مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

Fundamentals of Electrical and Electronic Circuits

شماره درس: ۴۰۱۲۴ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: فیزیک ۲ هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با عناصر الکتریکی و روش های تحلیل مدارهای الکتریکی هم در حوزه‌ی زمان و هم در حوزه‌ی لاپلاس و همچنین آشنایی با مدارهای الکترونیکی تشکیل دهنده‌ی گیت‌های منطقی در چند فناوری پرکاربرد است.

ریز مواد

 • مقدمه‌ای بر مدارهای الکتریکی، المان‌های اصلی و روابط آن‌ها (۸ جلسه)
  • قوانین ولتاژ و جریان کرشهف
  • اتصال سری و موازی عناصر مقاومتی
  • روش‌های تحلیل مدار: تحلیل گره و تحلیل مش
  • خطی بودن و اصل برهم‌نهی
  • مدارهای معادل تونن و نورتن
  • تقویت‌کننده‌های عملیاتی و مثال‌های کاربردی آن
 • تحلیل مدارها در حوزه‌ی زمان (۵ جلسه)
  • معرفی شکل موج‌ها (پله، پالس، ضربه، سینوسی)
  • معرفی عناصر ذخیره‌کننده انرژی و عناصر فعال
  • مدارهای الکتریکی مرتبه اول
  • مدارهای الکتریکی مرتبه دوم
 • تحلیل مدارها در حوزه‌ی فرکانس (۵ جلسه)
  • تبدیل لاپلاس
  • امپدانس و ادمیتانس
  • تحلیل مدار با استفاده از تبدیل لاپلاس
 • دیود و ترانزیستور (۲ جلسه)
  • منحنی مشخصه و مدل دیود و کاربردهای آن
  • وارونساز منطقی
  • منحنی مشخصه و مدل کلی ترانزیستور
 • ترانزیستورهای اثر میدانی (۶ جلسه)
  • ساختار، عملکرد و منحنی مشخصه‌ی ترانزیستور ماسفت افزایشی
  • انواع مدارهای وارونساز با استفاده از ترانزیستور
  • ترازیستور گذر و دروازه‌ی انتقال
  • منطق CMOS ایستا
 • مدارهای کاربردی (۴ جلسه)
  • Latch و FF در منطق CMOS ایستا
  • شیفت رجیستر
  • انواع حافظه‌های RAM و ROM
  • مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال
  • مبدل‌های دیجیتال به آنالوگ

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۳ نمره
 • آزمون‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۴ نمره
 • آزمونک‌ها: ۳ نمره

مراجع

 • William H. Hayt & Jack E. Kemmerly. Engineering Circuit Analysi. 7th Edition, Engineering Circuit Analysis McGraw-Hill Book, 2007.
 • ارنست کوه و چارلز دسور، "نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها"، ترجمه دکتر جبه دار مارلانی، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۵.
 • عادل صدرا و کنت اسمیت، "مدارهای میکروالکترونیک"، ترجمه مجید ملکان و هاله واحدی، ویرایش چهارم، نشر علوم دانشگاهی، ۱۳۸۱.
 • ‌ محمود تابنده، ‍‍"تکنیک پالس و مدارهای دیجیتال"، نشر مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه‌ صنعتی شریف، ۱۳۷۶.