سیگنال‌ها و سیستم‌ها

Signals and Systems

شماره درس: ۴۰۲۴۲ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با مدل‌سازی،‌ توصیف و آنالیز سیگنال‌ها و سیستم‌ها در دامنه‌های زمان و فرکانس از هر دو دیدگاه نظری و عملی است. تمرین‌های MATLAB علاوه بر تمرین‌های نظری برای تسلط عملی به مفاهیم مطرح می‌شوند.

ریز مواد

 • مقدمه
  • سیگنال‌های زمان‌گسسته و پیوسته
  • تبدیل‌ها (Transformation)
  • ویژگی‌ها و انواع سیگنال (periodic، even، odd و …)
  • ویژگی‌های انواع سیستم‌ها (بدون حافظه، علی، پایدار، خطی، ناوردا با زمان)
 • سیستم‌های خطی ناوردا با زمان Linear Time-Invariant LTI
  • جمع/انتگرال پیچشی (Convolution) زمان گسسته و پیوسته
  • پاسخ ضربه
  • معادلات خطی ضریب ثابت (LCCDE) برای توصیف سیستم‌ها و دیاگرام بلوکی آن‌ها
 • سری فوریه‌ی سیگنال‌های متناوب
  • پاسخ سیستم‌های LTI به توابع نمایی مختلط
  • نمایش سری فوریه‌ی سیگنال‌های متناوب زمان پیوسته و گسسته
  • ویژگی‌های سری فوریه (خطی بودن، جابجایی زمانی Time Shift، مقیاس کردن زمان و …)
  • ارتباط سری فوریه و سیستم‌های LTI : تابع سیستم (System Function) و پاسخ فرکانس (System Frequency)
 • تبدیل فوریه‌ی زمان پیوسته
  • تبدیل فوریه‌ی سیگنال‌های نامتناوب و متناوب
  • ویژگی‌های تبدیل فوریه زمان پیوسته (خطی بودن، جابجایی زمانی و …)
  • ضرب و ضرب پیچشی
  • سیستم‌های توصیف شده با LCCDE
 • تبدیل فوریه زمان گسسته
  • تبدیل فوریه زمان گسسته سیگنال‌های نامتناوب و متناوب
  • ویژگی‌های تبدیل فوریه زمان پیوسته (تناوبی بودن،‌ خطی بودن، جابجایی زمانی و …)
  • ضرب و ضرب پیچشی
  • سیستم‌های توصیف شده با LCCDE
 • توصیف زمان/فرکانس سیگنال‌ها و سیستم‌ها
  • فاز/اندازه‌ی تبدیل فوریه
  • فاز/اندازه‌ی پاسخ فرکانس
  • نمودارهای لگاریتم اندازه (Log Magnitude Plots)
  • نمودارهای بد (Bode)
  • فیلترهای ایده‌آل و غیر ایده‌آل
  • سیستم‌های مرتبه اول و دوم زمان پیوسته و گسسته
 • نمونه‌برداری
  • قضیه‌ی نمونه‌برداری
  • قطار ضربه
  • درون‌یابی
  • aliasing
 • تبدیل لاپلاس
  • ناحیه همگرایی
  • عکس تبدیل لاپلاس
  • نمودار قطب/صفر
  • ویژگی‌ها (خطی بودن، جابجایی زمانی و …)
  • مشتق‌گیری در زمان و در دامنه s
  • انتگرال‌گیری در زمان
  • قضیه مقدار اولیه و نهایی
  • علی و پایدار بودن
  • سیستم‌های توصیف شده با LCCDE
  • فیلتر butterworth
  • نمایش دیاگرام بلوکی
  • تبدیل لاپلاس یک‌بخشی
 • تبدیل z
  • ناحیه‌ی همگرایی
  • تبدیل معکوس z
  • نمودار قطب/صفر
  • ویژگی‌ها (خطی بودن، جابجایی در زمان و …)
  • قضیه مقدار اولیه
  • علی و پایدار بودن
  • سیستم‌های توصیف شده با LCCDE
  • نمایش دیاگرام بلوکی
  • تبدیل z یک‌بخشی

ارزیابی

 • تمرین: ۱۵٪
 • امتحان میان‌ترم: ۳۵٪
 • امتحان پایان‌ترم: ۵۰٪

مراجع

 1. Alan V. Oppenheim, Alan V. Willsky, and S. Hamid Nawab. Signals and Systems. 2nd Edition, Prentice Hall, 1996.