پردازش علائم دیجیتال

Digital Signal Processing

شماره درس: ۴۰۷۶۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: سیگنال‌ها و سیستم‌ها هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با روش‌های تحلیل علائم دیجیتال و طراحی فیلترهای مختلف است.

ریز مواد

 1. مروری بر پردازش سیگنالها و سیستمهای پیوسته خطی
  • روش های فوریه
  • تبدیل لاپلاس
  • همگرایی
  • پردازش دامنه فرکانس / زمان
 2. سیستم ها و سیگنالهای گسسته
  • سیگنال های زمانی گسسته
  • رشته های خاص
  • سیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان (LTI)
  • پایداری و سببیت
  • پاسخ ضربه
  • معادلات تفاضلی با ضرایب ثابت
 3. تبدیل فوریه گسسته در زمان (DTFT)
  • تعریف و خواص تبدیل DTFT
  • پاسخ فرکانسی سیستم های خطی و تغییر ناپذیر با زمان
 4. تبدیل Z
  • تبدیل Z با جمع توالی های چپ، راست و دو طرفه
  • خصوصیات همگرایی و تبدیل Z
  • معکوس تبدیل Z
  • پایداری و سببیت از دیدگاه تبدیل Z
 5. فیلترهای دیجیتال
  • فیلتر میانگیر
  • فیلتر نرم کننده بازگشتی
  • فیلتر ناچ درجه یک
  • تشدید کننده مرتبه دوم
  • فیلترهای تمام گذر
  • فیلترهای شانه‌ای
  • فیلترهای متعادل‌کننده
  • تأخیر گروهی
  • فیلترهای با فاز خطی
  • فیلترهای با فازحداقل
 6. نمونه‌برداری
  • نمونه برداری از سیگنالهای پیوسته: قضیه نمونه برداری
  • تداخل فرکانسی
  • نمونه برداری مجدد از سیگنال های دیجیتال
  • مبدل پیوسته و گسسته
  • مبدل گسسته به پیوسته
  • تجزیه پلی فاز
  • نمونه برداری باند پهن
 7. تبدیل فوریه گسسته DFT
  • تعریف DFT و ارتباط آن با تبدیل Z
  • ویژگی ها و خواص تبدیل DFT
  • کانولوشن خطی و حلقوی با استفاده از DFT
  • نشت طیفی، وضوح و پنجره در DFT
 8. تبدیل سریع فوریه FFT
  • الگوریتمهای پیاده سازی FFT
  • اثرات پنجره کردن
  • کاربردها FFT: کانولوشن - (روش همپوشانی و افزودن، روش صرفه جویی)، همبستگی
  • فرآیندهای تصادفی، تخمین چگالی طیفی قدرت (PSD)
 9. طراحی فیلترهای با پاسخ به ضربه محدود (FIR)
  • تکنیک های مبتنی بر پنجره
  • تکنیک مبتنی بر پنجره قیصر
  • روشهای مبتنی بر تقریب های Equiripple
 10. طراحی فیلترهای با پاسخ به ضربه نامحدود (IIR)
  • روش مبتنی بر تبدیل دو خطی
  • مثالهایی از روش تبدیل دو خطی
 11. ساختارها و خصوصیات فیلترهای FIR و IIR
  • تحقق مستقیم ، موازی و سری فیلترهای IIR
  • تحقق مستقیم و سری فیلترهای FIR
  • اثرات کوانتیزه کردن ضرایب فیلترهای دیجیتال
 12. پردازش سیگنال آماری
  • پیش بینی خطی
  • فیلترهای تطبیقی (LMS)

ارزیابی

 1. تمرین: ۲۰ درصد
 2. میان‌ترم: ۳۰ درصد
 3. پایان‌ترم: ۵۰ درصد

مراجع

 1. Oppenheim, Alan V., Ronald W. Schafer, and John R. Buck. Discrete-Time Signal Processing. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999.
 2. Proakis, John G., and Dmitris K. Manolakis. Digital Signal Processing. 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2006.