مدارهای منطقی پیشرفته

Advanced Logic Design

شماره درس: ۴۰۴۱۲ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: مدارهای منطقی هم‌نیاز: –

اهداف درس

آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم طراحی مدارات همگام (سنکرون) و غیرهمگام (آسنکرون) و مخاطرات زمانی همراه با اشاره به ملاحظات طراحی مدارهای دیجیتال پیشرفته مثل آزمون‌پذیری و توان مصرفی از اهداف درس است.

ریز مواد

 • مرور مدارهای ترتیبی
 • طراحی مدارهای ترتیبی همگام و ساده‌سازی آن‌ها
 • مدارهای ترتیبی ناهمگام
 • بررسی تاخیرهای زمانی و انواع مخاطره‌ها (Hazards)
 • منطق چند حالته و مختلط
 • ملاحظات طراحی آزمون‌پذیر و کم‌مصرف در طراحی‌های نوین

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۳ نمره
 • آزمون‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

 1. B. J. LaMeres. Introduction to logic circuits & logic design with VHDL. 2nd Edition, Springer, 2019.
 2. T. Ndjountche. Digital Electronics Vol. 2, Sequential and Arithmetic Logic Circuits. Wiley, 2016.
 3. Ch. H. Roth and L. L. Kinney. Fundamentals of logic design. 7th Edition, Cengage Learning, 2013.
 4. V. G. Oklobdzija, V. M. Stojanovic, D. M. Markovic, and N. M. Nedovic. Digital System Clocking: High- Performance and Low-Power Aspects. Wiley, 2003.
 5. J. F. Wakerly. Digital Design Principles & Practices. Prentice Hall, 2001.
 6. M. M. Mano, Ch. R. Kime, and T. Martin. Logic & Computer Design Fundamentals. 5th Edition, Prentice Hall, 2006.
 7. علیرضا اجلالی، مدارهای منطقی، چاپ اول، انتشارات نصیر، ۱۳۹۷.