آز زیست‌شناسی

Biology Laboratory

شماره درس: ۴۰۴۰۹ تعداد واحد: ۱
مقطع: کارشناسی نوع درس: آزمایشگاه
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

این دوره، اصول و شیوه‌های روش‌های زیست شناسی مولکولی و سلولی را در بر می‌گیرد. همچنین دانشجویان می‌توانند به مطالعه عملی ساختار سلول، اندامک‌ها و روش‌های مختلف برای بررسی رفتار و فرایند‌های سلولی بپردازند.

ریز مواد

  1. مقدمه‌ای بر مهارت‌ها در آزمایشگاه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
  2. بررسی عملکرد و اجزای میکروسکوپ نوری و کلیات ساختمانی دستگاه و تکنیک‌های میکروسکوپ عمومی، کاربرد و عملکرد میکروسکوپ‌های تحقیقاتی و جدید
  3. بررسی ساختمان سلولی و عملکرد در نمونه‌هایی از تک سلولی‌ها و سلول‌های جانوری و گیاهی (کار با میکروسکوپ نوری)
  4. اندازه‌گیری ابعاد سلول و نمونه‌های میکروسکوپی
  5. شمارش سلولی در محیط‌های سوسپانسیون
  6. رنگ آمیزی‌های سلولی و اندامک‌های سلولی مانند میتوکندری‌ها و لیزوزوم در سلول
  7. بررسی فرآیندهای تقسیم سلولی میتوز و مشاهده مراحل مختلف آن
  8. آشنایی با مراحل تهیه لام دائمی از بافت‌های گیاهی و جانوری
  9. رنگ آمیزی عمومی هسته و سیتوپلاسم
  10. جداسازی DNA پلاسمید، PCR تجزیه و تحلیل نتایج توالی، جستجو در پایگاه داده کشت سلولی و انتقال DNA به سلول‌ها و بررسی بیان ژن

مراجع