سرفصل دروس

دروس کارشناسی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

شمارهعنوان درس واحدگروه متولی
۴۰۱۱۵ساختمان‌های گسسته۳گروه نرم‌افزار
۴۰۱۲۴مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۲۶ساختار و زبان کامپیوتر۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۸۱آمار و احتمال مهندسی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۲۱۲مدارهای منطقی۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۱۵محاسبات عددی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۲۳طراحی سیستم‌های دیجیتال۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۴۲سیگنال‌ها و سیستم‌ها۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۲۴۴برنامه‌سازی پیشرفته۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۸۲جبر خطی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۳۲۳معماری کامپیوتر۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۲۴بازیابی پیشرفته اطلاعات۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۳۴۲سیستم‌های چندرسانه‌ای۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۳۴۳انتقال داده‌ها۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۳۴۴مبانی بینایی سه‌بعدی کامپیوتری۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۳۴۷آداب فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۳۵۳طراحی VLSI۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۵۴طراحی الگوریتم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۶۴طراحی زبان‌های برنامه‌سازی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۲مدارهای منطقی پیشرفته۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۱۴طراحی کامپایلرها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۵نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۷هوش مصنوعی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۱۸تحلیل و طراحی سیستم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۹برنامه‌سازی وب۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۲۴سیستم‌های عامل۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۲۸مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۲۹برنامه‌سازی موبایل۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۳۲رایانش چند‌هسته‌ای۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۳۳مدارهای واسط۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۳۸تجارت الکترونیکی۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۴۲امنیت داده و شبکه۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۴۳شبکه‌های کامپیوتری۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۴۷گرافیک کامپیوتری۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۴۸مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی فا۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۵۳سیستم‌های بی‌درنگ۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۵۵نظریه محاسبات۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۵۶نظریه بازی‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۶۲سیستم‌های نهفته۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۶۳اندازه‌گیری و کنترل کامپیوتری۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۶۷فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۷۴مهندسی نرم‌افزار۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۷۵ایجاد چابک نرم‌افزار۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۷۸مهندسی کاربرد۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۸۳زبان‌های توصیف سخت‌افزار۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۸۴طراحی شیءگرای سیستم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۹۴مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۹۵زیست‌شناسی سلولی و مولکولی۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۹۶ژنتیک و تکامل۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۵۱۳ریزپردازنده۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۶۳۴شبیه‌سازی کامپیوتری۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۷۶۰پروژه مهندسی کامپیوتر۳کمیته آموزش
۴۰۱۵۳مبانی برنامه‌سازی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۸۴طراحی پایگاه داده‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۵۴ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۱۵۳مبانی برنامه‌سازی (پایتون)۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۱۱زبان تخصصی کامپیوتر۲کمیته آموزش
۴۰۲۲۱ارائه مطالب علمی و فنی۲کمیته آموزش
۴۰۱۰۲آز سخت‌افزار۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۰۳آز معماری کامپیوتر۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۰۸کارگاه کامپیوتر۱گروه نرم‌افزار
۴۰۲۰۳آز طراحی سیستم‌های دیجیتال۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۰۶آز مدارهای منطقی۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۱آز اتوماسیون صنعتی۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۲آز VLSI۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۴آز مهندسی نرم‌افزار۱گروه نرم‌افزار
۴۰۴۰۸آز سیستم‌های عامل۱گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۶آز شبکه‌های کامپیوتری۱گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۰۹آز زیست‌شناسی۱گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۵۰کارآموزی مهندسی کامپیوتر۰کمیته آموزش

