مدارهای حسابی

Computer Arithmetic Circuits

شماره درس: ۴۰۷۴۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با الگوریتم‌ها و مدارهای حسابی است. شیوه‌های مختلف نمایش اعداد، انواع الگوریتم‌ها و پیاده‌سازی‌ها برای جمع‌کننده‌ها، ضرب‌کننده‌ها و تقسیم‌کننده‌ها، محاسبه‌ی توابع پایه مانند لگاریتم، توابع نمایی و توابع مثلثاتی و محاسبات ممیز شناور برخی از مواردی است که در این درس مورد توجه قرار می‌گیرد.

ریز مواد

 1. مقدمه‌ای بر مدارات و الگوریتم‌های حسابی و انواع روش‌های متعارف و غیرمتعارف نمایش
 2. تسریع عمل جمع
  • Carry ripple
  • Carry lookahead
  • Carry-skip
  • Carry-select and conditional sum
  • Self-timed carry-completion-sensing adders
  • Manchester
 3. جمع چندعملوندی
  • Carry save adders
  • Counters, compressors
  • Wallace tree
 4. ضرب‌کننده‌ها
  • الگوریتم جمع و جابجایی
  • کدگذاری بوت
  • ضرب آرایه‌ای
  • الگوریتم و مدار Baugh-Wooley
  • ضرب پیمانه‌ای
 5. تقسیم
  • روش بازگشتی (اعاده کننده: تفریق و جابجایی)
  • روش بدون اعاده
  • تقسیم به کمک ضرب
  • تقسیم آرایه‌ای
  • تقسیم در مبناهای بزرگتر از ۲
  • الگوریتم SRT
  • نمودار P-D
 6. محاسبه توابع لگاریتمی، نمایی و مثلثاتی
  • روش نیوتن رافسون
  • روش سری‌های بازگشتی
  • پردازنده (تعمیم یافته Cordic)
 7. حساب ممیز شناور
  • نمایش ممیز شناور
  • انواع روش‌های گردکردن و برآورد و تحلیل خطای آن
  • استاندارد IEEE ۷۵۴
  • جمع ممیز شناور
  • ضرب ممیز شناور
  • تقسیم ممیز شناور
 8. حساب پیمانه‌ای (سیستم نمایش باقی‌مانده‌ای)
  • نمایش اعداد و روش تبدیل
  • جمع، ضرب و معکوس‌گیری
 9. مباحث پیشرفته
  • حساب در رمزنگاری
  • حساب دهدهی
  • حساب "تنبلانه"
  • حساب تحمل‌پذیر اشکال

ارزیابی

 • امتحان میان‌ترم (حدوداً ۳۰٪ تا ۳۵٪)
 • امتحان پایان‌ترم (حدوداً ۳۵٪)
 • تمرین (۵٪)
 • پروژه (بین ۲۵٪ تا ۳۰٪)

مراجع

 1. Koren I., Computer Arithmetic Algorithms, Second Edition, A. K. Peters, Natick, MA, 2002.
 2. B. Parhami, Computer Arithmetic: Algorithms and Hardware Designs, 2nd edition, Oxford University Press, New York, 2010.
 3. Hwang K., Computer Arithmetic: Principles, Architecture and Design, Wiley, 1979.
 4. Cavanagh J., Digital Computer Arithmetic, Design and implementation, McGraw Hill, 1984.