تجارت الکترونیکی

Electronic Commerce

شماره درس: ۴۰۴۳۸ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

تجارت الکترونیکی به عنوان فناوری پایه در راه حل‌های الکترونیکی از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در تحلیلی بیشینه‌گرا، گروهی انواع راه حل‌های الکترونیکی را با فرض تغییر کالای مورد مبادله گونه‌هایی از تجارت الکترونیکی می‌دانند. ضرورت درس تجارت الکترونیکی به عنوان درسی جامع در حوزه‌های بین رشته‌ای فناوری اطلاعات به علت نیاز به فناوری‌های متعدد در طراحی و پیاده‌سازی در جنبه‌های اطلاعاتی و پیکره‌های دانشی و مهارتی گسترده‌ی آن‌ می‌توان جست.

ریز مواد

 • مقدمات (۲ جلسه)
 • شالوده، ابزار و ساز و کارهای تجارت الکترونیکی (۱ جلسه)
 • خرده فروشی (۲ جلسه)
 • خدمات الکترونیکی (۲ جلسه)
 • کسب و کار متحرک (۲ جلسه)
 • کسب و کار هوشمند (۲ جلسه)
 • کسب و کار اجتماعی (۲ جلسه)
 • بنگاه‌های اجتماعی (۲ جلسه)
 • بازاریابی الکترونیکی (۱ جلسه)
 • تبلیغات و ترویج الکترونیکی (۱ جلسه)
 • امنیت تجارت الکترونیکی (۲ جلسه)
 • سامانه‌های پرداخت الکترونیکی (۱ جلسه)
 • تحقق سفارش الکترونیکی (۱ جلسه)
 • راهبر دهای تجارت الکترونیکی (۲ جلسه)
 • حقوق کسب و کار الکترونیکی (۱ جلسه)
 • اسناد تجارت الکترونیکی (۲ جلسه)
 • تجارت الکترونیکی در جهان (۱ جلسه)
 • تجارت الکترونیکی در ایران (۱ جلسه)

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری و عملی: ۶ نمره
 • آزمون‌های میان ترم و پایان ترم: ۱۲ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

 1. E. Turban, D. King, J. K. Lee, T.-P. Liang, and D. C. Turban. Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective. 8th Edition, Springer, 2018.