یادگیری ماشین

Machine Learning

شماره درس: ۴۰۴۷۷ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: هوش مصنوعی، جبر خطی هم‌نیاز: –

اهداف درس

در این درس مفاهیم یادگیری ماشین مطرح شده و آشنایی با شاخه‌های مختلف این زمینه صورت گرفته و جنبه‌های مهم عملی و نظری آن معرفی خواهد شد. در شاخه‌های مختلف تکنیک‌ها و الگوریتم‌های مهم بحث می‌شود. در حوزه‌ی یادگیری با ناظر، مسائل رگرسیون و دسته‌بندی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و روش‌های حل این مسائل و ارزیابی مدل‌ها معرفی خواهد شد. برای مساله دسته‌بندی انواع دیدگاه‌ها و الگوریتم‌های مربوطه مطرح می‌شود. در بخش یادگیری بدون ناظر در مورد تخمین چگالی، کاهش ابعاد بدون‌ناظر و خوشه‌بندی صحبت خواهد شد. در نهایت آشنایی مختصری با شاخه‌ی یادگیری تقویتی صورت خواهد گرفت.

ریز مواد

 1. مقدمه‌ای بر یادگیری ماشین و مرور مباحث احتمال و جبرخطی (۱ جلسه)
 2. روش‌های تخمین ML و MAP (۱ جلسه)
 3. رگرسیون (۳ جلسه)
  • رگرسیون خطی و غیرخطی
  • بیش‌برازش (overfitting)
  • تجزیه‌ی خطا به بایاس (bias)، واریانس (variance) و نویز
  • منظم‌سازی (regularization)
  • رگرسیون آماری (statistical): ارتباط توابع هدف مبتنی بر SSE با تخمین‌های احتمالی ML و MAP برای مساله‌ی رگرسیون
 4. ارزیابی (evaluation) و تنظیم کردن مدل‌ها (۱ تا ۲ جلسه)
  • اعتبارسنجی (validation)
  • اعتبارسنجی متقابل (Cross-validation)
  • انتخاب مدل (model selection)
  • انتخاب ویژگی (feature selection)
 5. دسته‌بندی (classification)
  • دسته‌بندهای احتمالی (probabilistic classifiers) (سه جلسه)
  • تئوری تصمیم (decision theory) و دسته‌بند بهینه بیز (Bayes optimal classifier)
  • دسته‌بندی احتمالی جداساز (discriminative) و مولد (generative)
  • Logistic regression دو دسته‌ای و چند دسته‌ای (multi-class) و بیز ساده (Naïve Bayes)
 6. دسته‌بندی با استفاده از توابع جداسازی (discriminant functions) (شش جلسه)
  • پرسپترون (Perceptron)
  • جداساز خطی فیشر (Fisher)
  • ماشین بردار پشتیبان (SVM) و هسته (kernel)
  • شبکه‌های عصبی (neural networks)
 7. درخت تصمیم (Decision Tree) (یک جلسه)
  • آنتروپی و بهره اطلاعاتی (Information Gain)
  • الگوریتم ID-3
  • توقف رشد و هرس درخت تصمیم
 8. روش‌های یادگیری مبتنی بر نمونه (instance-based) (دو جلسه)
  • تخمین چگالی غیر پارامتری (Non-parametric density estimation)
  • دسته‌بند k-نزدیکترین همسایه (k-Nearest Neighbors)
  • رگرسیون خطی وزن‌دار محلی (Locally Weighted Linear Regression)
 9. تئوری یادگیری محاسباتی (۲ جلسه)
  • PAC-learning
  • VC dimension
  • کمینه‌سازی ریسک ساختاری (structural risk minimization)
 10. یادگیری جمعی (ensemble learning) (دو جلسه)
  • Boosting و Bagging
  • AdaBoost
 11. کاهش ابعاد (dimensionality reduction) بدون ناظر (۲ جلسه)
  • تحلیل مولفه اصلی (PCA)
  • تحلیل مولفه مستقل (ICA)
 12. خوشه‌بندی (clustering) (سه جلسه)
  • روش‌های افرازی (EM+GMM، k-means: (partitional
  • روش‌های سلسله مراتبی (hierarchical)
 13. یادگیری تقویتی (reinforcement learning) (دو جلسه)
  • فرایند تصمیم مارکوف (MDP)
  • روش‌های یادگیری مبتنی بر مدل (model-based)
  • روش تکرار مقدار (value iteration) و تکرار سیاست (policy iteration)
  • روش‌های یادگیری بی مدل (model-free)
  • الگوریتم‌های SARSA، Q-learning، تفاضل زمانی (Temporal Difference)
 14. مباحث پیشرفته در یادگیری ماشین

ارزیابی

 • تمرین: ۲۰٪
 • میان‌ترم: ۲۵٪
 • پایان‌ترم: ۳۵٪
 • امتحان‌های کوتاه: ۱۰٪
 • پروژه: ۱۰٪

مراجع

 1. C. Bishop. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.
 2. T. Mitchell. Machine Learning. MIT Press, 1998.
 3. K. Murphy. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. MIT Press, 2012.
 4. T. Hastie, R. Tibshirani, and J. Friedman. The elements of statistical learning. 2nd Edition, 2008.