انتقال داده‌ها

Data Transmission

شماره درس: ۴۰۳۴۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: سیکنال‌ها و سیستم‌ها هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با چگونگی انتقال داده‌ها از طریق محیط‌های مختلف و به روش‌های مختلف و مشکلات و چالش‌های مربوط به هر یک از آن‌هاست.

ریز مواد

 • محیط‌های انتقال (۶ جلسه)
  • زوج سیم
  • زوج سیم به‌هم‌تافته
  • کابل هم‌محور
  • موج‌بر
  • فیبر نوری
  • لینک نوری فضای آزاد
  • لینک مایکروویو
  • ماهواره
 • عوامل بروز خطا (۴ جلسه)
  • نویز حرارتی
  • نویز الکتریکی (تداخل الکترومغناطیس و تداخل رادیویی)
  • اعوجاج تضعیف
  • اعوجاج تأخیر
  • سیگنال بازگشتی
  • اعوجاج هارمونیکی
  • اعوجاج انترمدولاسیون
  • همشنوایی
  • محوشدگی
 • تشخیص و تصحیح خطا (۳ جلسه)
  • آزمایش افزونگی افقی (LRC)
  • آزمایش افزونگی عمودی (VRC)
  • آزمایش افزونگی دوبعدی (VRC-LRC)
  • آزمایش افزونگی دوره‌ای (CRC)
  • آزمایش مجموع (Checksum)
  • کد همینگ
 • انواع مدولاسیون (۴ جلسه)
  • مدولاسیون‌های آنالوگ
  • مدولاسیون‌های دیجیتال
  • مدولاسیون‌های پالس
 • چندتافت کردن (۲ جلسه)
  • تقسیم زمانی
  • تقسیم فرکانسی
  • تخصیص کد
 • دسترسی چندگانه (۲ جلسه)
  • دسترسی چندگانه با تقسیم زمانی
  • دسترسی چندگانه با تقسیم فرکانسی
  • دسترسی چندگانه با تخصیص کد
 • ظرفیت کانال ارتباطی (۲ جلسه)
  • رابطه شانون
  • تخصیص بهینه توان
 • فشرده‌سازی اطلاعات (۳ جلسه)
  • فشرده‌سازی صوت
  • کد هافمن
  • فشرده‌سازی در فاکسی‌مایل
 • کلیدزنی (۱ جلسه)
  • کلیدزنی مداری
  • کلیدزنی پیامی
  • کلیدزنی بسته‌ای
 • بازده روش‌های کنترل جریان (۳ جلسه)
  • روش توقف و انتظار
  • روش ینجره لغزان
  • اثر خطا

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۴ نمره
 • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۶ نمره

مراجع

 • W. Stallings. Data and Computer Communications. Prentice-Hall, 1996.
 • F. Halsall. Data Communications, Computer Networks, and Open Systems. 4th Edition, Addison Wesley, 1996.
 • A. S. Tanenbaum. Computer Networks. 3rd Edition, Prentice-Hall, 1996.
 • ادهم صادقی (مترجم)، "اصول ارتباطات داده‌ها"، انتشارات تیزهوشان سرزمین کهن، ۱۳۸۴.