سرفصل دروس

دروس کارشناسی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

شمارهعنوان درسواحدگروه متولی
۴۰۴۴۷گرافیک کامپیوتری۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۷۷یادگیری ماشین۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۱۱۵ساختمان‌های گسسته۳گروه نرم‌افزار
۴۰۱۲۴مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۱۱زبان تخصصی کامپیوتر۲کمیته آموزش
۴۰۲۱۵محاسبات عددی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۲۱ارائه مطالب علمی و فنی۲کمیته آموزش
۴۰۲۴۲سیگنال‌ها و سیستم‌ها۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۲۴۴برنامه‌سازی پیشرفته۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۲۴بازیابی پیشرفته اطلاعات۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۳۴۴مبانی بینایی سه‌بعدی کامپیوتری۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۳۶۴طراحی زبان‌های برنامه‌سازی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۰۴آز مهندسی نرم‌افزار۱گروه نرم‌افزار
۴۰۴۰۸آز سیستم‌های عامل۱گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۴طراحی کامپایلرها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۵نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۷هوش مصنوعی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۱۸تحلیل و طراحی سیستم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۹برنامه‌سازی وب۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۲۴سیستم‌های عامل۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۲۹برنامه‌سازی موبایل۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۵۵نظریه محاسبات۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۵۶نظریه بازی‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۷۴مهندسی نرم‌افزار۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۷۵ایجاد چابک نرم‌افزار۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۸۴طراحی شیءگرای سیستم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۹۴مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۱۵۳مبانی برنامه‌سازی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۸۴طراحی پایگاه داده‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۵۴ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۱۵۳مبانی برنامه‌سازی (پایتون)۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۵۴طراحی الگوریتم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۱۰۳آز معماری کامپیوتر۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۲۶ساختار و زبان کامپیوتر۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۰۳آز طراحی سیستم‌های دیجیتال۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۰۶آز مدارهای منطقی۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۲۳طراحی سیستم‌های دیجیتال۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۲۳معماری کامپیوتر۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۵۳طراحی VLSI۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۱۲مدارهای منطقی پیشرفته۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۳۲رایانش چند‌هسته‌ای۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۳۳مدارهای واسط۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۵۳سیستم‌های بی‌درنگ۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۸۳زبان‌های توصیف سخت‌افزار۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۵۱۳ریزپردازنده۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۴۲سیستم‌های چندرسانه‌ای۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۳۴۷آداب فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۲۸مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۳۸تجارت الکترونیکی۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۴۸مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی فا۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۶۳۴شبیه‌سازی کامپیوتری۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۳۴۳انتقال داده‌ها۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۶۳اندازه‌گیری و کنترل کامپیوتری۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۹۵زیست‌شناسی سلولی و مولکولی۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۹۶ژنتیک و تکامل۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۰۹آز زیست‌شناسی۱گروه بیوانفورماتیک
۴۰۱۰۲آز سخت‌افزار۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۸۱آمار و احتمال مهندسی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۲۸۲جبر خطی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۶۷فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۷۶۰پروژه مهندسی کامپیوتر۳کمیته آموزش
۴۰۴۵۰کارآموزی مهندسی کامپیوتر۰کمیته آموزش
۴۰۴۰۱آز اتوماسیون صنعتی۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۲آز VLSI۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۶۲سیستم‌های نهفته۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۱۲مدارهای منطقی۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۱۶آز شبکه‌های کامپیوتری۱گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۴۲امنیت داده و شبکه۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۴۳شبکه‌های کامپیوتری۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۷۸مهندسی کاربرد۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۱۰۸کارگاه کامپیوتر۱گروه نرم‌افزار

