کشف شواهد دیجیتال

Digital Forensics

شماره درس: ۴۰۸۲۱ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با فرایند کشف، تحلیل و ارایه شواهد دیجیتال (فکتاش) است و در طی آن دانشجویان با فرآیند تحلیل شواهد دیحیتال از صحنه جرم تا پی‌جویی و نوشتن گزارش پی‌جویانه، نحوه پی‌جویی از ایستگاه‌های کاری و عملکرد سیستم عامل برای جمع‌آوری شواهد، مسائل پیشرفته در کشف شواهد دیجیتال، جمع‌آوری و تحلیل شواهد در سطح شبکه و استخراج داده و فراداده از فایلها و سیستم فایلها آشنا می‌شوند.

ریز مواد

 1. مقدمه‌ای بر فرآیند کشف، تحلیل و ارایه شواهد دیجیتال (فکتاش)
  • منابع و انواع شواهد
  • مباحث حقوقی فکتاش
 2. جمع‌آوری فکتاشی از رسانه‌های مختلف
  • جلوگیری از نوشتن و سلسله حفاظت
  • مفاهیم فضای بیهوده، مهرزمانی و تحلیل زمانی. حسابهای کاربری / انتساب عملیات
 3. تحلیل در سطح سیستم عامل
  • تحلیل مصنوعات فکتاشی
  • تحلیل لاگ‌ها
  • تحلیل شواهد دیجیتال بر روی سیستم عامل
 4. تحلیل فکتاشی بدافزارها
  • تحلیل روت‌کیتها
  • تحلیل حافظه ناماندگار
  • تحلیل پویای بدافزار
 5. تحلیل شبکه
  • تحلیل پشته شبکه IP/TCP
  • تحلیل فعالیت در وب و ایمیل
 6. مفاهیم پیشرفته در رایا فکتاش
  • پی‌جویی فکتاشی سیستم‌های P2P
  • انتساب حملات سایبری

ارزیابی

 • آزمون میان‌ترم: ۵ نمره
 • آزمون پایان‌ترم: ۷ نمره
 • تمرین‌ها و پروژه پایانی: ۸ نمره

مراجع

 • Eoghan Casey, Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the Internet, 3rd Edition, 2011.
 • Bill Nelson, Amelia Phillips, and Christopher Steuart, Guide To Computer Forensics and Investigations, , 6th Edition, 2018.
 • Michael Hale Ligh, Andrew Case, Jamie Levy, and AAron Walters, The Art of Memory Forensics: Detecting Malware and Threats in Windows, Linux, and Mac Memory, 1st Edition, 2014.
 • Brian Carrier - File System Forensic Analysis, 2005.
 • J. Jiang et al, Malicious attack propagation and source identification, Advances in Information Security, Springer, 2019.
 • M. Raggo, C. Hosmer, Data Hiding, Exposing concealed data in multimedia, Operating system, Mobile devices and network protocols, Syngress, 2013.
 • P. Polstra, Linux forensics, PensterAcademy, 2015.
 • Some Related Papers