شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی

Social and Economic Networks

شماره درس: ۴۰۶۴۲ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

این درس برای کسب یک دید سطح بالا از مدل‌ها و تکنیک‌هایی که برای مطالعه و تحلیل شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی به کار برده می‌شوند ارائه شده است. شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی چند مشخصه اصلی دارند:

 1. شبکه‌ پیچیده (Complex Network) هستند و بسیاری از مشخصه‌های اصلی آن را دارند.
 2. در اثر تعامل عوامل باهوش و خودخواه ایجاد می‌شوند.
 3. تصادفی هستند و در بسیاری موارد نمی‌توان به صورت قطعی ویژگی‌های آن‌ها را مشخص کرد.

بنابراین مدل‌ها و تکنیک‌هایی که در این درس با آن‌ها سر و کار داریم از هر سه دسته بالا نشأت گرفته و در بسیاری موارد نیز با هم ترکیب می‌شوند. به همین منظور در این درس با مدل‌هایی سر و کار داریم که با استفاده از نظریه احتمال، نظریه بازی و نظریه گراف و ترکیبیات ساخته می‌شوند.

ریز مواد

 • پیش‌زمینه‌ها و مبانی تحلیل شبکه (۵ جلسه)
  • مقدمه- مثال‌هایی از شبکه‌های اجتماعی واقتصادی و کاربردهای آن در علوم مختلف
  • نمایش و اندازه‌گیری شبکه‌ها - بعضی مقدمات از تئوری گراف - مشخصات عمومی شبکه‌ها
  • مشاهدات تجربی در مورد شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی
 • مدل‌های شکل‌گیری شبکه‌ها (۵ جلسه)
  • گراف‌های تصادفی
  • مدل‌های تصادفی رشد شبکه
  • مدل‌های استراتژیک تشکیل شبکه‌
 • انتشار در شبکه‌ها (۳ جلسه)
 • یادگیری در شبکه‌ها (۴ جلسه)
 • بازی‌های تحت شبکه (۳ جلسه)
 • بازارهای شبکه‌ای (۳ جلسه)
 • نظریه‌ بازی‌های تعاونی و قوانین تخصیص منابع در شبکه‌ها (۳ جلسه)
 • اندازه‌گیری تعاملات اجتماعی و اقتصادی‌ (۳ جلسه)

ارزیابی

 • آزمون (۶۰ درصد نمره)
 • تمرین (۲۰ درصد نمره)
 • سمینار (۲۰ درصد نمره)

مراجع

 1. M.O. Jackson. Social and economic networks. Princeton University Press, 2010.
 2. D. Easley and J. Kleinberg. Networks, crowds, and markets: Reasoning about a highly connected world. Cambridge University Press, 2010.