بازشناسی گفتار

Speech Recognition

شماره درس: ۴۰۸۳۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: پردازش علائم دیجیتال هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا با مفاهیم مطرح در بازشناسی گفتار و ابزارهای مورد استفاده به صورت کلاسیک و نیز ابزارهای جدید برای بازشناسی گفتار می‌باشد. در ابتدا مقدماتی در مورد تولید و درک گفتار و نیز واج‌شناسی تکلمی و صوتی ارائه می‌شود. سپس روش‌های پیش‌پردازش سیگنال گفتاری به منظور بازشناسی گفتار اعم از فیلتر بانک‌های مختلف و روش‌های مرسوم دیگر مورد بحث قرار می‌گیرد. معیارهای مختلف مقایسه الگو، روش پیچش زمانی پویا، مدل پنهان مارکوف و روش‌های آموزش و بازشناسی با آن نیز مطرح می‌شود. سپس وظایف سامانه‌های بازشناسی در سه بخش بازشناسی کلمات گسسته، کلمات متصل و گفتار پیوسته مورد بحث قرار می‌گیرد و نیز ساختار شبکه‌های عصبی ژرف و نحوه کاربرد و نتایج حاصل از آن‌ها در بازشناسی گفتار پیوسته مطرح می‌گردد.

ریز مواد

 1. مقدمات
  • مقدمه ای بر بازشناسی گفتار
  • تولید گفتار، اکوستیک-فونتیک، مدل گویایی
  • درک گفتار، مدل‌های گوش، مدل‌های شنیداری
  • خواندن طیف‌نگار (spectrogram)
 2. پیش‌پردازش گفتار
  • بانک فیلترها
  • چندی سازی برداری
  • ضرایب پیشگویی خطی
  • ضرایب مل کپسترال
 3. مقایسه الگو
  • انواع معیارهای فاصله
  • فواصل کپسترال
  • فواصل درستنمایی
  • فواصل باند بحرانی
  • ویژگیهای پویا در معیارهای فاصله
 4. پیچش زمانی پویا
  • ترازبندی و هنجارسازی زمانی
  • ملاحظات برنامه‌ریزی پویا
  • محدودیت‌های هنجارسازی زمانی
 5. مدل پنهان مارکوف
  • زنجیره مارکوف گسسته
  • مدل پنهان مارکوف
  • الگوریتم ویتربی
  • حل سه مسئله اساسی HMM
  • انواع HMM
  • بازشناسی کلمات گسسته با HMM
 6. بازشناسی کلمات متصل
  • الگوریتم دوسطحی برنامه‌ریزی پویا
  • الگوریتم سطح سازی
  • به‌کارگیری شبکه دستوری
  • الگوریتم one-pass
 7. بازشناسی پیوسته با واژگان بزرگ
  • واحدهای گفتاری زیرواژه
  • مدل‌های زبانی برای LVCSR
  • سرگشتگی
  • گرامر زوج کلمه
  • گره‌زدن حالات و درخت تصمیم‌گیری
 8. راهبردهای جستجو در بازشناسی گفتار
  • جستجوی شعاعی
  • جستجوی A*
  • جستجوی گرامری
  • جستجوی درختی
  • جستجوی برخط
  • ایجاد تعادل بین خطاهای درج و حذف
  • تشخیص کلمات خارج از واژگان
 9. شبکه‌های ژرف در بازشناسی گفتار
  • سامانه‌های بازشناسی مرسوم: HMM/DNN
  • جایگزینی GMMها با ANN
  • شبکه‌های باور ژرف، شبکه‌های عصبی ژرف، ماشین محدود بولتزمان
  • جایگزینی HMMها با ANN
  • سامانه‌های بازشناسی گفتار ابتدا به انتها

ارزیابی

 • تکالیف تئوری و عملی: ۲۰٪
 • کوییزها: ۱۵٪
 • پروژه درسی: ۱۰٪
 • امتحان نیم‌ترم: ۲۵٪
 • امتحان پایان ترم: ۳۰٪

مراجع

 1. Rabiner & Juang, Fundamentals of Speech Recognition, Prentice-Hall, 1993.
 2. Huang, Acero & Hon, Spoken Language Processing, Prentice Hall, 2001.
 3. Dong Yu & Li Deng, Automatic Speech Recognition, A Deep Learning Approach, Springer-Verlag, 2015.
 4. Deller, Proakis & Hansen. Discrete-time processing of speech signals, Prentice Hall, 1999.