ریاضیات و آمار پیشرفته زیستی

Advanced Mathematics and Statistics for Bioinformatics

شماره درس: ۴۰۵۵۷ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با پایه‌های ریاضی مورد نیاز در روش‌های تحلیل داده‌ها و سیستم‌ها در بیوانفورماتیک است.

ریز مواد

 1. جبرخطی
  • معادلات خطی و ماتریس‌ها
  • نظریه ماتریس‌ها
  • میدان‌ها و فضاهای برداری
  • فضاهای برداری با ابعاد متناهی
  • تبدیلات خطی
  • نظریه ویژه بردارها
 2. نظریه گراف‌‌
  • یک گراف چیست
  • مسیرها و چرخه‌ها
  • درخت‌ها
  • گراف‌های تخت
 3. نظریه بازی‌ها
  • قاب‌های بازی و بازی‌ها
  • بازی‌های پویا با اطلاعات کامل
 4. سیستم‌های پویا
  • سیستم‌های پویای خطی
  • سیستم‌های پویای غیرخطی
  • خواص توپولیژیکی گسترش‌های یک بعدی
  • تعاریف آشوب

مراجع

 1. James B. Carrell, FUNDAMENTALS OF LINEAR ALGEBRA, Open Access Book, 2005.
 2. Stephen Boyd , Lieven Vandenberghe, INTRODUCTION TO APPLIED LINEAR ALGEBRA, CUP , 2018.
 3. Giacomo Bonanno, GAME THEORY , Open Access Book, 2015.
 4. Rainer Klages, INTRODUCTION TO DYNAMICAL SYSTEMS, Open Access Lecture Notes, 2008.
 5. Robin J. Wilson, Introduction to Graph Theory , Fourth edition. Addison Wesley Longman, 1996.
 6. Ioannis Stefanou, Fundamentals of bifurcation theory and stability analysis, All content was uploaded by Ioannis Stefanou July 2019.