي هنجارسازي زماني
 5. مدل پنهان ماركوف
  • زنجيره مارکوف گسسته
  • مدل پنهان مارکوف
  • الگوريتم ويتربي
  • حل سه مسئله اساسي HMM
  • انواع HMM
  • بازشناسي کلمات گسسته با HMM
 6. بازشناسي کلمات متصل
  • الگوريتم دوسطحي برنامه‌ريزي پويا
  • الگوريتم سطح سازي
  • به‌کارگيري شبکه دستوري
  • الگوريتم one-pass
 7. بازشناسي پيوسته با واژگان بزرگ
  • واحدهاي گفتاري زيرواژه
  • مدل‌هاي زباني براي LVCSR
  • سرگشتگي
  • گرامر زوج کلمه
  • گره‌زدن حالات و درخت تصميم‌گيري
 8. راهبردهاي جستجو در بازشناسي گفتار
  • جستجوي شعاعي
  • جستجوي A*
  • جستجوي گرامري
  • جستجوي درختي
  • جستجوي برخط
  • ايجاد تعادل بين خطاهاي درج و حذف
  • تشخيص کلمات خارج از واژگان
 9. شبکه‌هاي ژرف در بازشناسي گفتار
  • سامانه‌هاي بازشناسي مرسوم: HMM/DNN
  • جايگزيني GMMها با ANN
  • شبکه‌هاي باور ژرف، شبکه‌هاي عصبي ژرف، ماشين محدود بولتزمان
  • جايگزيني HMMها با ANN
  • سامانه‌هاي بازشناسي گفتار ابتدا به انتها

ارزیابی

 • تکالیف تئوری و عملی: ۲۰٪
 • کوییزها: ۱۵٪
 • پروژه درسی: ۱۰٪
 • امتحان نیم‌ترم: ۲۵٪
 • امتحان پایان ترم: ۳۰٪

مراجع

 1. Rabiner & Juang, Fundamentals of Speech Recognition, Prentice-Hall, 1993.
 2. Huang, Acero & Hon, Spoken Language Processing, Prentice Hall, 2001.
 3. Dong Yu & Li Deng, Automatic Speech Recognition, A Deep Learning Approach, Springer-Verlag, 2015
 4. Deller, Proakis & Hansen. Discrete-time processing of speech signals, Prentice Hall, 1999.
درس/۴۰۸۳۳.txt · آخرین ویرایش: 2021/06/28 22:28 توسط محمد حسین رهبان