ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۹۵۹.۲

مباحث پیشرفته در يادگیری ژرف

Advanced Topics in Deep Learning

شماره درس: ۴۰۹۵۹ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: یادگیری ژرف هم‌نیاز: –

اهداف درس

با پیشرفت زمینه يادگیری ژرف و گسترش کاربردهای آن در حوزه‌های مختلف، در چند سال اخیر بهبودهای متعددی در معماری‌ها و رويکردهای يادگیری ايجاد شده است. در اين درس از يک جهت معماری‌های اخیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت و شبکه‌های مرزدانش در تعدادی از کاربردهای مهم معرفی خواهد شد. از سمت ديگر رويکردهای مختلف يادگیری و چگونگی به کارگیری موثر در مدل‌های ژرف بحث خواهد شد و مواردی نظیر يادگیری بازنمايی در شرايط نظارتی مختلف و انواع تعمیم‌پذيری بحث خواهد شد.

ریز مواد

 1. مقدمه (۱ جلسه)
 2. مباحث نظری در يادگیری ژرف (۲ جلسه)
  • بهینه‌سازی در يادگیری ژرف
  • تعمیم‌پذيری در شبکه‌های ژرف
 3. شبکه‌های عصبی بیزی (Bayesian) و استنتاج (۳ جلسه)
  • شبکه‌های عصبی تصادفی (stochastic)
  • شبکه‌های عصبی بیزی
  • روش‌های استنتاج بیزی
 4. شبکه‌های مولد (generative) (سه جلسه)
  • انواع شبکه‌های GAN
  • انواع شبکههای VAE
  • شبکههای مبتنی بر جريان (flow-based)
 5. شبکه‌های مبدل (Transformer) (دو جلسه)
  • Transformer
  • انواع BERT و GPT
  • شبکههای مبتنی بر Transformer در حوزه تصوير
 6. شبکه‌های عصبی گرافی (۲ جلسه)
  • فیلتر گرافی
  • شبکههای گرافی پیچشی (GCNs)
  • GraphSAGE
  • شبکه توجه گرافی (GAT)
 7. تقطیر دانش (knowledge distillation) (یک جلسه)
 8. شبکه‌های ژرف برای يادگیری چندوظیفه‌ای (multi-task) (یک جلسه)
 9. يادگیری شباهت(similarity) ژرف (۱ جلسه)
 10. خوشهٰ‌بندی ژرف (۱ جلسه)
  • ODC ،Deep Cluster و …
 11. يادگیری خودنظارتی (self-supervised) (دو جلسه)
  • وظايف pretext
  • يادگیری خودنظارتی چندوجهی (multi-modal)
  • يادگیری تمايزی (contrastive) و بانک حافظه، کدگذار تکانه‌ای (momentum encoder)
  • شبکه‌هايی نظیر SimCLR و SWaV
 12. يادگیری نیمه-نظارتی ژرف (semi-supervised) (یک جلسه)
  • رويکرد مبتنی بر سازگاری (consistency)
  • رويکرد مبتنی بر يادگیری تمايزی (contrastive)
  • داده‌افزايی (data augmentation)
 13. مدل‌های ژرف در ايجاد تعمیم‌پذيری فراتر از معمول (۲ جلسه)
  • تطبیق دامنه (domain adaptation)
  • تعمیم دامنه (domain generalization)
  • تعمیم‌پذيری خارج از دامنه (Out-Of-Domain)
 14. معماری عصبی (neural architecture) (دو جلسه)
  • جستجوی معماری عصبی
  • هرس شبکه (network pruning)
  • شبکه‌های تنک (sparse)
 15. سختافزارها و سیستمها برای مدل‌های ژرف (یک جلسه)
  • CPU در برابر GPU در برابر سخت‌افزارهای اختصاصی برای مدل‌های ژرف
  • پردازش سری، پردازش موازی و پردازش توزيع شده
  • تسريع (speed up)
  • فشرده‌سازی مدل (model compression)
 16. بصری‌سازی (visualization) و تفسیرپذيری (interpretability) شبکه‌های ژرف (۲ جلسه)
 17. شبکه‌های مرز دانش در حوزه‌های بینايی ماشین، پردازش زبان طبیعی و پردازش گفتار (۲ جلسه)
 18. مباحث پیشرفته (۱ جلسه)
  • به‌کارگیری ساختارهای پیمانه‌ای (modular)، ارتباطات تنک (sparse) و بازنمايی علی (causal representation)

ارزیابی

 • تمرین‌: ۲۰٪
 • میان‌ترم: ۲۰٪
 • پایان‌ترم: ۲۰٪
 • پروژه و کار تحقیقاتی: ۴۰٪

مراجع

 1. مقالات مرتبط با عناوین مربوطه
درس/۴۰۹۵۹.۲.txt · آخرین ویرایش: 2023/01/11 06:23 توسط محمد حسین رهبان