آز VLSI

VLSI Lab

شماره درس: ۴۰۴۰۲ تعداد واحد: ۱
مقطع: کارشناسی نوع درس: عملی
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: طراحی VLSI

اهداف درس

هدف این آزمایشگاه، آشنا کردن دانشجویان با ابزارهای خودکار طراحی و تحلیل تراشه‌های دیجیتال می‌باشد. دانشجویان با استفاده از این ابزار، مطالبی را که در درس طراحی VLSI آموخته‌اند مورد آزمایش قرار می‌دهند.

ریز مواد

 1. پیاده‌سازی وارونگر و تحلیل خصوصیات مداری آن
 2. طراحی و شبیه‌سازی یک شمارنده‌ی ۴ بیتی با استفاده از HSpice
 3. پیاده‌سازی گیت NOR3 در سه منطق Static CMOS، Pseudo-NMOS و Domino Logic و بررسی آن‌ها
 4. تعیین اندازه‌ی گیت‌ها برای بهینه کردن سرعت یک مسیر
 5. طراحی یک گیت با استفاده از ابزار رسم جانمایی و درستی‌یابی آن
 6. آشنایی با ابزار سنتز Design Compiler و سنتز یک ضرب‌کننده‌ی ۱۶ بیتی برای بهینه کردن سرعت و مساحت
 7. محاسبه‌ی توان مصرفی مدار با استفاده از ابزار Power Compiler و اعمال روش Clock Gating و مقایسه‌ی توان مصرفی با توان مصرفی پیشین
 8. آشنایی با ابزار طراحی جانمایی (layout) خودکار SOC Encounter و طراحی جانمایی یک مدار ترتیبی ساده
 9. طراحی جانمایی مدار
 10. طراحی خودکار جانمایی مدار ضرب‌کننده‌ی ۱۶ بیتی و درستی‌یابی عملکرد آن توسط Modelsim و Hsim

ارزیابی

مراجع

 1. Wayne Wolf. Modern VLSI Design: IP-Based Design. 4th Edition, Prentice-Hall, 2009.