تولید برنامه از توصیف رسمی

Formal Program Development

شماره درس: ۴۰۶۸۴ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

این درس برای دانش‌جویان کارشناسی ارشد و دکتری ارایه می‌شود و هدف از آن پرداختن به روش‌های تولید برنامه از توصیف رسمی سیستم‌ها به طور سیستماتیک است. در این درس تولید برنامه از توصیف صوری و به خصوص تقلید مورد بحث قرار می‌گیرد. روش‌های دیگر از جمله جبر پالایش مورگان، متدولوژی B، تئوری انواع (Type Theory) و نسخه ساختی Z معرفی می‌گردند. ضمناً در حد امکان ابزارهای لازم برای به‌کارگیری این روش‌ها معرفی می‌گردد.

ریز مواد

 1. مقدمه‌ای بر تولید برنامه (۱ جلسه)
  • چرا تولید برنامه از توصیف رسمی؟
  • تولید برنامه (تبدیل، پالایش، تقلید و تئوری انواع)
 2. چرا لزوما توصیف صوری مستقیما قابل اجرا نیست؟ (۲ جلسه)
 3. تقلید (Animation) توصیف صوری (۳ جلسه)
  • تقلید با استفاده از زبان‌های تابعی
  • تقلید با استفاده از زبان‌های منطقی
  • معرفی ابزارهای تقلید
 4. جبر پالایش مورگان (۸ جلسه)
  • برنامه‌ها و پالایش
  • انواع و اعلان‌ها
  • جایگزینی و ترکیب ترتیبی
  • جملات انتخابی
  • ثابت‌های منطقی
  • حلقه‌های تکرار
  • مثال
  • معنای قوانین پالایش
 5. متدولوژی B (۸ جلسه)
  • ماشین‌های انتزاعی
  • ساختن توصیف
  • طراحی و پالایش
  • اثبات و پیاده‌سازی
  • مثال
 6. تئوری انواع (۸ جلسه)
  • مقدمه‌ای بر ریاضیات ساختی (Constructive Mathematics)
  • زبان برنامه نویسی در تئوری انواع Martin-Löf
  • قواعد استنتاج در تئوری انواع Martin-Löf
  • تئوری مجموعه‌های ساختی CZ
  • اثبات درستی توصیف در CZ
  • ترجمه درخت اثبات در CZ به درخت اثبات در تئوری انواع Martin-Löf
  • استخراج برنامه از درخت اثبات در تئوری انواع Martin-Löf
  • مثال

ارزیابی

 • تمرین (۱۵ درصد نمره) و پروژه (۱۵ درصد نمره):
  • دانشجویان به گروه‌های ۲ یا ۳ نفره تقسیم می‌شوند و هر گروه سه صورت برنامه در اندازه‌های کوچک، متوسط و بزرگ را پیشنهاد می‌نماید. پس از تصویب برنامه‌ها، هر گروه تمرینات (حداقل ۳ تمرین) را در طول ترم براساس مسایل پیشنهادی خود پاسخ خواهد داد.
  • برنامه بزرگ صورت پروژه هر گروه را مشخص می‌کند که یک ماه پس از پایان امتحانات فرصت دارند تا پروژه خود را تحویل نمایند.
  • دانشجویان باید حتی‌الامکان با استفاده از نرم‌افزارهای موجود دراین زمینه کار کنند.
 • سمینار: دانش‌جویان به طور اختیاری سمیناری را در ارتباط مطالب درس پس از گرفتن تایید ارایه می‌نمایند (۱۰ درصد نمره اضافه).
 • آزمون: حدود ۷ آزمون کوچک به عنوان امتحان میان ترم (۱۵ درصد نمره)، و آزمون نهایی (۵۵ درصد نمره)

مراجع

 1. I. J. Hayes, and C. B. Jones. Specification are not (necessarily) executable. Technical report UMCS-89-12-1, Computer Science Department, University of Manchester, December, 1989.
 2. N. E. Fuchs. Specifications are(Preferably) Executable. Software Engineering Journal, Volume 7, No. 5, pp. 323-334, September, 1992.
 3. A. Diller. Z: An Introduction to Formal Methods. Wiley, 1992.
 4. X. Jia. A Tutorial of ZANS - A Z Animation System. Version 0.21, Electronically available from: ftp://ise.cs.depaul.edu, May, 1995.
 5. S. H. Valentine. Z–, an Executable Subset of Z. In John E. Nicholls, editor, Z User Workshop, York 1991, Workshops in Computing, Springer-Verlag, pp. 157-187, 1992.
 6. C. Morgan. Programming from Specifications. Prentice-Hall, 1990.
 7. K. Lano and H. Haughton. Specification in B: An Introduction Using the B Toolkit. Imperial College Press, 1996.
 8. B. Nordstrom, K. Petersson, and J. M. Smith. Programming in Martin-Löf’s Type Theory: An Introduction. Oxford University Press, 1990.
 9. J. Woodcock, J. Davies. Using Z Specifications, Refinement, and Proof. Prentice-Hall Europe, 1996.
 10. D. Gries, and F. B. Schneider. A Logical Approach to Discrete Math. Springer-Verlag, 1993.