دروس تحصیلات تکمیلی

شمارهعنوان درس واحدگرایش
۴۰۵۴۸سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری۳نرم‌افزار
۴۰۵۵۱زیست‌شناسی سامانه‌ای محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۳بیوانفورماتیک ساختاری۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۶فرآیندهای تصادفی در بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۷ریاضیات و آمار پیشرفته زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۶۳۶معماری سازمانی فناوری اطلاعات۳نرم‌افزار
۴۰۶۳۷برنامه‌ریزی در هوش مصنوعی۳هوش مصنوعی
۴۰۶۴۲شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی۳نرم‌افزار
۴۰۶۴۶معماری نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۵الگوریتم‌های تصادفی۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۶الگوریتم‌های داده‌های حجیم۳نرم‌افزار
۴۰۷۱۴داده‌کاوی۳نرم‌افزار
۴۰۷۲۴متدولوژی‌های ایجاد نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۷۳۵هندسه محاسباتی۳نرم‌افزار
۴۰۷۴۴مهندسی رمزنگاری۳رایانش امن
۴۰۷۴۶توسعه امن نرم‌افزار۳رایانش امن
۴۰۷۴۹امنیت و اعتماد سخت‌افزاری۳معماری کامپیوتر، رایانش امن
۴۰۷۸۵بهینه‌سازی ترکیبیاتی۳نرم‌افزار
۴۰۸۰۱.۵سامانه‌های تحلیل تعاملی داده۳علم داده
۴۰۸۰۱.۷محاسبات ابری و لبه۳علم داده
۴۰۸۰۱.۸روش‌های تصادفی و احتمالاتی۳علم داده
۴۰۸۰۲.۱تحلیل آماری داده‌ها۳علم داده
۴۰۸۰۲.۲تحلیل سری‌های زمانی۳علم داده
۴۰۸۰۲.۳آمار در ابعاد بالا۳علم داده
۴۰۸۰۲.۵یادگیری ماشین مقیاس‌پذیر۳علم داده
۴۰۸۰۲.۶مبانی علم داده۳علم داده
۴۰۸۰۳.۲تحلیل داده‌های مالی۳علم داده
۴۰۸۰۳.۳تحلیل داده‌های سلامت۳علم داده
۴۰۸۱۵سیستم‌های نرم‌افزاری امن۳رایانش امن
۴۰۸۱۶امنیت و حریم خصوصی در یادگیری ماشین۳رایانش امن
۴۰۸۲۱کشف شواهد دیجیتال۳رایانش امن
۴۰۸۳۴الگوریتم‌های تقریبی۳نرم‌افزار
۴۰۸۷۷مفاهیم پیشرفته در شبکه‌های کامپیوتری۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۹۳۵هوش‌مصنوعی پیشرفته۳هوش‌مصنوعی
۴۰۹۵۱.۵پردازش هوشمند تصاویر زیست-پزشکی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۷.۱هوش مصنوعی پیشرفته۳هوش مصنوعی
۴۰۹۵۷.۲یادگیری تقویتی۳هوش مصنوعی
۴۰۹۶۷پردازش گفتار۳هوش مصنوعی
۴۰۸۰۱.۶تحلیل داده‌های مکانی۳علم داده
۴۰۸۱۹شبکه‌های داده‌ای سیار۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۵۵۲ژنومیک محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۶۹۴وب معنایی۳نرم‌افزار
۴۰۸۰۳.۵سیستم‌های توصیه‌گر۳علم داده
۴۰۸۰۳.۱علم داده در مهندسی نرم‌افزار۳علم داده
۴۰۵۵۵تحلیل داده‌های حجیم زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۸۰۲.۷تحلیل داده‌های متنی۳علم داده
۴۰۷۲۹یادگیری ماشین آماری۳هوش مصنوعی
۴۰۸۰۲.۴تحلیل داده‌‌های چند‌رسانه‌ای مقیاس بزرگ۳علم داده
۴۰۸۰۱.۳امنیت و حریم خصوصی داده۳علم داده
۴۰۸۰۱.۲اصول برنامه‌سازی مقیاس‌پذیر۳علم داده
۴۰۴۸۶اصول و تکنیک‌ها در علم داده۳علم داده
۴۰۵۷۱.۳پایگاه داده‌های بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۷۱.۱زیست‌شناسی تکاملی محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۲تحلیل شبکه‌های زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۳انفورماتیک پزشکی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۴شیمی در علوم زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۶۷۹تکامل نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۴تولید برنامه از توصیف رسمی۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۸مهندسی نیازمندی‌های نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۷۴۵توصیف و وارسی برنامه‌ها۳نرم‌افزار
۴۰۷۸۷الگوها در مهندسی نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۶۶۱نظریه سیستم‌های توزیع‌شده۳نرم‌افزار
۴۰۷۷۵نظریه پیچیدگی۳نرم‌افزار
۴۰۷۲۳معماری پیشرفته کامپیوتر۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۴۳.۱سامانه‌های رایافیزیکی۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۳۲طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیر اشکال۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۰۳.۴تحلیل داده‌های کسب‌وکارها۳علم داده