دروس تحصیلات تکمیلی

شمارهعنوان درسواحد گرایش
۴۰۹۳۵هوش‌مصنوعی پیشرفته۳هوش‌مصنوعی
۴۰۷۹۳پردازش پیشرفته علائم دیجیتال۳هوش‌مصنوعی
۴۰۶۲۷هوش مصنوعی توزیع‌شده۳هوش‌مصنوعی
۴۰۷۶۳پردازش علائم دیجیتال۳هوش‌مصنوعی
۴۰۵۱۶فناوری روباتیک۳هوش‌مصنوعی
۴۰۷۱۹یادگیری ژرف۳هوش‌مصنوعی
۴۰۹۵۹.۲مباحث پیشرفته در یادگیری ژرف۳هوش‌ مصنوعی
۴۰۶۳۷برنامه‌ریزی در هوش مصنوعی۳هوش مصنوعی
۴۰۹۵۷.۱هوش مصنوعی پیشرفته۳هوش مصنوعی
۴۰۹۵۷.۲یادگیری تقویتی۳هوش مصنوعی
۴۰۹۶۷پردازش گفتار۳هوش مصنوعی
۴۰۷۲۹یادگیری ماشین آماری۳هوش مصنوعی
۴۰۷۶۸مدل‌های گرافی احتمالی۳هوش مصنوعی
۴۰۶۸۷بینایی ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۹۳۳پردازش تصویر۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۲پردازش سیگنال‌های ویدئویی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۸نظریه یادگیری ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۶۹۵فرآیندهای تصادفی۳هوش مصنوعی
۴۰۸۳۷بهینه‌سازی محدب۳هوش مصنوعی
۴۰۶۷۶نظریه اطلاعات و کدینگ۳هوش مصنوعی
۴۰۷۷۷هوش محاسباتی۳هوش مصنوعی
۴۰۶۳۹شبکه‌های دینامیکی پیچیده۳هوش مصنوعی
۴۰۶۱۶بینایی پیشرفته سه‌بعدی کامپیوتر۳هوش مصنوعی
۴۰۹۵۹یادگیری ماشین پیشرفته۳هوش مصنوعی
۴۰۸۳۳بازشناسی گفتار۳هوش مصنوعی
۴۰۶۷۷پردازش زبان‌های طبیعی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۷یادگیری ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۵۴۸سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری۳نرم‌افزار
۴۰۶۳۶معماری سازمانی فناوری اطلاعات۳نرم‌افزار
۴۰۶۴۲شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی۳نرم‌افزار
۴۰۶۴۶معماری نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۵الگوریتم‌های تصادفی۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۶الگوریتم‌های داده‌های حجیم۳نرم‌افزار
۴۰۷۱۴داده‌کاوی۳نرم‌افزار
۴۰۷۲۴متدولوژی‌های ایجاد نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۷۳۵هندسه محاسباتی۳نرم‌افزار
۴۰۷۸۵بهینه‌سازی ترکیبیاتی۳نرم‌افزار
۴۰۸۳۴الگوریتم‌های تقریبی۳نرم‌افزار
۴۰۶۹۴وب معنایی۳نرم‌افزار
۴۰۶۷۹تکامل نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۴تولید برنامه از توصیف رسمی۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۸مهندسی نیازمندی‌های نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۷۴۵توصیف و وارسی برنامه‌ها۳نرم‌افزار
۴۰۷۸۷الگوها در مهندسی نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۶۶۱نظریه سیستم‌های توزیع‌شده۳نرم‌افزار
۴۰۷۷۵نظریه پیچیدگی۳نرم‌افزار
۴۰۶۶۵درستی‌یابی سیستم‌های واکنشی۳نرم‌افزار
۴۰۵۳۳سیستم‌های عامل پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۶۵الگوریتم‌های پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۶۴۷پردازش موازی۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۲داده‌ساختارهای پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۳نظریه محاسبات پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۸۲۸آزمون نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۹۲۴مهندسی نرم‌افزار ۲۳نرم‌افزار
۴۰۹۳۸طراحی پایگاه داده‌ها ۲۳نرم‌افزار
۴۰۸۳۵نظریه‌ الگوریتمی بازی‌ها۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۱هندسه محاسباتی پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۴رایانش کوانتومی۳نرم‌افزار
۴۰۷۴۹امنیت و اعتماد سخت‌افزاری۳معماری کامپیوتر، رایانش امن
۴۰۷۲۳معماری پیشرفته کامپیوتر۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۴۳.۱سامانه‌های رایافیزیکی۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۳۲طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیر اشکال۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۸۳طراحی VLSI پیشرفته۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۲۷طراحی سیستم‌های دیجیتال کم‌توان۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۴۳مدارهای حسابی۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۷۲ارتباطات روی تراشه۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۵۳آزمون‌پذیری۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۵۷طراحی سامانه بر تراشه۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۴۳.۲طراحی الکترونیکی در سطح سیستم۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۸۳.۱سامانه‌های پیشرفته ذخیره‌سازی داده۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۴۸پردازش قابل بازپیکربندی۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۵۳شبکه‌های ميان‌ارتباطی۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۲۲ریزپردازنده‌های پیشرفته۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۰۱.۵سامانه‌های تحلیل تعاملی داده۳علم داده
