آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability and Statistics

شماره درس: ۴۰۱۸۱ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: ریاضی عمومی ۱ هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با مفاهیم بنیادین تئوری احتمال و استنتاج آماری و کاربردهای آن در مهندسی کامپیوتر، مانند مساله‌ی مدل‌سازی داده‌ها مانند رگرسیون، است. این مفاهیم شامل تفسیر و اصول موضوعه‌ی آمار، توابع توزیع احتمال تک و چندمتغیره، احتمال شرطی و استقلال آماری، متغیرهای تصادفی و متوسط گیری، توابع تعریف شده روی متغیرهای تصادفی، خانواده توزیع‌های نمایی، قضیه‌ی حد مرکزی و قانون اعداد بزرگ، و تست فرضیه می‌شود.

ریز مواد

 • تفسیرهای احتمال
 • اصول موضوعه‌ی احتمال
 • عملگرهای روی رخدادها
 • استقلال آماری، احتمال شرطی و قاعده بیز
 • متغیرهای تصادفی
 • امید ریاضی و خواص آن
 • ممان‌های مرتبه بالا و تابع مشخصه
 • توابع تعریف شده روی یک متغیر تصادفی
 • تابع توزیع احتمال مشترک (Joint Probability Distribution)
 • تابع چگالی و قانون بیز
 • توزیع پیشین مزدوج (Conjugate Prior Distribution)
 • خانواده‌ی نمایی (Exponential Family)
 • توزیع‌های خاص
 • ممان‌های مشترک (Joint Moments)
 • توابع تعریف شده روی دو یا چند متغیر تصادفی
 • قضیه‌ی حد مرکزی (Central Limit Theorem)
 • قانون اعداد بزرگ (Law of Large Numbers)
 • همگرایی در احتمال (Convergence in Probability)
 • تخمین‌گرهای بیشینه درست‌نمایی (Maximum Likelihood) و بیشینه احتمال پسین (Maximum a Posteriori Probability)
 • تخمین بیز (Bayes Estimation)
 • خصوصیات تخمین‌‌گرها
 • تست‌های آماری و تست فرضیه (Statistical and Hypothesis Tests)

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۴ نمره
 • آزمون‌‌ میان‌ترم ۱: ۴ نمره
 • آزمون میان‌ترم ۲: ۴ نمره
 • آزمون پایان‌ترم: ۶ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

 1. A. Poppulis and S. Pillai. Probability, Random Variables and Stochastic Processes. 4th Edition, McGraw Hill, 2002 (Chapters 1 through 8).
 2. S. Ross. A First Course in Probability. 10th Edition, Prentice Hall, 2019.
 3. G. Casella and R. L. Berger. Statistical Inference. 2nd Edition, Wadsworth Press, 2002.