۴۰۸۰۱.۱معماری سیستم‌های کلان‌داده۳علم داده
۴۰۴۸۷زیرساخت‌های پردازشی داده۳علم داده
۴۰۷۶۸مدل‌های گرافی احتمالی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۹۳پردازش پیشرفته علائم دیجیتال۳هوش‌مصنوعی
۴۰۹۵۱.۱شبیه‌سازی چندلایه سامانه‌های زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۶۲۷هوش مصنوعی توزیع‌شده۳هوش‌مصنوعی
۴۰۶۸۷بینایی ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۸۰۱.۴سیستم‌های موازی و توزیع‌شده۳علم داده
۴۰۸۲۰رمزنگاری کاربردی۳رایانش امن
۴۰۹۳۳پردازش تصویر۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۲پردازش سیگنال‌های ویدئویی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۷یادگیری ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۸نظریه یادگیری ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۶۶۵درستی‌یابی سیستم‌های واکنشی۳نرم‌افزار
۴۰۵۳۳سیستم‌های عامل پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۸۷۷.۱سیستم‌های نهفته تحت شبکه۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۸۲۴ارزیابی کارایی کامپیوترها۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۵۷مدل‌سازی و تحلیل شبکه‌های کامپیوتری۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۲۶مخابرات سیار۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۷۶۵الگوریتم‌های پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۶۴۷پردازش موازی۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۲داده‌ساختارهای پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۳نظریه محاسبات پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۸۳طراحی VLSI پیشرفته۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۲۷طراحی سیستم‌های دیجیتال کم‌توان۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۴۳مدارهای حسابی۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۷۲ارتباطات روی تراشه۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۵۳آزمون‌پذیری۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۵۷طراحی سامانه بر تراشه۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۴۳.۲طراحی الکترونیکی در سطح سیستم۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۸۳.۱سامانه‌های پیشرفته ذخیره‌سازی داده۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۴۸پردازش قابل بازپیکربندی۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۵۳شبکه‌های ميان‌ارتباطی۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۲۸آزمون نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۶۹۳شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۷۵نظریه رمزنگاری۳رایانش امن
۴۰۸۱۷امنیت شبکه پیشرفته۳رایانش امن
۴۰۷۳۴امنیت پایگاه داده‌ها۳رایانش امن
۴۰۶۷۸روش‌های صوری در امنیت اطلاعات۳رایانش امن
۴۰۵۷۱.۲طراحی محاسباتی دارو۳بیوانفورماتیک
۴۰۷۶۳پردازش علائم دیجیتال۳هوش‌مصنوعی
۴۰۶۹۵فرآیندهای تصادفی۳هوش مصنوعی
۴۰۸۳۷بهینه‌سازی محدب۳هوش مصنوعی
۴۰۶۷۶نظریه اطلاعات و کدینگ۳هوش مصنوعی
۴۰۷۷۷هوش محاسباتی۳هوش مصنوعی
۴۰۶۳۹شبکه‌های دینامیکی پیچیده۳هوش مصنوعی
۴۰۶۱۶بینایی پیشرفته سه‌بعدی کامپیوتر۳هوش مصنوعی
۴۰۵۱۶فناوری روباتیک۳هوش‌مصنوعی
۴۰۸۷۶مدیریت و مهندسی امنیت اطلاعات۳رایانش امن
۴۰۹۵۹یادگیری ماشین پیشرفته۳هوش مصنوعی
۴۰۹۵۹.۲مباحث پیشرفته در یادگیری ژرف۳هوش‌ مصنوعی
۴۰۷۲۲ریزپردازنده‌های پیشرفته۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۳۳بازشناسی گفتار۳هوش مصنوعی
۴۰۵۵۰یادگیری ماشین برای بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۴الگوریتم‌های بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۷۱۹یادگیری ژرف۳هوش‌مصنوعی
۴۰۶۲۸شبکه‌های بی‌سیم۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۹۲۴مهندسی نرم‌افزار ۲۳نرم‌افزار
۴۰۹۳۸طراحی پایگاه داده‌ها ۲۳نرم‌افزار
۴۰۸۳۵نظریه‌ الگوریتمی بازی‌ها۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۱هندسه محاسباتی پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۶۷۷پردازش زبان‌های طبیعی۳هوش مصنوعی
۴۰۴۸۵آداب در علم داده۱علم داده

افزودن درس