ریاضی عمومی ۱

General Mathematics 1

شماره درس: ۲۲۰۱۵ تعداد واحد: ۴
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با حساب دیفرانسیل و انتگرال به عنوان ابزار حل مسائل بالاخص مسائل غیر خطی و نیز فراهم آوردن چارچوب مفهومی مناسب برای صورت‌بندی مسائل به صورت ریاضی و حل آن‌ها است.

ریز مواد

 1. اعداد (۸ جلسه)
  • مروری تاریخی بر مفهوم عدد اعداد گویا و ناگویا، اصل تمامیت، مختصات دکارتی، مختصات قطبی، اعداد مختلط، جمع و ضرب و ریشه، نمایش اعداد مختلط، جمع و ضرب و ریشه، نمایش هندسی اعداد مختلط، دنباله‌های عددی
 2. توابع پیوسته و مشتق (۱۲ جلسه)
  • تابع، جبر توابع، حد و قضایای مربوط، حد بی‌نهایت و حد در بی‌نهایت، حد چپ و راست، پیوستگی، مشتق، دستورهای مشتق‌گیری، تابع معکوس و مشتق آن، مشتق توابع مثلثاتی و توابع معکوس آن‌ها، قضیه‌ی رل، قضیه‌ی میانگین، بسط تیلور، کاربردهای هندسی و فیزیک مشتق، خم‌ها، سرعت و شتاب در مختصات قطبی، کاربرد مشتق در تقریب ریشه‌های معادلات
 3. انتگرال (۸ جلسه)
  • تعریف انتگرال توابع پیوسته و قطعه قطعه پیوسته، قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال، تابع اولیه، روش‌های تقریبی برآورد انتگرال، کاربرد انتگرال در محاسبه‌ی مساحت و حجم و طول منحنی و گشتاور و مرکز ثقل و کار و نظایر آن (در مختصات دکارتی و قطبی)، لگاریتم و تابع نهائی و مشتق آن‌ها، تابع‌های هذلولوی، روش‌های انتگرال گیری مانند تعویض متغیر و جزء‌به‌جزء و تجزیه‌ی کسرها
 4. سری‌های تابعی (۴ جلسه)
  • دنباله و سری به عنوان تابع، سری‌های عددی و قضایای همگرایی سری توانی، سری تیلور، و سری فوریه، قضیه‌ی تیلور با باقی‌مانده و بدون باقی‌مانده

ارزیابی

 • آزمون‌ میان‌ترم: ۸ الی ۱۰ نمره
 • آزمون‌ پایانی: ۱۰ الی ۱۲ نمره

مراجع

 • Robert A. Adams and Cristopher Essex. Calculus, A Complete Course. 9th Edition, Pearson, 2018.
 • James Stewart. Calculus. 8th Edition, Cengage learning, 2016.
 • سیاوش شهشهانی، "حساب دیفرانسیل و انتگرال"، جلد اول، ویراست دوم، انتشارات فاطمی، ۱۳۹۶.