۴۰۸۰۱.۷محاسبات ابری و لبه۳علم داده
۴۰۸۰۱.۸روش‌های تصادفی و احتمالاتی۳علم داده
۴۰۸۰۲.۱تحلیل آماری داده‌ها۳علم داده
۴۰۸۰۲.۲تحلیل سری‌های زمانی۳علم داده
۴۰۸۰۲.۳آمار در ابعاد بالا۳علم داده
۴۰۸۰۲.۵یادگیری ماشین مقیاس‌پذیر۳علم داده
۴۰۸۰۲.۶مبانی علم داده۳علم داده
۴۰۸۰۳.۲تحلیل داده‌های مالی۳علم داده
۴۰۸۰۳.۳تحلیل داده‌های سلامت۳علم داده
۴۰۸۰۱.۶تحلیل داده‌های مکانی۳علم داده
۴۰۸۰۳.۵سیستم‌های توصیه‌گر۳علم داده
۴۰۸۰۳.۱علم داده در مهندسی نرم‌افزار۳علم داده
۴۰۸۰۲.۷تحلیل داده‌های متنی۳علم داده
۴۰۸۰۲.۴تحلیل داده‌‌های چند‌رسانه‌ای مقیاس بزرگ۳علم داده
۴۰۸۰۱.۳امنیت و حریم خصوصی داده۳علم داده
۴۰۸۰۱.۲اصول برنامه‌سازی مقیاس‌پذیر۳علم داده
۴۰۴۸۶اصول و تکنیک‌ها در علم داده۳علم داده
۴۰۸۰۳.۴تحلیل داده‌های کسب‌وکارها۳علم داده
۴۰۸۰۱.۱معماری سیستم‌های کلان‌داده۳علم داده
۴۰۴۸۷زیرساخت‌های پردازشی داده۳علم داده
۴۰۴۸۵آداب در علم داده۱علم داده
۴۰۸۰۱.۴سیستم‌های موازی و توزیع‌شده۳علم داده
۴۰۸۷۷مفاهیم پیشرفته در شبکه‌های کامپیوتری۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۸۱۹شبکه‌های داده‌ای سیار۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۸۷۷.۱سیستم‌های نهفته تحت شبکه۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۸۲۴ارزیابی کارایی کامپیوترها۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۵۷مدل‌سازی و تحلیل شبکه‌های کامپیوتری۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۲۶مخابرات سیار۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۹۳شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۲۸شبکه‌های بی‌سیم۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۷۴۴مهندسی رمزنگاری۳رایانش امن
۴۰۷۴۶توسعه امن نرم‌افزار۳رایانش امن
۴۰۸۱۵سیستم‌های نرم‌افزاری امن۳رایانش امن
۴۰۸۱۶امنیت و حریم خصوصی در یادگیری ماشین۳رایانش امن
۴۰۸۲۱کشف شواهد دیجیتال۳رایانش امن
۴۰۸۲۰رمزنگاری کاربردی۳رایانش امن
۴۰۸۱۷امنیت شبکه پیشرفته۳رایانش امن
۴۰۷۳۴امنیت پایگاه داده‌ها۳رایانش امن
۴۰۶۷۸روش‌های صوری در امنیت اطلاعات۳رایانش امن
۴۰۸۷۶مدیریت و مهندسی امنیت اطلاعات۳رایانش امن
۴۰۶۷۵نظریه رمزنگاری۳رایانش امن
۴۰۵۵۱زیست‌شناسی سامانه‌ای محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۳بیوانفورماتیک ساختاری۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۶فرآیندهای تصادفی در بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۷ریاضیات و آمار پیشرفته زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۵پردازش هوشمند تصاویر زیست-پزشکی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۲ژنومیک محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۵تحلیل داده‌های حجیم زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۷۱.۳پایگاه داده‌های بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۷۱.۱زیست‌شناسی تکاملی محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۲تحلیل شبکه‌های زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۳انفورماتیک پزشکی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۴شیمی در علوم زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۱شبیه‌سازی چندلایه سامانه‌های زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۷۱.۲طراحی محاسباتی دارو۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۰یادگیری ماشین برای بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۵۴الگوریتم‌های بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک

افزودن درس