آزمون‌پذیری

Testability

شماره درس: ۴۰۷۵۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

در این درس، دانشجویی که با اصول کلی طراحی سیستم‌های دیجیتال آشنایی دارد با مفاهیم کلی آزمون‌پذیری از جمله مدل‌های اشکال، شبیه‌سازی اشکال، مقیاس‌های آزمون‌پذیری، تولید خودکار بردارهای آزمون آشنا می‌شود به نحوی که بتواند سیستم‌های دیجیتال آزمون‌پذیر را طراحی نماید. بدین منظور، ابتدا اهداف و روش‌های آزمون سیستم‌ها بررسی می‌شود و سپس روش‌های بهبود آزمون‌پذیری سیستم‌ها مطالعه می‌شود و نهایتا این مورد بحث می‌شود که چگونه این روش‌ها در فرآیند طراحی خودکار یک سیستم دیجیتال وارد شود تا به یک سیستم آزمون‌پذیر منتهی شود.

ریز مواد

 1. مقدمه
  • آشنایی با مفاهیم آزمون‌پذیری
  • نقش آزمون در فرآیند طراحی و ساخت سیستم‌های دیجیتال
  • انواع آزمون
  • ابزار آزمون خودکار
  • مباحث اقتصادی در آزمون
 2. بازده ساخت (yield) و کیفیت تولید، و نقش آزمون در آن
 3. مدل‌سازی اشکال
 4. شبیه‌سازی اشکال
  • شبیه‌سازی منطقی و روش‌های آن
  • الگوریتم‌های شبیه‌سازی اشکال (سری، موازی، استنتاجی، همروند)
  • نمونه‌برداری از اشکال
 5. مقیاس‌های آزمون‌پذیری
 6. تولید خودکار بردار آزمون
  • آزمون عملکردی در مقابل آزمون ساختاری
  • روش‌های موردی و ساخت‌یافته تولید بردار آزمون
  • حذف افزونگی با استفاده از تولید بردار آزمون
  • الگوریتم‌های تولید بردار آزمون برای مدارهای ترکیبی و ترتیبی
 7. طراحی آزمون‌پذیر
  • روش‌های موردی
  • روش‌های ساخت‌یافته (طراحی پیمایشی کامل و پاره‌ای)
  • خودآزمای درونی (BIST): تولید بردار تصادفی، فشرده‌سازی پاسخ
 8. استاندارد پویش مرزی

ارزیابی

 • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • پروژه: ۵ نمره

مراجع

 1. Bushnell and Agrawal, Essentials of Electronic Testing: Digital, Analog, and Mixed-Signal, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2002.