ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۹۵۱.۴

شیمی علوم زیستی

Chemistry for Life Sciences

شماره درس: ۴۰۹۵۱.۴ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از اين درس، آشنایی با مبانی شیمی و کاربرد آنها در سیتمهای زیستی و همچنین کاربرد آنها در روشهای شبیه سازی و طراحی دارو با استفاده از نرم افزارهای براساس روشهای مکانیک کوانتمی و مکانیک ملکولی است.

ریز مواد

 1. نظریه اتمی
 2. ساختار مولکولی ، پیوند و شکل
 3. انرژی و آنتالپی
 4. گازها
 5. خواص محلول
 6. تعادل
 7. اسیدها و بازها، سینتیک
 8. الکتروشیمی
 9. جایگزینی هسته دوستی
 10. واکنشهای حذفی
 11. رادیکال های آزاد
 12. پلیمرها
 13. نرم‌افزارها: مدل سازی مولکولی
  • بهینه سازی ساختار دارو ، برهمکنش بین مولکولی ، برهمکنش بازهای دی ان ای
  • برهم کنش دارو و پروتئین

ارزیابی

 • امتحان میان ترم: دوامتحان (هر کدام ۸ نمره)
 • امتحان پایانی: تحویل و ارزیابی پروژه (۴ نمره)

مراجع

 1. “The Molecular Nature of Matter and Change” by Martin Silberberg
 2. “Organic Chemistry” by Janice Gorzynski Smith
 3. Computational Chemistry Softwares
درس/۴۰۹۵۱.۴.txt · آخرین ویرایش: 2021/06/29 13:59 توسط محمد حسین رهبان