مبانی بینایی سه‌بعدی کامپیوتری

Fundamentals of 3D Computer Vision

شماره درس: ۴۰۳۴۴ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: جبر خطی یا ریاضی مهندسی هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با مفاهیم و روش‌های تحلیل تصاویر به منظور درک سطح بالای محتوای آن‌ها است. این مفاهیم شامل تشکیل تصویر و نمایش رنگ، مرور مختصر پردازش سیگنال و تصویر، هندسه‌ی سه‌بعدی، استخراج نقاط مورد نظر، برازش مدل مقاوم، خوشه‌بندی و بخش‌بندی، بازشناسی شیء، نزدیک‌ترین همسایه‌ها، و یادگیری ژرف در بینائی کامپیوتری است.

ریز مواد

 • پردازش سیگنال و تصویر
  • برخی مفاهیم مقدماتی پردازش سیگنال
  • مروری مختصر بر سیگنال‌ها و سیستم‌ها
  • تابع پیچش
  • تبدیل فوریه
  • پالایش تصویر
 • مقدمات هندسه سه‌بعدی
  • برخی مفاهیم مقدماتی هندسی
  • مروری مختصر بر جبر خطی
  • پارامتری کردن ماتریس چرخش
  • مختصات مشابه
  • دوربین مدل سوراخ سوزنی
  • از متر به مختصات پیکسل
 • دوربین‌ها و افکنش‌ها
  • افکنش موازی
  • افکنش دورنما
  • چرخش‌های دوربین تک محور
  • ساخت تصویر موزائیکی ساده
  • پارامترهای داخلی و خارجی دوربین
  • حرکت کلی دوربین
  • تخمین نگاشت‌های خطی
  • انتقال کلی دوربین
 • بازسازی سه‌بعدی از دید دوتائی
 • بازسازی سطح و اجرا
  • مثلث‌سازی مجموعه نقاط
  • نکاشت سطح، اجرای تصویرگرا
  • سطوح مسطح، نگاست خطی
 • چند دوربینی
  • دوربین‌های دورنما- تعدیل بسته
  • دوربین‌های افکنشی موازی
  • عامل‌بندی دوربین‌ها و مختصات سه‌بعدی
  • ساختار افاین
 • استخراج نقاط کلیدی
 • برازش مدل مقاوم
 • خوشه‌بندی و بخش‌بندی
 • برش‌های گراف
 • بازشناسی شیء
  • دسته‌بندی قالب
  • نزدیک‌ترین همسایه‌ها، PCA، کاهش بعد
  • بیز غیرپیچیده
  • ترکیب دسته‌بندهای ساده
  • شبکه‌های عصبی
 • نزدیک‌ترین همسایه‌ها
 • یادگیری ژرف در بینائی کامپیوتری
  • شبکه‌های عصبی و پس‌انتشار
  • معماری‌های CNN: ایده‌های جدید، مزایا، و معابب
  • شبکه‌های عصبی ژرف مکانی-زمانی
  • آموزش شبکه‌های عصبی ژرف با پای‌تورچ

ارزیابی

 • امتحان پایان‌ترم: ۴۰٪
 • امتحان میان‌ترم: ۱۵٪
 • آزمونک: ۱۰٪
 • تمرین‌ها: ۱۵٪
 • پروژه نهایی: ۲۰٪

مراجع

 1. Stefan Carlsson. Geometric Computing in Image Analysis and Visualization. Lecture Notes, KTH University, 2007.
 2. Richard Szeliski. Computer Vision: Algorithms and Applications. 1st Edition, Springer, 2010.