سیستم‌های بی‌درنگ

Real-Time Systems

شماره درس: ۴۰۴۵۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: سیستم‌های عامل

اهداف درس

هدف از این درس، آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم بی‌درنگی و اجرای به موقع کارها است، به گونه‌ای که بتوانند سامانه‌هایی را طراحی یا تحلیل کنند که نه تنها پاسخ صحیح را حساب می‌کنند بلکه با وجود کارها و وظایف متنوع تناوبی و غیر تناوبی، آن‌ها را به موقع انجام می دهند. شناخت شرایط تحقق بی‌درنگی و زمان‌بندی درست و اولویت‌بندی کارها از دیگر اهداف درس است.

ریز مواد

 • مقدمه‌ای بر سیستم‌های بی‌درنگ و تقسیم بندی‌ها و کاربردهای آن
  • انگیزه‌ها، تعاریف، انواع وظایف (نرم یا سخت، غیر تناوبی یا متناوب)، اجزای یک سیستم بی‌درنگ نمونه
 • مدل‌سازی و وارسی ویژگی‌های سیستم‌های بی‌درنگ (به کمک شبکه پتری)
  • بررسی و مدل‌سازی همروندی، به اشتراک گذاری منابع، زنده و محدود بودن، اجرا یا کار زماندار، برآورد و ارزیابی زمان اجرا و رعایت موعد و محدودیت‌های زمانی
 • زمان‌بندی وظایف دوره‌ای (Periodic) در تک پردازنده
  • زمان‌بندی وظایف با اولویت‌های ایستا و پویا (Rate monotonic, EDF…)
  • بررسی معیارها و شروط زمان‌بندی پذیری (Schedulability) در سیستم‌های بی‌درنگ
  • وظایف انحصاری (Non preemptive) و غیر انحصاری (یا قابل انقطاع: Preemptive)
 • زمان‌بندی وظایف غیر دوره‌ای (Aperiodic) و پراکنده (Sporadic) و حالت زمان‌بندی ترکیبی با وظایف دوره‌ای در تک پردازنده
  • شروط زمانبندی پذیری، روش‌های توزیع وظایف
  • ارائه‌ی انواع الگوریتم‌های زمان‌بندی (FCFS, Polling server, Deferred server, Slack stealing, Sporadic…)
 • اشاره‌ی اجمالی به زمان‌بندی وظایف در چندپردازنده ها
 • بررسی اجمالی مفهوم و نقش قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی و روش‌های تحمل پذیری اشکال در سیستم‌های بی‌درنگ
 • ارتباطات بی‌درنگ
  • محدودیت‌های زمانی در ارتباطات و پروتکل‌های ارتباطی بی‌درنگ در شبکه

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۲ نمره
 • آزمون‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • پروژه‌ی عملی: ۳ نمره

مراجع

 1. G. C. Buttazzo. Hard real-time computing systems: predictable scheduling algorithms and applications. 3rd Edition, Springer, 2011.
 2. J. W. S. Liu. Real-Time Systems. Prentice Hall, 2000.
 3. Ph. A. Laplante. Real time systems design and analysis. 3rd Edition, IEEE Press & Wiley InterScience, 2004.
 4. C. M. Krishna and Kang G. Shin. Real-Time Systems. McGraw-Hill, 1997.
 5. Some real-time related conference and journal papers.