فیزیک ۲

Physics 2

شماره درس: ۲۴۰۱۲ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: فیزیک ۱ هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با مفاهیم الکتریسیته و مغناطیس است.

ریز مواد

 1. بار و ماده (۱ جلسه)
 2. قانون کولون و میدان الکتریکی (۳ جلسه)
 3. قانون گاوس و کاربرد (۲ جلسه)
 4. پتانسیل الکتریکی (۲ جلسه)
 5. خازن و دی‌الکتریک (۳ جلسه)
 6. جریان و مقاومت (۲ جلسه)
 7. مدارهای الکتریکی (۲ جلسه)
 8. میدان مغناطیسی (۲ جلسه)
 9. قانون آمپر (۲ جلسه)
 10. قانون فاراده (۲ جلسه)
 11. خواص مغناطیسی ماده (۱ جلسه)
 12. معادلات ماکسول (۲ جلسه)
 13. مدارهای RLC (۲ جلسه)
 14. جریان AC (۲ جلسه)
 15. امواج EM (۲ جلسه)

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۴ نمره
 • آزمون‌ میان‌ترم: ۶ نمره
 • آزمون پایانی: ۱۰ نمره

مراجع

 1. David Halliday, Robert Resnick, and Jearl Walker. Fundamentals of Physics Extended. 10th Edition, Wiley, 2013.
 2. H. D. Young and R. A. Freedman, and A. L. Ford. University Physics with Modern Physics Technology Update. 13th Edition, Addison-Wesley, 2013.
 3. David Halliday, Robert Resnick, and Kenneth S. Krane. Physics, Volume 2. 5th Edition, Wiley, 2001.